Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539126-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Refuse incineration services

2021/S 206-539126

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AGENTsIYa "MITNITsI"
National registration number: 000627597
Postal address: ul. G. S. Rakovski No. 47
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1202
Country: Bulgaria
Contact person: Irena Nedelchova Ilieva
E-mail: irena.ilieva@customs.bg
Telephone: +359 0298594019
Internet address(es):
Main address: www.customs.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/5562
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Митническа дейност

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Унищожаване на задържани от Агенция „Митници“ стоки, включително и транспортиране при необходимост“

II.1.2)Main CPV code
90513300 Refuse incineration services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Унищожаване на задържани от Агенция „Митници“ стоки, включително и транспортиране при необходимост“. Поръчката е разделена на 5 обособени позиции (ОП), както следва:

1. ОП № 1 - „Унищожаване нa тютюневи изделия“ - предметът на ОП обхваща услугите, свързани с унищожаването на акцизни стоки – тютюневи изделия, иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата за нарушения на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), подлежащи на унищожаване, съгласно разпоредбите в ЗАДС и Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за условията и реда за разпореждане и транспортиране на иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата стоки по ЗАДС;

Продължава в поле VI.3) Допълнителна информация: (в приложимите случаи)

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 160 000.00 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Унищожаване нa тютюневи изделия“

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513300 Refuse incineration services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Република България.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на обществената поръчка по Обособена позиция № 1 обхваща услугите, свързани с унищожаването на акцизни стоки – тютюневи изделия, иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата за нарушения на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), подлежащи на унищожаване, съгласно разпоредбите в ЗАДС и Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за условията и реда за разпореждане и транспортиране на иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата стоки по ЗАДС (Наредба № 7/02.09.2010 г.).

Обхватът на обществената поръчка по Обособена позиция № 1 включва следните дейности:

А) извършване на услуги, свързани с унищожаване на акцизни стоки – тютюневи изделия, посочени в Глава II, Раздел II на ЗАДС;

Б) опция за унищожаване на акцизни стоки –  тютюневи изделия, при наличие на видове, различни от посочените в Техническата спецификация по Обособена позиция № 1.

Обемът на обществената поръчка по Обособена позиция № 1 е свързан с унищожаването на тютюневи изделия в следните прогнозни видове и количество:

Пакетиран и насипен тютюн  и цигари  - 239 647,00 кг.;

Пури и пурети - 27 393 891 къса;

Аромати за наргиле - 204,700 кг;

Паста за наргиле - 25,00 кг;

Гилзи за цигари - 11 952 бр.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Опцията се състои във възлагането на дейности по унищожаване на стоки при наличие на видове, различни от посочените в Техническата спецификация, като размерът на опцията е до 116 000 (сто и шестнадесет хиляди) лева без ДДС.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Унищожаване на алкохол и алкохолни напитки“

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513800 Sludge treatment services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Република България.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на обществената поръчка по Обособена позиция № 2 обхваща услугите, свързани с унищожаването на акцизни стоки – алкохол и алкохолни напитки, иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата за нарушения на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), подлежащи на унищожаване, съгласно разпоредбите в ЗАДС и Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за условията и реда за разпореждане и транспортиране на иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата стоки по ЗАДС (Наредба № 7/02.09.2010 г.).

Обхватът на обществената поръчка по Обособена позиция № 2 включва следните дейности:

А) извършване на услуги, свързани с унищожаване на акцизни стоки – алкохол и алкохолни напитки, посочени в Глава II, Раздел I на ЗАДС;

Б) опция за унищожаване на акцизни стоки – алкохол и алкохолни напитки, при наличие на видове, различни от посочените в Техническата спецификация по Обособена позиция № 2.

Обемът на обществената поръчка по Обособена позиция № 2 е свързан с унищожаването на алкохол и алкохолни напитки, представляващи различни видове алкохолни напитки, алкохолни смеси, етилов алкохол и др. в следното общо прогнозно количество: 193 660,00 литра.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Опция за унищожаване на акцизни стоки – алкохол и алкохолни напитки, при наличие на видове, различни от посочените в Техническата спецификация по Обособена позиция № 2, в размер до 30 000 лв. без ДДС.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Унищожаване на енергийни продукти“

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513300 Refuse incineration services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Република България.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на обществената поръчка по Обособена позиция № 3 обхваща услугите, свързани с унищожаването на акцизни стоки - енергийни продукти, иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата за нарушения на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), подлежащи на унищожаване, съгласно разпоредбите в ЗАДС и Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за условията и реда за разпореждане и транспортиране на иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата стоки по ЗАДС (Наредба № 7/02.09.2010 г.).

Обхватът на обществената поръчка по Обособена позиция № 3 включва следните дейности:

А) извършване на услуги, свързани с унищожаване на акцизни стоки – течни и твърди енергийни продукти, посочени в Глава II, Раздел III на ЗАДС;

Б) опция за унищожаване на акцизни стоки – течни и твърди енергийни продукти, при наличие на видове, различни от посочените в Техническата спецификация по Обособена позиция № 3.

Обемът на обществената поръчка по Обособена позиция № 3 е свързан с унищожаването на енергийни продукти в следните прогнозни видове и количество:

1) течни енергийни продукти (отпадъчно масло, бензин, смеси и др.):

1500,00 л. отпадъчно масло;

3630, 00 л. пиролизно гориво;

560,00 л. бензин;

380,00 л. смеси от течни горива.

2) твърди енергийни продукти (въглища, брикети и др.):

5000 кг. въглища.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Опция за унищожаване на акцизни стоки – течни и твърди енергийни продукти, при наличие на видове, различни от посочените в Техническата спецификация по Обособена позиция № 3, в размер до 30 000 лв. без ДДС.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Унищожаване на лекарствени средства и медицински консумативи“

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90524000 Medical waste services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Република България.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на обществената поръчка по Обособена позиция № 4 обхваща услугите, свързани с унищожаването на стоки, отнети или изоставени в полза на държавата, по производства, водени от митническите органи по Закона за митниците (ЗМ), представляващи лекарствени средства и медицински консумативи.

Обхватът на обществената поръчка по Обособена позиция № 4 включва следните дейности:

А) извършване на услуги, свързани с унищожаване на лекарствени средства и медицински консумативи, попадащи в обхвата на чл. 239, ал. 3 от ЗМ и Наредба № 6 от 17.09.2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от ЗМ (Наредба № 6/17.09.2016 г.);

Б) опция за унищожаване на лекарствени средства и медицински консумативи, при наличие на видове, различни от посочените в Техническата спецификация по Обособена позиция № 4.

Обемът на обществената поръчка по Обособена позиция № 4 е свързан с унищожаването на лекарствени средства и медицински консумативи в следните прогнозни видове и количество:

медикаменти - различни (опаковки) - 136000 бр.;

медикаменти - различни (ампули) - 1400 бр.;

медикаменти - различни (таблетки) - 12380 бр.;

медикаменти - различни (в кг.) - 2300 кг.;

медикаменти - различни (в бр.) - 6000 бр.;

медицински консумативи (аптечки, катетри, инфузионни системи и др.) - 28 250 бр.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Опция за унищожаване на лекарствени средства и медицински консумативи, при наличие на видове, различни от посочените в Техническата спецификация по Обособена позиция № 4, в размер до 15 450 лв. без ДДС.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Транспорт на стоки за унищожаване“

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Република България.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на обществената поръчка по Обособена позиция № 5 включва транспортиране на определени и посочени от Възложителя стоки за унищожаване, по предварителна заявка - тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки, течни и твърди енергийни продукти, лекарствени средства и медицински консумативи, от складовете на териториалните дирекции на Агенция „Митници“ до местата за унищожаването им.

Обхватът на обществената поръчка по Обособена позиция № 5 включва следните дейности:

А) превози с бордови превозни средства;

Б) превози с автоцистерни.

Транспортните средства за изпълнение на поръчката е необходимо да имат следната товароносимост:

Товарни автомобили с товароносимост от 10 т. до 24 т.;

Автоцистерна с обем от 14 куб.м. до 40 куб.м.

 Обемът на обществената поръчка по Обособена позиция № 5 е свързан със следното прогнозно количество за пробег на превоза с транспортните средства:

превози с бордови превозни средства – 55 000 км.;

превози с автоцистерни – 10 000 км.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 121-320320
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 14343
Lot No: 1
Title:

„Унищожаване на задържани от Агенция „Митници“ стоки, включително и транспортиране при необходимост“, Обособена позиция 1: „Унищожаване нa тютюневи изделия“

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Джиосайкъл България ЕООД
National registration number: 106597230
Postal address: ПЛОЩАДКАТА НА "ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД
Town: с. Бели извор
NUTS code: BG313 Враца / Vratsa
Postal code: 3040
Country: Bulgaria
E-mail: nikola.ovcharov@lafargeholcim.com
Telephone: +359 885826669
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 276 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 1 160 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Продължение от поле "II.1.4) Кратко описание" - 2. ОП № 2 - „Унищожаване на алкохол и алкохолни напитки“ - предметът на ОП обхваща услугите, свързани с унищожаването на акцизни стоки – алкохол и алкохолни напитки, иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата за нарушения на ЗАДС, подлежащи на унищожаване, съгласно разпоредбите в ЗАДС и Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за условията и реда за разпореждане и транспортиране на иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата стоки по ЗАДС;

3. ОП № 3 - „Унищожаване на енергийни продукти“ - предметът на ОП обхваща услугите, свързани с унищожаването на акцизни стоки - енергийни продукти, иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата за нарушения на ЗАДС, подлежащи на унищожаване, съгласно разпоредбите в ЗАДС и Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за условията и реда за разпореждане и транспортиране на иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата стоки по ЗАДС;

4. ОП № 4 - „Унищожаване на лекарствени средства и медицински консумативи“ - предметът на ОП обхваща услугите, свързани с унищожаването на стоки, отнети или изоставени в полза на държавата, по производства, водени от митническите органи по Закона за митниците (ЗМ), представляващи лекарствени средства и медицински консумативи, попадащи в обхвата на чл. 239, ал. 3 от ЗМ и Наредба № 6 от 17.09.2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от ЗМ;

5. ОП № 5 - „Транспорт на стоки за унищожаване“ - предметът на ОП обхваща услуги, свързани с транспортиране на определени и посочени от Възложителя стоки за унищожаване, по предварителна заявка - тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки, течни и твърди енергийни продукти, лекарствени средства и медицински консумативи, от складовете на териториалните дирекции на Агенция „Митници“, до местата за унищожаването им.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Настоящото обявление не попада в обхвата на актовете, които съгласно чл. 196 от ЗОП подлежат на обжалване.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021