The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 538817-2022

03/10/2022    S190

Nederland-Rotterdam: Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen

2022/S 190-538817

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: R.B. van Vliet
E-mail: rb.vanvliet@rotterdam.nl
Telefoon: +31 618190817
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=138851
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

9-D-22735-19: Wayfinding in parkeergarages

Referentienummer: 9-D-22735-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51900000 Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht Wayfinding in openbare gemeentelijke parkeergarages voor Rotterdam die is beschreven in het Beschrijvend Document gaat samengevat over het vervaardigen, leveren, vervangen, (ver)plaatsen, optimaliseren, onderhouden en beheren van Wayfinding (routebegeleiding) in en rondom alle openbare gemeentelijke parkeergarages en (fiets)stallingen in Rotterdam.

 

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31523000 Verlichte borden en naamplaten
34992000 Verlichte en niet-verlichte signaleringsborden
45316000 Installeren van verlichting en signaleringssystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeente Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdracht Wayfinding in openbare gemeentelijke parkeergarages voor Rotterdam die is beschreven in het Beschrijvend Document gaat samengevat over het vervaardigen, leveren, vervangen, (ver)plaatsen, optimaliseren, onderhouden en beheren van Wayfinding (routebegeleiding) in en rondom alle openbare gemeentelijke parkeergarages en (fiets)stallingen in Rotterdam.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 280
Kostencriterium - Naam: Usecase / Weging: 220
Kostencriterium - Naam: Proefbord / Weging: 200
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 300
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Met nadruk wijst de gemeente Rotterdam erop dat het niet toegestaan is nadere voorwaarden aan de inschrijving te verbinden, ook niet in verband met crisissituaties als de Corona-crisis. Indien een inschrijver wel aanvullende en/of afwijkende voorwaarden aan zijn of haar inschrijving verbindt, is deze ongeldig en zal dan ook niet in behandeling worden genomen en komt nimmer voor gunning aanmerking.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 067-177483
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1-D-22735-19
Perceel nr.: 1
Benaming:

Wayfinding in parkeergarages

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/08/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ALL JOBS bv
Nationaal identificatienummer: 34084116
Postadres: Honderdland 170
Plaats: Maasdijk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2676LT
Land: Nederland
E-mail: info@alljobs.nl
Telefoon: +31 0174231000
Internetadres: www.alljobs.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 799 935.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen over deze aanbesteding of gemotiveerde tekstsuggesties ten aanzien van het programma van eisen en/of de overeenkomst, dienen uiterlijk op de datum zoals vermeld in de planning van de aanbesteding, via het Aanbestedingsplatform te worden gestel

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Postbus 50950
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007BL
Land: Nederland
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Afdeling inkoop- en aanbestedingszaken gemeente Rotterdam
Postadres: Postbus 1130
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3003BC
Land: Nederland
Internetadres: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/inkoop-en-aanbesteding/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers die bezwaar hebben tegen het gunningsvoornemen moeten dit bezwaar binnen 20 (twintig) kalenderdagen na dagtekening van het gunningsvoornemen in een civielrechtelijk kort geding aanhangig maken. Dit moet gebeuren bij de civiele rechter van de rechtbank te Rotterdam. Deze termijn geldt als vervaltermijn.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Afdeling inkoop- en aanbestedingszaken gemeente Rotterdam
Postadres: Postbus 1130
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3003BC
Land: Nederland
Internetadres: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/inkoop-en-aanbesteding/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/09/2022