TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 538922-2022

03/10/2022    S190

Netherlands-Budel: Refuse and waste related services

2022/S 190-538922

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Cranendonck
National registration number: 201654182
Postal address: Postbus 2090
Town: Budel
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 6020 AB
Country: Netherlands
Contact person: Rob van de Put
E-mail: r.vandeput@bizob.nl
Telephone: +31 615516349
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=198050
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstromen 2023 e.v. gemeente Cranendonck

Reference number: BIZOB-2021-CRA-RPU-00588
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De overeenkomst bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

- inzameling van HRA

- inzameling van PMD

- inzameling en verwerking van GFT

- inzameling en verwerking van OPK

- inzameling en verwerking van glas

- inzameling en verwerking van luiers

- de activiteiten op de milieustraat, bestaande uit het beschikbaar stellen van de inzamelmiddelen, het aftransport van de

diverse afvalstromen en de verwerking van de afvalstromen

- de activiteiten behorende bij het containermanagementsysteem

- communicatie richting inwoners

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 5 jaar en maximaal 10 jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 9 498 930.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
90511000 Refuse collection services
90511200 Household-refuse collection services
90511400 Paper collecting services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Cranendonck

II.2.4)Description of the procurement:

De uit te voeren werkzaamheden liggen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Cranendonck en vallen alleen onder haar verantwoordelijkheid. De werkzaamheden worden door de hele gemeente heen uitgevoerd.

Per afvalstroom (HRA, PMD, GFT, OPK, glas, luiers en milieustraatstromen) zou er een separate overeenkomst gesloten kunnen worden. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat er met verschillende opdrachtnemers een overeenkomst wordt gesloten. Echter de gemeente wil één opdrachtnemer contracteren zodat ze één aanspreekpunt krijgt voor de inzameling van huishoudelijk afval, zoals ook nu het geval is. Het gemeentelijk afvalbeleid kan hierdoor effectief en eenvoudig worden gevoerd. De opdrachtnemer kan zijn werkzaamheden hierdoor ook efficiënt uitvoeren. Daarmee is de opdracht samengevoegd.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 5 jaar en maximaal 10 jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De gemeente Cranendonck heeft momenteel geen beleid op het gebied van social return en de gemeentelijke organisatie is er nog niet op ingericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te leveren en aannemers bij de begeleiding van deze mensen te ondersteunen. Ook in de uitvoering kan de gemeente onvoldoende toezicht houden om te controleren en daarmee te borgen dat afspraken op dit gebied worden nagekomen.

Echter de gemeente is voornemens om in de komende jaren een beleid voor social return op te stellen en organisatie zodanig in te richten dat dit beleid uitgevoerd kan worden. Gezien de looptijd van de overeenkomst neemt de gemeente daarom de optie op dat wanneer de gemeente beschikt over het beleid, de keuze gemaakt kan worden om social return als nog toe te passen bij uitvoering van het restant van de overeenkomst.

De optie ten aanzien van social return bedraagt 2% van de opdrachtwaarde. Op basis van de open-boekcalculatie kan de opdrachtnemer te zijner tijd de hiervoor bijbehorende meerkosten doorberekenen aan de gemeente.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 107-299580
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstromen 2023 e.v. gemeente Cranendonck

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/08/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Remondis Containers BV
National registration number: 17071183
Postal address: Ekkersrijt 9004
Town: Son en Breugel
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5692 KA
Country: Netherlands
Telephone: +31 402054430
Internet address: www.remondisnederland.nl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 9 498 930.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Op grond van de Wet milieubeheer en bijbehorende Regeling bevordering schone wegvoertuigen moet tijdens de uitvoering van deze opdracht tenminste 10% van het zware transport dat wordt ingezet “schoon” zijn. Hier is sprake van wanneer deze 10% of

meer gebruik maakt van alternatieve brandstoffen, zijnde elektriciteit en waterstof, biobrandstoffen, synthetische en paraffinehoudende brandstoffen, LPG, aardgas met inbegrip van biomethaan, CNG en LNG. Daarnaast moet de overige 90% van de zware voertuigen die worden ingezet voor de inzameling en het transport gebeuren met (inzamel)voertuigen die minimaal zijn voorzien van een Euro VI motor.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: ’s-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022