Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538951-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Jihlava: Architectural, engineering and surveying services

2021/S 206-538951

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina
National registration number: 01312774
Postal address: Fritzova 4260/4
Town: Jihlava
NUTS code: CZ063 Kraj Vysočina
Postal code: 586 01
Country: Czechia
Contact person: Ing. Jan Čekal
E-mail: j.cekal@spucr.cz
Telephone: +420 727956458
Internet address(es):
Main address: http://spucr.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.spucr.cz
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: pozemkové úpravy, správa majetku státu, převody majetku státu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše

Reference number: SPU 111132/2021
II.1.2)Main CPV code
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nová Říše, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

V katastrálním území Nová Říše platí katastrální mapa digitalizovaná KMD. Předpokládaná výměra obvodu KoPÚ je cca 722 ha, z toho výměra pozemků řešených dle § 2 zák. 139/2002 Sb. je cca 583 ha a výměra pozemků neřešených dle § 2 zák. 139/2002 Sb. je cca 138 ha.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 998 043.00 CZK
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ063 Kraj Vysočina
Main site or place of performance:

Česká republika, Kraj Vysočina, katastrální území Nová Říše

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nová Říše, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

V katastrálním území Nová Říše platí katastrální mapa digitalizovaná KMD. Předpokládaná výměra obvodu KoPÚ je cca 722 ha, z toho výměra pozemků řešených dle § 2 zák. 139/2002 Sb. je cca 583 ha a výměra pozemků neřešených dle § 2 zák. 139/2002 Sb. je cca 138 ha.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Délka záruční doby (v měsících) / Weighting: 10 %
Cost criterion - Name: Celková nabídková cena v Kč bez DPH / Weighting: 90 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 146-387408
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 001
Lot No: 001
Title:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 8
Number of tenders received by electronic means: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AGROPOZ CB s.r.o.
National registration number: 28148916
Postal address: Staroměstská 1504/1
Town: České Budějovice
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Postal code: 370 04
Country: Czechia
E-mail: j.vrazek@agropoz.cz
Telephone: +420 777654175
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Agropoz v.o.s.
National registration number: 62497090
Postal address: Staroměstská 1504/1
Town: České Budějovice
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Postal code: 370 04
Country: Czechia
E-mail: agropoz@agropoz.cz
Telephone: +420 602405444
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GEOPOZEM CB s.r.o.
National registration number: 02255073
Postal address: Staroměstská 1504/1
Town: České Budějovice
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Postal code: 370 04
Country: Czechia
E-mail: jodl@geopozem.cz
Telephone: +420 777168216
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 693 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 2 998 043.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.uohs.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021