Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538890-2021

22/10/2021    S206

Denmark-Copenhagen: Survey design services

2021/S 206-538890

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Femern Bælt A/S
National registration number: 28986564
Postal address: Vester Søgade 10
Town: København V
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: København V
Country: Denmark
Contact person: Femern - Anne Bøgh Johansen
E-mail: ajo@femern.dk
Telephone: +45 33414449
Internet address(es):
Main address: www.femern.dk
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Femern A/S varetager anlæggelsen og driften af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rammeaftale om CSR-kontroller og analyser (1)

II.1.2)Main CPV code
79311100 Survey design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Opgaven, som udbuddet omfatter, består overordnet i at udføre kontrol med løn- og arbejdsvilkår hos projektets entreprenører samt udarbejdelse af analyser vedrørende projektets evne til at leve op til FN’s Global Compact, FN’s verdensmål samt Femern A/S’ CSR-strategi.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79111000 Legal advisory services
79130000 Legal documentation and certification services
79131000 Documentation services
79140000 Legal advisory and information services
79212000 Auditing services
79311300 Survey analysis services
79313000 Performance review services
79330000 Statistical services
79400000 Business and management consultancy and related services
79410000 Business and management consultancy services
79411000 General management consultancy services
79414000 Human resources management consultancy services
90700000 Environmental services
90713000 Environmental issues consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK011 Byen København
Main site or place of performance:

København

II.2.4)Description of the procurement:

Opgaven, som udbuddet omfatter, består overordnet i at udføre kontrol med løn- og arbejdsvilkår hos projektets entreprenører samt udarbejdelse af analyser vedrørende projektets evne til at leve op til FN’s Global Compact, FN’s verdensmål samt Femern A/S’ CSR-strategi.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Organisation og bemanding / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Anlægget af den faste forbindelse over Femern Bælt modtager EU-støtte fra TEN-T programmet under projektkode 2014-EU-TM-0221-W.

II.2.14)Additional information

Femern A/S udbyder rammeaftalen som en samlet rammeaftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter samt skabe en større ensartethed i løsningen af relaterede opgaver under kontrakten. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 138-367338
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Rammeaftale om CSR-kontroller og analyser

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
National registration number: 30700228
Postal address: Dirch Passers Allé 36
Town: Frederiksberg
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 2000
Country: Denmark
E-mail: DK-SMProposals@dk.ey.com
Telephone: +45 73233000
Internet address: http://www.ey.dk
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 6 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Det forventede træk på rammeaftalen er angivet til 5.000.000 DKK i udbudsbekendtgørelses punk II.2.6), imens det maksimale træk på rammeaftalen er angivet i denne bekendtgørelse under punkt V.2.4).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021