The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 539041-2022

03/10/2022    S190

Poland-Szczecin: Snow-clearing services

2022/S 190-539041

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 148-423956)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Postal address: al. Bohaterów Warszawy 33
Town: Szczecin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 70-340
Country: Poland
Contact person: Iwona Gabska
E-mail: igabska@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 914325320
Internet address(es):
Main address: www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: www.gddkia.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Reference number: GDDKiA O.Sz.D-3.2421.49.2022
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Część 1 – obejmująca całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Lipiany.

Część 2 – obejmująca całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Szczecin.

Część 3 – obejmująca całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Koszalin.

Część 4 – obejmująca całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Stargard.

Część 5 – obejmująca całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Nowogard.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 148-423956

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Lot No: 1
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 48

Read:

Okres w miesiącach: 38

Section number: II.2.7
Lot No: 2
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 48

Read:

Okres w miesiącach: 38

Section number: II.2.7
Lot No: 3
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 48

Read:

Okres w miesiącach: 38

Section number: II.2.7
Lot No: 4
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 48

Read:

Okres w miesiącach: 38

Section number: II.2.7
Lot No: 5
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 48

Read:

Okres w miesiącach: 38

Section number: II.2.14
Lot No: 1
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe pkt. 1
Instead of:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 636 000 PLN

Read:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 484 000 PLN

Section number: II.2.14
Lot No: 2
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe pkt. 1
Instead of:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 967 000 PLN.

Read:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 795 000 PLN.

Section number: II.2.14
Lot No: 3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe pkt. 1
Instead of:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 921 000 PLN

Read:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 697 000 PLN

Section number: II.2.14
Lot No: 4
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe pkt. 1
Instead of:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 830 000 PLN.

Read:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 633 000 PLN.

Section number: II.2.14
Lot No: 5
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe pkt. 1
Instead of:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 644 000 PLN.

Read:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 488 000 PLN

Section number: III.1.2
Place of text to be modified: Sytuacja ekonomiczna i finansowa- Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Instead of:

a) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za

ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „ Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i

materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” w wysokości nie mniejszej niż:

Dla części 1: 11 146 000 PLN

Dla części 2: 16 929 000 PLN

Dla części 3: 16 124 000 PLN

Dla części 4: 14 530 000 PLN

Dla części 5: 11 270 000 PLN

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż:

Dla części 1: 2 653 000 PLN

Dla części 2: 4 030 000 PLN

Dla części 3: 3 839 000 PLN

Dla części 4: 3 459 000 PLN

Dla części 5: 2 683 000 PLN

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć:

- dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego,

- dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia

dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku w zakresie

sytuacji finansowej i ekonomicznej Wykonawcy wykazują łącznie.

Read:

a) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za

ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „ Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i

materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” w wysokości nie mniejszej niż:

Dla części 1: 10 700 000 PLN

Dla części 2: 17 600 000 PLN

Dla części 3: 15 400 000 PLN

Dla części 4: 14 000 000 PLN

Dla części 5: 10 800 000 PLN

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż:

Dla części 1: 2 500 000 PLN

Dla części 2: 4 200 000 PLN

Dla części 3: 3 600 000 PLN

Dla części 4: 3 300 000 PLN

Dla części 5: 2 500 000 PLN

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć:

- dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego,

- dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia

dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku w zakresie

sytuacji finansowej i ekonomicznej Wykonawcy wykazują łącznie.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: dotyczącej Wykonawcy:
Instead of:

1. dotyczącej Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich

7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym

okresie, co najmniej:

a) 1, 2 lub 3 zadań polegających na utrzymaniu min.2 asortymentów z bieżącego utrzymania dróg klasy min. G o

łącznej wartości brutto bieżącego utrzymania nie mniejszej niż:

Dla części 1: 9 987 000 PLN

Dla części 2: 14 781 000 PLN

Dla części 3: 17 611 000 PLN

Dla części 4: 12 572 000 PLN

Dla części 5: 9 185 000 PLN

oraz

b) 1 lub 2 lub 3 zadań polegających na zimowym utrzymaniu dróg klasy min. G o łącznej wartości brutto

zimowego utrzymania nie mniejszej niż:

Dla części 1: 3 760 000 PLN

Dla części 2: 4 884 000 PLN

Dla części 3: 2 691 000 PLN

Dla części 4: 4 310 000 PLN

Dla części 5: 3 704 000 PLN

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z Wykonawców musi

wykazać się całym wymaganym doświadczeniem opisanym w literze a) i b) lub jeden musi wykazać się całym

wymaganym doświadczeniem opisanym w literze a) a drugi całym wymaganym doświadczeniem opisanym

w literze b). Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym

doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym

w literze a) lub całym wymaganym doświadczeniem opisanym w literze b).

Read:

1. dotyczącej Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich

7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym

okresie, co najmniej:

a) 1, 2 lub 3 zadań polegających na utrzymaniu min.2 asortymentów z bieżącego utrzymania dróg klasy min. G o

łącznej wartości brutto bieżącego utrzymania nie mniejszej niż:

Dla części 1: 7 500 000 PLN

Dla części 2: 10 900 000 PLN

Dla części 3: 13 000 000 PLN

Dla części 4: 9 300 000 PLN

Dla części 5: 6 800 000 PLN

oraz

b) 1 lub 2 lub 3 zadań polegających na zimowym utrzymaniu dróg klasy min. G o łącznej wartości brutto

zimowego utrzymania nie mniejszej niż:

Dla części 1: 2 800 000 PLN

Dla części 2: 5 100 000 PLN

Dla części 3: 2 100 000 PLN

Dla części 4: 3 200 000 PLN

Dla części 5: 2 700 000 PLN

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z Wykonawców musi

wykazać się całym wymaganym doświadczeniem opisanym w literze a) i b) lub jeden musi wykazać się całym

wymaganym doświadczeniem opisanym w literze a) a drugi całym wymaganym doświadczeniem opisanym

w literze b). Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym

doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym

w literze a) lub całym wymaganym doświadczeniem opisanym w literze b).

Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe pkt. 14
Instead of:

Maksymalny łączny okres obowiązywania Umowy, wraz z prawem opcji, nie przekroczy 48 miesięcy z tym że:

Dla części 1 - okres obowiązywania umowy będzie zaczynał się od dnia 25.06.2023 roku lub od dnia zawarcia

umowy jeśli nastąpi później.

Dla części 2 - okres obowiązywania umowy będzie zaczynał się od dnia 01.05.2023 roku lub od dnia zawarcia

umowy jeśli nastąpi później.

Dla części 3 - okres obowiązywania umowy będzie zaczynał się od dnia 01.05.2023 roku lub od dnia zawarcia

umowy jeśli nastąpi później.

Dla części 4 - okres obowiązywania umowy będzie zaczynał się od dnia 01.09.2023 roku lub od dnia zawarcia

umowy jeśli nastąpi później.

Dla części 5 - okres obowiązywania umowy będzie zaczynał się od dnia 01.05.2023 roku lub od dnia zawarcia

umowy jeśli nastąpi później.

Read:

Termin realizacji zamówienia wynosi 38 miesięcy z tym, że:

Dla części 1 - okres obowiązywania umowy będzie zaczynał się od dnia 25.06.2023 roku lub od dnia zawarcia umowy jeśli nastąpi później.

Dla części 2 - okres obowiązywania umowy będzie zaczynał się od dnia 01.05.2023 roku lub od dnia zawarcia umowy jeśli nastąpi później.

Dla części 3 - okres obowiązywania umowy będzie zaczynał się od dnia 01.05.2023 roku lub od dnia zawarcia umowy jeśli nastąpi później.

Dla części 4 - okres obowiązywania umowy będzie zaczynał się od dnia 01.09.2023 roku lub od dnia zawarcia umowy jeśli nastąpi później.

Dla części 5 - okres obowiązywania umowy będzie zaczynał się od dnia 01.05.2023 roku lub od dnia zawarcia umowy jeśli nastąpi później.

Maksymalny łączny okres obowiązywania Umowy, wraz z prawem opcji, nie przekroczy 48 miesięcy.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 10/10/2022
Local time: 10:50
Read:
Date: 17/10/2022
Local time: 10:50
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 06/02/2023
Read:
Date: 13/02/2023
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 10/10/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 17/10/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: