Services - 538824-2021

22/10/2021    S206

România-Brașov: Servicii de deszăpezire

2021/S 206-538824

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP BRASOV
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: prin Bdul. Mihail Kogalniceanu nr. 13 bl. C2 sc. 1
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500090
Țară: România
Persoană de contact: SEAP
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 268547688
Fax: +40 268547695
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.brasov.cnadnr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord Cadru pentru servicii de intretinere curenta pe timp de iarna An I -An IV a drumurilor nationale din administrarea DRDP Brasov - lot SDN TG. Mures, lot SDN M.Ciuc – DRDP Brasov

Număr de referinţă: DRDPBV/BPDM34/IE-226/23.03.2021
II.1.2)Cod CPV principal
90620000 Servicii de deszăpezire
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acord Cadru pentru servicii de intretinere curenta pe timp de iarna An I -An IV a drumurilor nationale din administrarea DRDP Brasov - lot SDN TG. Mures, lot SDN M.Ciuc.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 33 034 056.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2 - SDN Miercurea Ciuc

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90620000 Servicii de deszăpezire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Raza SDN Miercurea Ciuc

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna An I -An IV a drumurilor nationale din administrarea DRDP Brasov - Lot SDN M.Ciuc.

Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 8 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim 2 contracte subsecvente pe an, pentru fiecare acord cadru in parte sau dupa caz mai multe contracte subsecvente in functie de fondurile bugetare aprobate si alocate. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexele la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 5.215.200,13 lei fara TVA

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 3 - SDN Tg. Mures

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90620000 Servicii de deszăpezire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Raza SDN Tg Mures

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna An I -An IV a drumurilor nationale din administrarea DRDP Brasov - Lot SDN Tg. Mures.

Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 8 contracte subsecvente, cu o frecventa de minim 2 contracte subsecvente pe an, pentru fiecare acord cadru in parte sau dupa caz mai multe contracte subsecvente in functie de fondurile bugetare aprobate si alocate. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în Anexele la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 5.071.814,72 lei fara TVA .

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 064-161640
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 289
Lot nr.: 2
Titlu:

LOT 3 - SDN Tg. Mures

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/10/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CLARO BUILD S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 36310576
Adresă: Strada Zefirului, Nr. 12
Localitate: Bistrita
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Țară: România
E-mail: clarobuildbn@yahoo.com
Telefon: +40 264358878
Fax: +40 264358878
Adresă internet: www.clarobuild.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 39 283 588.06 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 466 846.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 255
Lot nr.: 2
Titlu:

LOT 3 - SDN Tg. Mures

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CLARO BUILD S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 36310576
Adresă: Strada Zefirului, Nr. 12
Localitate: Bistrita
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Țară: România
E-mail: clarobuildbn@yahoo.com
Telefon: +40 264358878
Fax: +40 264358878
Adresă internet: www.clarobuild.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 39 283 588.06 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 33 034 056.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: CNAIR SA - DRDP Brasov – Departamentul Juridic
Adresă: B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 13, bloc C2, scara 1
Localitate: Brasov
Cod poștal: 500090
Țară: România
E-mail: licitatii.bv@andnet.ro
Telefon: +40 268547688
Fax: +40 268547695
Adresă internet: WWW.brasov.cnadnr.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/10/2021