Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539155-2021

22/10/2021    S206

Poland-Mircze: Refuse and waste related services

2021/S 206-539155

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu
National registration number: PL
Postal address: ul. Młyńska 2A
Town: Mircze
NUTS code: PL Polska
Postal code: 22-530
Country: Poland
Contact person: Roman Szlingiert
E-mail: gzk.mircze@wp.pl
Telephone: +48 845353031
Internet address(es):
Main address: http://gzkmircze.pl/bip
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samorządowy zakład budżetowy
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie

Reference number: GZK/271/2/6/2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 – Inne niewymienione odpady, powstałe po procesie biologicznego kompostowania oraz stabilizacji odpadu o kodzie 19 12 12 (frakcja podsitowa 0-80 mm) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 368 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance:

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, 22-530 Mircze, Łasków 69

II.2.4)Description of the procurement:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 – Inne niewymienione odpady, powstałe po procesie biologicznego kompostowania oraz stabilizacji odpadu o kodzie 19 12 12 (frakcja podsitowa 0-80 mm) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

4.2. Szacowana ilość odpadów w okresie realizacji umowy będzie wynosiła

do 4 000 Mg. Ilość ta została określona na potrzeby wykonania oszacowania wartości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości odbieranych odpadów bez prawa do dochodzenia roszczeń. Minimalna gwarantowana ilość odpadu wynosi 1 000 Mg. Rzeczywista ilość odpadów przewidzianych do odbioru wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

4.3. Odpad przygotowany będzie w postaci luźnej. Parametry jakościowe odpadu o kodzie 19 05 99 zostały określone w wyniku badania przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium i mają charakter poglądowy. Odebrane partie materiału mogą różnić się co do wartości podanych, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

4.4. Odbiór odpadów odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, 22-530 Mircze, Łasków 69 transportem własnym Wykonawcy. Zamawiający zapewnia załadunek odpadów. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie się odbywało na wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, Łasków 69 i będzie potwierdzane kwitem wagowym z systemu wagowego oraz wygenerowanym potwierdzeniem z systemu BDO.

4.5. Każdy transport odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowany w systemie wagowym Zamawiającego oraz w systemie BDO.

4.6. Po zakończeniu każdego miesiąca Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy bilans ważeń pochodzący z programu komputerowego obsługującego system wagowy w ZZO w Łaskowie.

4.7. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze. zm.).

4.8. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,

w zakresie braku podstaw wykluczenia.

Zamawiający nie stosuje procedury określonej w art. 139 ust. 2 ustawy Pzp

Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 119-314954
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: GZK/271/2/6/2021
Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Mir-eko sp. z o.o.
National registration number: 919-16-79-667
Postal address: ul. Górna 27
Town: Mircze
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-530
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 368 000.00 PLN
Lowest offer: 1 200 000.00 PLN / Highest offer: 1 620 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

11.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu.

11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:

specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,

format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,

oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,

integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP

w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:

Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,

Mozilla Firefox od wersji 15,

Google Chrome od wersji 20.

11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

11.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

11.7. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik Nr 7 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

11.8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

11.9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

11.10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

11.11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021