Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538904-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Amsterdam: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2021/S 206-538904

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Zonova
Nationaal identificatienummer: 221758930
Postadres: Schonerwoerdstraat 1 A
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1107 GA
Land: Nederland
Contactpersoon: Jan van Heiningen
E-mail: don@versluisgroep.nl
Telefoon: +31 0252343640
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zonova.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw Amsteldrie IKC te Amsterdam

Referentienummer: 7210017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Stichting Zonova is voornemens een architect te contracten voor het nieuwbouw project Amsteldrie (IKC) te Amsterdam

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

n.v.t.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Algehele projectvisie / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Onderhoudsarm en duurzaam ontwerpen / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenwerking / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie context specifieke toevoeging / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Flexibel / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie / Weging: 10
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Neen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 117-306968
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Nieuwbouw Amsteldrie IKC te Amsterdam

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rudy Uytenhaak + Partners Architecten B.V.
Nationaal identificatienummer: 33202879
Postadres: Jan Evertsenstraat 779
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1061 XZ
Land: Nederland
E-mail: arch@uytenhaak.nl
Telefoon: +31 203057777
Internetadres: http://www.uytenhaak.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Met vreugde delen wij mee dat wij de opdracht gegund hebben aan Rudy Uytenhaak plus Partners Architecten B.V.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076 AV
Land: Nederland
E-mail: voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-amsterdam/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021