Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538930-2021

22/10/2021    S206

België-Geel: LAN-diensten

2021/S 206-538930

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel
Nationaal identificatienummer: 0850.465.613_16761
Postadres: Dr. Sanodreef 4
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
E-mail: julie.roefs@opzgeel.be
Telefoon: +32 14579290
Fax: +32 14579213
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.opzgeel.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426247
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Gefaseerde vernieuwing, het uitvoeren van monitoring en 2e-lijnsondersteuning voor het local area netwerk op de campus OPZ Geel

Referentienummer: OPZ Geel-PPP18I-36/1005/2021/014-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72710000 LAN-diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 569 351.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gefaseerde vernieuwing, het uitvoeren van monitoring en 2elijnsondersteuning

voor het Local Area Netwerk (LAN) op de campus OPZ Geel.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische waarde van het gevraagde plan van aanpak / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 055-138293
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Office-IT bv
Plaats: Deurne
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2100
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 569 351.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021