Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538921-2021

22/10/2021    S206

België-Eeklo: Afvalverzameling en –verwerking

2021/S 206-538921

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.)
Nationaal identificatienummer: 0220.574.436
Postadres: Sint-Laureinsesteenweg 29
Plaats: Eeklo
NUTS-code: BE233 Arr. Eeklo
Postcode: 9900
Land: België
Contactpersoon: De heer Patrick Joos
E-mail: patrick.joos@ivmmilieubeheer.be
Telefoon: +32 92187158
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ivmmilieubeheer.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Intercommunale
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inzamelen en verwerken van klein gevaarlijk afval

Referentienummer: 2021/12
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 773 515.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE233 Arr. Eeklo
Voornaamste plaats van uitvoering:

deelnemende steden en gemeenten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het inzamelen/ophalen en verwerken van klein gevaarlijk afval in het samenwerkingsgebied van IVM (Aalter, Assenede, Deinze, De Pinte, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Merelbeke, Nazareth, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem en Zulte).

Na de inzameling/ophaling dient het klein gevaarlijk afval vervoerd te worden naar een centraal depot waar het gestockeerd en eventueel geconditioneerd wordt en nadien afgevoerd wordt naar een erkende installatie waar het verwerkt wordt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit en technische waarde middelen inzameling / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit en technische waarde middelen verwerking / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 134-357064
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2021/12
Benaming:

Inzamelen en verwerken van klein gevaarlijk afval

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vanheede Environmental Services bvba
Postadres: Dullaardstraat 11
Plaats: Geluwe
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 8940
Land: België
E-mail: kga@vanheede.com
Telefoon: +32 51263063
Fax: +32 51263066
Internetadres: www.vanheede.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 773 515.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021