Services - 539182-2021

22/10/2021    S206

Hrvatska-Zagreb: Usluge održavanja i popravaka programske podrške

2021/S 206-539182

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Narodne novine d.d.
Nacionalni registracijski broj: 64546066176
Poštanska adresa: Savski gaj XIII. put 6
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Josip Rimac
E-pošta: jrimac@nn.hr
Telefon: +385 16652893
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.nn.hr
Adresa profila kupca: www.nn.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: nakladništvo, tiskarstvo, trgovačka djelatnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge održavanja i unapređenja EOJN RH

Referentni broj: 02-20/05-21-1 VN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave uključuje:

• usluge održavanja EOJN RH,

• usluge nadogradnji i poboljšanja postojećih komponenti EOJN RH i

• usluge razvoja i implementacije novih komponenti EOJN RH.

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) pozicionira se u okviru platforme za elektroničko poslovanje kao skup usluga koje Narodne novine d.d. pružaju korisnicima, obveznicima zakona o javnoj nabavi i zakona o koncesijama, ponuditeljima koji sudjeluju u procesima javne nabave te javnosti, koji mogu koristiti njima namijenjene funkcionalnosti i pristupiti njima namijenjenim informacijama.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 3 498 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6

II.2.4)Opis nabave:

redmet nabave uključuje: • usluge održavanja EOJN RH,• usluge nadogradnji i poboljšanja postojećih komponenti EOJN RH i• usluge razvoja i implementacije novih komponenti EOJN RH.Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) pozicionira se u okviru platforme za elektroničko poslovanje kao skup usluga koje Narodne novine d.d. pružaju korisnicima, obveznicima zakona o javnoj nabavi i zakona o koncesijama, ponuditeljima koji sudjeluju u procesima javne nabave te javnosti, koji mogu koristiti njima namijenjene funkcionalnosti i pristupiti njima namijenjenim informacijama.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta i tehnička podrška u održavanju usluga / Ponder: 10%
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 10%
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta i tehnička podrška u unapređenju predmetnog sustava / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 70%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 151-401692
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Usluge održavanja i unapređenja EOJN RH

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
24/09/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: InfoDom d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 99054430142
Poštanska adresa: Andrije Žaje 61
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: infodom@infodom.hr
Telefon: +385 13040588
Telefaks: +385 13040593
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 500 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 498 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/10/2021