Services - 538904-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Amsterdam: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2021/S 206-538904

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Zonova
Nationaal identificatienummer: 221758930
Postadres: Schonerwoerdstraat 1 A
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1107 GA
Land: Nederland
Contactpersoon: Jan van Heiningen
E-mail: don@versluisgroep.nl
Telefoon: +31 0252343640
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zonova.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw Amsteldrie IKC te Amsterdam

Referentienummer: 7210017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Stichting Zonova is voornemens een architect te contracten voor het nieuwbouw project Amsteldrie (IKC) te Amsterdam

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

n.v.t.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Algehele projectvisie / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Onderhoudsarm en duurzaam ontwerpen / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenwerking / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie context specifieke toevoeging / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Flexibel / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie / Weging: 10
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Neen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 117-306968
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Nieuwbouw Amsteldrie IKC te Amsterdam

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rudy Uytenhaak + Partners Architecten B.V.
Nationaal identificatienummer: 33202879
Postadres: Jan Evertsenstraat 779
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1061 XZ
Land: Nederland
E-mail: arch@uytenhaak.nl
Telefoon: +31 203057777
Internetadres: http://www.uytenhaak.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Met vreugde delen wij mee dat wij de opdracht gegund hebben aan Rudy Uytenhaak plus Partners Architecten B.V.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076 AV
Land: Nederland
E-mail: voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-amsterdam/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021