Services - 538866-2021

22/10/2021    S206

België-Diest: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2021/S 206-538866

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Diest
Nationaal identificatienummer: 0207.517.345_21652
Postadres: Grote Markt 1
Plaats: Diest
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3290
Land: België
Contactpersoon: Kathleen Thys
E-mail: kathleen.thys@diest.be
Telefoon: +32 13357730
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.diest.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426259
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische & financiële trajectbegeleiding in het kader van de inrichting van de site SOK, BKO, GBS en SK Deurne.

Referentienummer: Diest-2021/KT/001bis-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De stad Diest is eigenaar van een site van ±2,50 ha, gelegen midden in de dorpskern van Deurne. Deze site ligt volgens het gewestplan deels in recreatie- en deels in woongebied en vormt het centrum van het verenigingsleven in deze deelgemeente.

Ze huisvest de gemeentelijke basisschool (GBS), de buitenschoolse kinderopvang (BKO) en het ontmoetingscentrum (SOK) van Deurne, evenals de voetbalterreinen en -kantine van SK Deurne.

De huidige infrastructuur is dermate verouderd en voldoet niet langer aan de huidige noden. Bovendien is het ruimtegebruik niet efficiënt en de ontsluiting niet optimaal. Op basis van een vooronderzoek, georganiseerd vanuit het ontmoetingscentrum, en diverse gesprekken met de gebruikers maakte Atelier Romain in 2019 in opdracht van de stad Diest een ontwerp op voor de herinrichting van de site. Dit inrichtingsplan maakt integraal deel uit van onderhavig bestek.

Bij de herinrichting wordt volledig tabula rasa gemaakt van de huidige site. Alle bestaande gebouwen worden in fasen gesloopt en maken plaats voor nieuwe hedendaagse gebouwen. Ook de voetbalterreinen worden verplaatst en vernieuwd. Er werd een bijkomend perceel aangekocht teneinde een parking te kunnen realiseren.

Het doel is om dit project in samenwerking met een private partner te realiseren (PPS). Om het aantrekkelijker te maken voor een private partner werd de mogelijkheid voorzien om bovenop de school appartementen te realiseren. Vanwege de complexiteit wenst de Stad Diest zich gedurende het gehele proces te laten bijstaan door een team van specialisten op zowel het juridische en financieel-technische vlak. GD&A Advocaten werd reeds aangesteld voor advies aangaande het juridische luik. Onderhavig bestek heeft als doel een expert aan te stellen voor het financieel-technische luik.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 255 910.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bestek

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie en methodiek / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Timing en werklast / Weging: 20
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 121-320244
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/09/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sweco Belgium
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 255 910.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie bestek

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg
Plaats: leuven
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021