Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539001-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Architectural design services

2021/S 206-539001

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
National registration number: 527-020-63-46
Postal address: ul. Mazowiecka 14
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-048
Country: Poland
Contact person: Anna Goebel
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Telephone: +48 222449000
Fax: +48 222449013
Internet address(es):
Main address: www.mzdw.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na 2 części dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 727 na terenie gminy Szydłowiec - nr postępowania 093/21

Reference number: 093/21
II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na 2 części:

Część 1 ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 45+217 do km 47+500 na terenie gminy Szydłowiec, powiat szydłowiecki”

Część 2 ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 48+383 do km 49+260 na terenie gminy Szydłowiec, powiat szydłowiecki”

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Specyfikacjach Technicznych (Część IV SWZ).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 45+217 do km 47+500 na terenie gminy Szydłowiec, powiat szydłowiecki”

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000 Architectural design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Main site or place of performance:

Droga wojewódzka nr 727 na terenie gminy Szydłowiec, powiat szydłowiecki.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 45+217 do km 47+500 na terenie gminy Szydłowiec, powiat szydłowiecki”

W skład dokumentacji winny wchodzić następujące opracowania:

1.1. Dokumentacja geotechniczna i geologiczna

1.2. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1.3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

1.4. Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

1.5. Projekt budowlany

1.6. Projekt rozbiórki

1.7. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości

1.8. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

1.9. Załączniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej

1.10. Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej

1.11. Projekt wykonawczy

1.12. Specyfikacje techniczne

1.13. Kosztorys inwestorski

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Specyfikacjach Technicznych (Część IV SWZ).

3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP o całej wartości netto 417 722,76 zł:

- kwota dla części 1 wynosi - 300 238,21 zł;

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się: Prace projektowe na odcinku drogi objętym zamówieniem podstawowym oraz na odcinkach i terenie przyległym do drogi objętej zamówieniem podstawowym we wszystkich branżach: drogowej, sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, mostowej, gazowej oraz badania geologiczne na odcinku drogi objętym zamówieniem podstawowym oraz na odcinkach i terenie przyległym do drogi objętej zamówieniem podstawowym.

Informacja dodatkowa:

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert,

a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: okres rękojmi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 48+383 do km 49+260 na terenie gminy Szydłowiec, powiat szydłowiecki”

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000 Architectural design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Main site or place of performance:

Droga wojewódzka nr 727 na terenie gminy Szydłowiec, powiat szydłowiecki.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 48+383 do km 49+260 na terenie gminy Szydłowiec, powiat szydłowiecki”

W skład dokumentacji winny wchodzić następujące opracowania:

1.1. Dokumentacja geotechniczna i geologiczna

1.2. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1.3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

1.4. Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

1.5. Projekt budowlany

1.6. Projekt rozbiórki

1.7. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości

1.8. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

1.9. Załączniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej

1.10. Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej

1.11. Projekt wykonawczy

1.12. Specyfikacje techniczne

1.13. Kosztorys inwestorski

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Specyfikacjach Technicznych (Część IV SWZ).

3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt

7 ustawy PZP o całej wartości netto 417 722,76 zł:

- kwota dla części 2 wynosi - 117 484,55 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się: Prace projektowe na odcinku drogi objętym zamówieniem podstawowym oraz na odcinkach i terenie przyległym do drogi objętej zamówieniem podstawowym we wszystkich branżach: drogowej, sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, mostowej, gazowej oraz badania geologiczne na odcinku drogi objętym zamówieniem podstawowym oraz na odcinkach i terenie przyległym do drogi objętej zamówieniem podstawowym.

Informacja dodatkowa:

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert,

a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: okres rękojmi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 166-434920
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 45+217 do km 47+500 na terenie gminy Szydłowiec, powiat szydłowiecki”

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 48+383 do km 49+260 na terenie gminy Szydłowiec, powiat szydłowiecki”

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021