Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539113-2021

22/10/2021    S206

België-Destelbergen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2021/S 206-539113

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Veneco
Nationaal identificatienummer: 0200.065.765_28707
Postadres: Panhuisstraat 1
Plaats: Destelbergen
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9070
Land: België
Contactpersoon: Steven Hoornaert
E-mail: steven.hoornaert@veneco.be
Telefoon: +32 92189949
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.veneco.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426326
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Intercommunale
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ruimtelijke planning

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Openbare procedure voor de overheidsopdracht voor de opmaak van milieueffectrapportages in het kader van gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen (raamovereenkomst)

Referentienummer: Veneco-2021 - 3-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Openbare procedure voor de overheidsopdracht voor de opmaak van

milieueffectrapportages in het kader van gemeentelijke ruimtelijke

beleidsplannen (raamovereenkomst)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Werkingsgebied Veneco

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare procedure voor de overheidsopdracht voor de opmaak van

milieueffectrapportages in het kader van gemeentelijke ruimtelijke

beleidsplannen (raamovereenkomst)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodologie en uitvoeringstermijnen / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Teamsamenstelling / Weging: 15
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 112-293567
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/09/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Antea Group NV
Nationaal identificatienummer: BE0414.321.939
Postadres: Roderveldlaan 1
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2600
Land: België
E-mail: cedric.vervaet@anteagroup.be
Internetadres: www.anteagroup.be
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 700 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021