Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Bunuri - 539097-2023

07/09/2023    S172

România-Feldioara: Vehicule de pompieri

2023/S 172-539097

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU - FELDIOARA S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO44958790
Adresă: Strada: Dumbravii, nr. 1
Localitate: Feldioara
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 507065
Țară: România
Persoană de contact: Ioana Iordache
E-mail: achizitii@fpcu.ro
Telefon: +40 755014328
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.fpcu-feldioara.ro
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100170279
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Prelucrarea combustibililor nucleari

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

AUTOSPECIALĂ PSI

Număr de referinţă: 1342
II.1.2)Cod CPV principal
34144210 Vehicule de pompieri
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Având în vedere faptul că F.P.C.U Feldioara S.R.L. are în structura organizatorică personal specializat în stingerea incendiilor, dar nu are încheiat niciun contract cu privire la situațiile de urgență în ceea ce privește stingerea incendiilor și nu deține la momentul actual nicio autospecială PSI, considerăm că achiziția acesteia este necesară.

Autoritatea contractanta va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 233 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Dumbrăvii nr. 1, loc. Feldioara, cod poștal 507065, jud. Brașov

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

AUTOSPECIALĂ PSI

Având în vedere faptul că F.P.C.U Feldioara S.R.L. are în structura organizatorică personal specializat în stingerea incendiilor, dar nu are încheiat niciun contract cu privire la situațiile de urgență în ceea ce privește stingerea incendiilor și nu deține la momentul actual nicio autospecială PSI, considerăm că achiziția acesteia este necesară.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 10
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Declaratia va consta in completarea si depunerea formularului DUAE;

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016: Ofertantul va completa Formularul 2. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autorității contractante sunt:

Director General – MĂRĂCINEANU Gelu - Agafiel, Director General Adjunct – COMIATI Marian, Director Tehnic - CUCU Florin Iulian, Contabil Șef – MANEA Adrian, Șef Serviciu STIUTR – ACHIM Viorel Ciprian, Responsabil de achiziție, inginer – VESA Sorin, Șef Serviciu Achiziții publice – CIUPAG Andra Nicoleta, Expert Achiziții publice – IORDACHE Ioana, Funcționar administrativ – RUJAN Bianca, Expert Achiziții publice – BALOGH Timea, Inginer – LAZAR Alexandru, Consilier juridic – EFTIN Emilia Adina, Responsabil cu atribuții CFP – GABOR Elena Angela.

2. Ofertanții, membrii asocierii, terții susținători și subcontractanții nu tebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

3. Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și care urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, respectiv:

3.1. Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) valabile la momentul prezentării pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/ punctele de lucru o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

3.2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3.3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

3.4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Autoritatea contractantă exclude operatorii economici, subcontractanții propuși (dacă este cazul) aflați în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016. În cazul în care este identificată o situație de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 171 din Legea 98/2016 devin aplicabile prevederile art. 170 alin 2 din legea 98/2016. În cazul terțului susținător/ subcontractantului/ asociatului (dacă este cazul) se va completa declarația pe proprie răspundere conform prevederilor art. 193, precizând că nu se află în niciuna din situațiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.

Formularele se vor completa dacă este cazul și de asociat/ terț susținător/ subcontractant.

Nota: 1. În cazul în care există incertitudini în ceea ce privește situația personală a respectivilor candidați/ ofertanți, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente sau de la entitățile care emit documente de natura celor prevăzute de legislație/ solicitate.

2. Pentru persoanele străine devin aplicabile prevederile art. 170 din legea nr. 98/2016.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise de țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

- Informațiile cuprinse în documentul justificativ, respectiv certificatul constatator trebuie să fie reale/ valide la momentul prezentării.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/10/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 09/01/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 09/10/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Iordache Ioana, Vesa Sorin, Rujan Bianca

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta în cadrul ofertelor DUAE, în locul documentelor solicitate în vederea demonstrării cerințelor de calificare, ca dovadă preliminară. DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct de pe SEAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificarea, de către fiecare participant. Detalii cu privire la completarea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem în secțiunea ”Informații DUAE - Ghid de completare DUAE”. Atât autoritățile contractante, cât și operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/ importarea documentului creat cu extesia . xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

2) Toată corespondenta (solicitări de clarificare, clarificări, etc.) dintre autoritatea contractantă şi ofertanţi în procedura de achiziţie publică, va fi derulată exclusiv prin intermediul SEAP, în conformitate cu prevederile: Art. 27 alin (1), Art. 62 alin (1), Art. 103 alin. (3) şi Art. 123 alin. (3) HG 395/2016.

3) Toate documentele vor fi semnate de către persoana care angajează patrimonial societatea sau, dacă o astfel de facilitate i-a fost permisă, de o persoană împuternicită de aceasta. Împuternicirea trebuie să fie expresă și va fi depusă în original împreună cu oferta.

4) Toate documentele vor prezenta număr de înregistrare/ dată emitere de ieșire de la ofertant, vor fi semnate, ștampilate și vor avea înscrise în mod lizibil numele și funcția persoanei care semnează aceste documente.

5) În cazul în care se constată că două sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care, egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

6) Toate documentele emise de către organisme/ autorități străine, trebuie să fie însoțite obligatoriu de traducere în limba română.

7) Vor fi declarate inacceptabile în temeiul art. 137 al. (2) din H.G. nr. 395/2016, ofertele depuse după data și ora limită de depunere a ofertelor menționate în anunțul de participare sau depuse la altă adresă decât cea solicitată, adică SEAP.

8) Mod de constituire al garanției de participare: a) virament bancar; b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; (ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; (iii) asigurări de garanţii emise: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei.

-pentru scrisoarea de garantie bancara se va utiliza ca model formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare – în copie scanata cu semnatura electronica

-pentru plata prin ordin de plata, sau virament bancar, ambele documente să fie confirmate de catre banca emitatoare pâna la termenul limita de depunere a ofertelor, în contul FPCU – Feldioara S.R.L. CUI 44958790, J8/2729/2021 cod IBAN RO75 BRDE 080S V139 2860 0800 deschis la BRD –Brasov – în copie certificata,

- pentru depunerea în numerar la casieria FPCU – Feldioara S.R.L., str. Dumbravii nr. 1, loc. Feldioara, jud. Brasov, Tel. 0755/014.328, numai în zilele lucratoare, între orele 07:30÷13:30.

9) Mod de constituire al garanției de bună execuție: a) virament bancar; b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; (ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; (iii) asigurări de garanţii emise: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie; e)combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

-pentru plata prin ordin de plata, sau virament bancar, ambele documente să fie confirmate de catre banca emitatoare pâna la termenul limita de depunere a ofertelor, în contul FPCU – Feldioara S.R.L. CUI 44958790, J8/2729/2021 cod IBAN RO75 BRDE 080S V139 2860 0800 deschis la BRD –Brasov – în copie certificata,

- pentru depunerea în numerar la casieria FPCU – Feldioara S.R.L., str. Dumbravii nr. 1, loc. Feldioara, jud. Brasov, Tel. 0755/014.328, numai în zilele lucratoare, între orele 07:30÷13:30.

Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contactului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la justificarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului. Dovada constituirii garantiei de buna executie se va prezinta autoritatii contractante in termen de maxim 2 zile lucratoare de la constituirea acesteia. Garantia de bună execuție va fi restituita de catre autoritatea contractanta in conditiile prevazute la art. 154^2 din Legea 98/2016, respectiv art. 42 din H.G. nr. 395/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016 la art.8.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – Feldioara S.R.L. – Compartiment Legislație, Contencios Juridic
Adresă: str. Dumbrăvii nr. 1, Feldioara, jud. Brașov
Localitate: Feldioara
Cod poștal: 507065
Țară: România
E-mail: office@fpcu.ro
Telefon: +40 374033502
Fax: +40 374033707
Adresă internet: www.fpcu.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/09/2023