Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539131-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Žďár nad Sázavou: Management-related services

2021/S 206-539131

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
National registration number: 43383513
Postal address: Vodárenská 244/2
Town: Žďár nad Sázavou
NUTS code: CZ063 Kraj Vysočina
Postal code: 59101
Country: Czechia
Contact person: CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, Mgr. Lubor Černý, advokát
E-mail: zakazky@akccs.cz
Telephone: +420 224827884
Internet address(es):
Main address: www.svkzdarsko.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/SVKZdarsko
I.4)Type of the contracting authority
Other type: svazek obcí
I.5)Main activity
Other activity: zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Doplnění technologie a intenzifikace úpravny vody Vír - Manažer projektu

Reference number: 1810/01
II.1.2)Main CPV code
79420000 Management-related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli manažerské a inženýrské služby včetně souvisejícího poradenství. Služby zahrnují následující činnosti:

a) zpracování žádosti o dotaci;

b) zpracování odborného posudku vodohospodářského Projektu autorizovanou osobu v rozsahu dle podmínek dotace;

c) odborná spolupráce při organizaci a administraci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby;

d) zpracování podkladů pro smlouvu o poskytnutí podpory;

e) výkon činnosti technického dozoru při realizaci stavby;

f) výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

g) manažerské řízení projektu ve vztahu k poskytnuté dotaci v realizační fázi;

h) závěrečné vyhodnocení akce.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 12 965 000.00 CZK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ063 Kraj Vysočina
Main site or place of performance:

Úpravna vody Vír

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli manažerské a inženýrské služby včetně souvisejícího poradenství. Služby zahrnují následující činnosti:

a) zpracování žádosti o dotaci;

b) zpracování odborného posudku vodohospodářského Projektu autorizovanou osobu v rozsahu dle podmínek dotace;

c) odborná spolupráce při organizaci a administraci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby;

d) zpracování podkladů pro smlouvu o poskytnutí podpory;

e) výkon činnosti technického dozoru při realizaci stavby;

f) výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

g) manažerské řízení projektu ve vztahu k poskytnuté dotaci v realizační fázi;

h) závěrečné vyhodnocení akce.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Zkušenosti s realizací obdobných zakázek zaručující pozitivní dopad na kvalitu plnění v oblasti technického dozoru investora / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Nabídková cena / Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Realizace veřejné zakázky bude navržena ke spolufinancování Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí Ministra životního prostředí.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 122-323572
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Doplnění technologie a intenzifikace úpravny vody Vír - Manažer projektu

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
19/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AP INVESTING, s.r.o.
National registration number: 60712121
Postal address: Palackého třída 768/12
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 612 00
Country: Czechia
E-mail: info@apinvesting.cz
Telephone: +420 541426060
Internet address: http://www.apinvesting.cz/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 15 000 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 12 965 000.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021