Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 539077-2019

14/11/2019    S220    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Groningen: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 220-539077

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UMCG
Nationaal identificatienummer: 01131597
Postadres: Hanzeplein 1
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL
Postcode: 9700 RB
Land: Nederland
Contactpersoon: Willeke Wieringa-Boer
E-mail: w.wieringa-boer@umcg.nl
Telefoon: +31 625647364

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.umcg.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=137532

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Certe Medische Diagnostiek en Advies
Postadres: Damsterdiep 191
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL
Postcode: 9713 EC
Land: Nederland
Contactpersoon: Erik Blakborn
E-mail: e.blakborn@certe.nl
Telefoon: +31 624557848

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.certe.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=137532

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie t.b.v. de aanbesteding flowcytometrie UMCG en CERTE medische diagnostiek en advies

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit betreft een marktconsultatie ten behoeve van de aanbesteding flowcytometrie voor de afdeling laboratoriumgeneeskunde (LG) van UMCG en divisie klinische chemie (KC) van CERTE medische diagnostiek en advies (MDA). De doelstelling van deze marktconsultatie is om, voorafgaand aan een formele (Europese) aanbestedingsprocedure (geheel vrijblijvend), met volledige openbaarheid en zonder verplichtingen, de markt te consulteren over een aantal belangrijke aspecten van het project en de kenmerken van de markt waarin deze dienstverlening zich bevindt. Wanneer het UMCG en CERTE de marktverkenning hebben afgerond, gaat er bepaald worden welke procedure gevolgd zal worden rond de vervanging van Flowcytometrie apparatuur en bijbehorende reagentia binnen de organisaties UMCG en CERTE. Tevens kan de informatie uit deze marktconsultatie gebruikt worden om het programma van eisen te optimaliseren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit betreft een marktconsultatie ten behoeve van de aanbesteding flowcytometrie voor de afdeling laboratoriumgeneeskunde (LG) van UMCG en divisie klinische chemie (KC) van CERTE Medische diagnostiek en advies (MDA). Dit betreft een gezamenlijke marktconsultatie van UMCG en CERTE. UMCG fungeert doorgaans als penvoerder en single point of contact naar belangstellenden/gegadigden/inschrijvers.

De doelstelling van deze marktconsultatie is om, voorafgaand aan een formele (Europese) aanbestedingsprocedure (geheel vrijblijvend), met volledige openbaarheid en zonder verplichtingen, de markt te consulteren over een aantal belangrijke aspecten van het project en de kenmerken van de markt waarin deze dienstverlening zich bevindt.

Wanneer het UMCG en CERTE de marktverkenning hebben afgerond, gaat er bepaald worden welke procedure gevolgd zal worden rond de vervanging van Flowcytometrie apparatuur en bijbehorende reagentia binnen de organisaties UMCG en CERTE. Tevens kan de informatie uit deze marktconsultatie gebruikt worden om het programma van eisen te optimaliseren.

N.B. Het doel van de marktconsultatie is nadrukkelijk niet om tot selectie of inkoop te komen. Door deelname komen partijen niet in een voorkeurspositie in een eventuele aanbestedingsprocedure of inkooptraject; ook zal deelname niet leiden tot uitsluiting in een dergelijke procedure. Er kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend aan de informatie die ten behoeve van de marktconsultatie wordt verstrekt. De marktconsultatie heeft een vrijblijvend karakter.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
27/02/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/11/2019