Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539132-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Dospat: Architectural, engineering and planning services

2021/S 206-539132

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA DOSPAT
National registration number: 000614906
Postal address: ul. Kap.Petko Voyvoda No.3
Town: gr.Dospat
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 4831
Country: Bulgaria
Contact person: Hasan Bayramov Kochakov
E-mail: hasankochakov@gmail.com
Internet address(es):
Main address: www.dospat.com
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/14833
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Обследване, проектиране и осъществяване на авторски надзор на обект: „Укрепване на свлачищен участък засягащ площадка на комплекс за компостиране и предварително третиране на отпадъците

II.1.2)Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Изготвяне на технически проекти -- включващ части, Геодезия „ВП„ и „ТП„ и изработка на ПУП, Инженерна геология  и хидрогеология- включващо инжерно-геоложко и хидро-геоложко проучване, Част Технологична , Част  Конструктивна ,  Част „ В и К, 6 Част “План за  безопасност и здраве„,7.   Част „ПУСО„ , Количествени и количествено- стойностни сметки   достатъчни за успешно изпълнение на инвестиционното намерение , чиито обем и съдържание и приложените към тях чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените по проекта строително-монтажни работи. Проектът да се предаде в 5 екземпляра в графичен вид и на електронен носител в обем и съдържание, да отговаря на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 12 от 3.07 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони. Всички части на инвестиционния проект, следва да включват:

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 17 000.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на поръчката е Република България в с. Барутин, м-та Гайтанина, общ. Доспат, обл. Смолян.

II.2.4)Description of the procurement:

Изготвяне на технически проекти -- включващ части, Геодезия „ВП„ и „ТП„ и изработка на ПУП, Инженерна геология  и хидрогеология- включващо инжерно-геоложко и хидро-геоложко проучване, Част Технологична , Част  Конструктивна ,  Част „ В и К, 6 Част “План за  безопасност и здраве„,7.   Част „ПУСО„ , Количествени и количествено- стойностни сметки   достатъчни за успешно изпълнение на инвестиционното намерение , чиито обем и съдържание и приложените към тях чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените по проекта строително-монтажни работи. Проектът да се предаде в 5 екземпляра в графичен вид и на електронен носител в обем и съдържание, да отговаря на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 12 от 3.07 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони. Всички части на инвестиционния проект, следва да включват:

•Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 от ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;

•Изчисления, обосноваващи проектните решения;

•Чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения;

Проектно сметна документация по всяка част, включваща КС и КСС.Всяка проектна част задължително се съгласува от проектантите на другите проектни части.Съдействие за съгласуване на проектите, издаване на разрешение за строеж и осъществяване на авторски надзор при СМР.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Срок / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 129-343099
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 16606
Title:

Обследване, проектиране и осъществяване на авторски надзор на обект: „Укрепване на свлачищен участък засягащ площадка на комплекс за компостиране и предварително третиране на отпадъците в землището н

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ГЕОКОНСТРУКТ ООД
National registration number: 200750300
Postal address: Бояна ул. Герганица №.7 бл.1 вх.1 ет.4 ап.15
Town: гр. София
NUTS code: BG424 Смолян / Smolyan
Postal code: 1616
Country: Bulgaria
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 500.00 BGN
Total value of the contract/lot: 17 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021