Services - 538833-2021

22/10/2021    S206

Polska-Łomianki: Usługi odśnieżania

2021/S 206-538833

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łomianki
Krajowy numer identyfikacyjny: 1181768394
Adres pocztowy: ul. Warszawska 115
Miejscowość: Łomianki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Referat Zamówień Publicznych
E-mail: tomasz.baran@poczta.lomianki.pl
Tel.: +48 228889843
Faks: +48 228889844
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lomianki.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”: Część I przedmiotu zamówienia –„Całodobowe,

Numer referencyjny: RZP.271.20.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest: Cz. I Całodobowe, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023:1)Przedmiotem zamówienia jest całodobowe, zimowe utrzymanie 91 dróg gminnych o łącznej długości 68,668 km na terenie gminy Łomianki (wykaz dróg stanowi załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie: a)płużenia, b)sypania chlorkiem sodu, c)płużenia i posypywania chlorkiem sodu, d)sypania piaskiem, e)płużenia i posypywania piaskiem f)mechanicznego oczyszczenia pasa jezdni po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg po zakończonym sezonie zimowym. 2.Przedmiotem zamówienia jest: Cz. II ,,Całodobowe, zimowe utrzymanie przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”: 1) Przedmiotem zamówienia jest bieżące, bez powiadomienia Wykonawcy o konieczności wykonania, zimowe utrzymanie przystanków autobusowych (wykaz przystanków stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zam.)

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 470 681.19 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I przedmiotu zamówienia –„Całodobowe, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Łomianki

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Część I Całodobowe, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023:

1) Przedmiotem zamówienia jest całodobowe, zimowe utrzymanie 91 dróg gminnych o łącznej długości 68,668 km na terenie gminy Łomianki (wykaz dróg stanowi załącznik

nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie:

a) płużenia,

b) sypania chlorkiem sodu,

c) płużenia i posypywania chlorkiem sodu,

d) sypania piaskiem,

e) płużenia i posypywania piaskiem

f) mechanicznego oczyszczenia pasa jezdni po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg po zakończonym sezonie zimowym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji zimowego utrzymania do uzyskania standardu tzw. „czarnej jezdni” od podjęcia przez Zamawiającego decyzji o rozpoczęciu działań / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II przedmiotu zamówienia –,,Całodobowe, zimowe utrzymanie przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Łomianki

II.2.4)Opis zamówienia:

2. Przedmiotem zamówienia jest: Część II ,,Całodobowe, zimowe utrzymanie przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”:

1) Przedmiotem zamówienia jest bieżące, bez powiadomienia Wykonawcy o konieczności wykonania, zimowe utrzymanie przystanków autobusowych (wykaz przystanków stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia) oraz gminnych chodników, ścieżek rowerowych i parkingów (wykaz chodników, ścieżek rowerowych i parkingów stanowi załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia), obejmujące:

a) usuwanie śniegu, lodu i likwidowanie śliskości na terenie przystanków autobusowych, na długości zatok przystankowych, jednak nie mniej niż 40 mb, po 20 mb od słupka przystankowego lub wiat przystankowych oraz szerokości utwardzonej powierzchni przystanków do 5 mb od krawędzi drogi/zatoki przystankowej;

b) zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników, ścieżek rowerowych i parkingów;

c) zabezpieczenie chodników, ścieżek rowerowych i parkingów przed śliskością poprzez posypywanie piaskiem z ewentualną domieszką NaCl w ilości 5-10 %.

d) spryzmowanie śniegu i lodu na krawędzi chodnika, ścieżki rowerowej i parkingu;

e) w przypadku mechanicznego odśnieżania przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na wprowadzenie urządzeń na chodniki, ścieżki rowerowe

i parkingi.

f) zabrania się składowania śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami

i na trawnikach;

g) rozstawienie i sprzątnięcie pojemników zapewnianych oraz dostarczonych przez Wykonawcę (80 sztuk) – w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, napełnienie pojemników mieszanką piaskowo-solną dostarczoną przez Wykonawcę (zabrania się stosowania środków chemicznych z wyłączeniem domieszki NaCl

w ilości 5-10%);

h) W przypadku wystąpienia sytuacji zalegania śniegu i powstania konieczności uprzątnięcia zgarniętego śniegu i lodu z przystanków autobusowych i parkingów Wykonawca podejmie się wywozu śniegu na wyraźne polecenie Zamawiającego nie częściej niż jeden raz w miesiącu, bez dodatkowego wynagrodzenia;

i) prace wykonywane będą na bieżąco bez powiadamiania Wykonawcy, w zależności od zjawisk atmosferycznych w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień. W przypadku braku opadów śnieżnych Wykonawca zobowiązany jest

2 razy w miesiącu prowadzić prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na wszystkich powierzonych do utrzymania przystankach, chodnikach, ścieżkach rowerowych i parkingach obejmujące w szczególności zamiatanie piasku oraz usuwanie innych zanieczyszczeń (w szczególności niedopałki papierosów, kapsle, itp.);

j) Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do przystąpienia do uprzątnięcia przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów gminnych w ramach zimowego utrzymania w czasie 1 godziny od momentu uzyskania polecenia Zamawiającego o potrzebie wykonania usługi.

k) Zamawiający, w zależności od faktycznych potrzeb, zastrzega sobie możliwość interwencyjnego wskazywania dodatkowych chodników i parkingów położonych na terenie gminy Łomianki do akcji zimowego utrzymania, niewymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. Przewidywana długość chodników do zimowego utrzymania w ramach interwencyjnych wskazań – 10.000,00 mb. Przewidywana powierzchnia parkingów do zimowego utrzymania

w ramach interwencyjnych wskazań – 2.000,00 m2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do interwencyjnego odśnieżania / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 156-413334
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Część I przedmiotu zamówienia –„Całodobowe, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/10/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ZAKŁAD ZIELENI Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 113 24 01 297; REGON 015428462
Adres pocztowy: ul. Wólczyńska 133 Bud.7 lok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-919
Państwo: Polska
E-mail: SEKRETARIAT@ZAKLAD-ZIELENI.WAW.PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 735 185.19 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 702 815.68 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część II przedmiotu zamówienia –,,Całodobowe, zimowe utrzymanie przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/10/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 118-009-43-15; REGON 011773311
Adres pocztowy: ul. Arkuszowa 43
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-934
Państwo: Polska
E-mail: iwona.radomska@bys.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 444 444.44 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 894 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp

oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni

od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny

niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021