Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538874-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Pardubice: Health and safety services

2021/S 206-538874

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
National registration number: 00085031
Postal address: Doubravice 98
Town: Pardubice
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Postal code: 53353
Country: Czechia
Contact person: Bc. Kamila Filípková
E-mail: kamila.filipkova@suspk.cz
Telephone: +420 602283872
Internet address(es):
Main address: http://www.suspk.cz/
Address of the buyer profile: https://www.ezak.suspk.cz/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

1. část - okres Pardubice

Reference number: 3.Q. 2021
II.1.2)Main CPV code
71317200 Health and safety services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění je provádění služeb výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na na stavbách menšího a středního rozsahu (dále jen „BOZP“) v této části veřejné zakázky.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 089 804.10 CZK
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71317210 Health and safety consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Main site or place of performance:

okres Pardubice

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění je provádění služeb výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na na stavbách menšího a středního rozsahu v této části veřejné zakázky.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kvalifikace a zkušenosti Vedoucího týmu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Provádění dalších služeb týkající se BOZP neuvedených v soupisu činností u Cenové kalkulace nabídkové ceny (příloha zadávací dokumentace).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Název výběrového řízení na uzavření rámcové dohody: Rámcová dohoda na činnost koordinátora BOZP na stavbách menšího a středního rozsahu SÚS Pk v Pardubickém kraji.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 234-573876
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MANIFOLD GROUP s.r.o.
National registration number: 26348764
Postal address: Mikulášské náměstí 552/17
Town: Plzeň
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 326 00
Country: Czechia
E-mail: manifold@manifold.cz
Telephone: +420 377321193
Internet address: http://www.manifold.cz/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 68 453.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/07/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MANIFOLD GROUP s.r.o.
National registration number: 26348764
Postal address: Mikulášské náměstí 552/17
Town: Plzeň
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 326 00
Country: Czechia
E-mail: manifold@manifold.cz
Telephone: +420 377321193
Internet address: http://www.manifold.cz/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 8 624.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 60455
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 60455
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021