TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 539114-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Roermond: Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur

2021/S 206-539114

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Gilde Opleidingen
Nationaal identificatienummer: 11023711
Postadres: Postbus 1094
Plaats: Roermond
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6040 KB
Land: Nederland
Contactpersoon: Ans Bloem (CSG)
E-mail: ab@csg-bv.nl
Telefoon: +31 345588400
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.csg-bv.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=177375
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gilde Opleidingen Roermond EA Schoonmaakdienstverlening

Referentienummer: 2021/014268
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919000 Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding betreft schoonmaakdienstverlening voor 13 onderwijslocaties gelegen in Roermond, Weert, Venlo, Oostrum/Venray, Sittard en Geleen.  Het betreft een Prestatieovereenkomst op basis van op basis van handelingsgerichte / inspanningsgerichte werkprogramma's. 

De schoon te houden oppervlakte omvat circa 72000 m2. 

De uitvoering van de werkzaamheden zal starten per 1 januari 2022

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale duur van tien (10 jaar,) te weten een vaste, initiële periode van vier (4) jaar, waarvan het eerste jaar geldt als proeftijd, met de mogelijkheid tot verlenging door Opdrachtgever tot driemaal (3x) twee (2) jaar.

 

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 140 763.14 EUR / Hoogste offerte: 1 199 930.05 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919300 Schoonmaken van scholen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roermond, Weert, Venlo, Oostrum/Venray, Sittard en Geleen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding betreft schoonmaakdienstverlening voor 13 onderwijslocaties gelegen in Roermond, Weert, Venlo, Oostrum/Venray, Sittard en Geleen. Het betreft een Prestatieovereenkomst op basis van op basis van handelingsgerichte / inspanningsgerichte werkprogramma's.

De schoon te houden oppervlakte omvat circa 72000 m2.

De uitvoering van de werkzaamheden zal starten per 1 januari 2022

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale duur van tien (10 jaar,) te weten een vaste, initiële periode van vier (4) jaar, waarvan het eerste jaar geldt als proeftijd, met de mogelijkheid tot verlenging door Opdrachtgever tot driemaal (3x) twee (2) jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 70 %
Kostencriterium - Naam: prijs / Weging: 30%
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 096-251357
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2021/014268
Benaming:

Gilde Opleidingen Roermond EA Schoonmaakdienstverlening

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hago Nederland B.V.
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 140 763.14 EUR / Hoogste offerte: 1 199 930.05 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Plaats: Roermond
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021