Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539233-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Urban planning and landscape architectural services

2021/S 206-539233

Design contest notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Sąd Apelacyjny w Warszawie
Postal address: Pl. Krasińskich 2/4/6
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-207
Country: Poland
Contact person: Marek Szeniawski
E-mail: zamowienia@waw.sa.gov.pl
Telephone: +48 222798500
Fax: +48 222798552
Internet address(es):
Main address: http://www.waw.sa.gov.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Mazowieckie
Postal address: ul. Jagiellońska 26
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 03-719
Country: Poland
E-mail: dnwi@mazovia.pl
Telephone: +48 225979550
Fax: +48 225979551
Internet address(es):
Main address: http://www.mazovia.pl
I.2)Information about joint procurement
The contest involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://1013.konkurs.sarp.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://1013.konkurs.sarp.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: sąd powszechny
I.5)Main activity
Other activity: wymiar sprawiedliwości

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla Inwestycji „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych ...

Reference number: ZP-761-1/21
II.1.2)Main CPV code
71400000 Urban planning and landscape architectural services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services
71300000 Engineering services
71420000 Landscape architectural services
II.2.4)Description of the procurement:

1) Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu Pracy konkursowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego dotyczących Inwestycji i zawartych w Materiałach do Konkursu. Praca konkursowa niespełniająca ww. wymogów zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.

2) Konkurs jest ograniczony i jednoetapowy.

3) Zaproponowane rozwiązania konkursowe powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie, określonym w Regulaminie konkursu i w całości oraz w najkorzystniejszy sposób realizować szczegółowy opis przedmiotu Konkursu ujęty w Materiałach do Konkursu.

4) W ramach sporządzania Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej powinny być spełnione zasady ładu przestrzennego poprzez takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo - społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne określone w szczególności w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5) Zaproponowane Koncepcje funkcjonalno-przestrzenne, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do Konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w Materiałach do Konkursu.

6) Opracowania konkursowe obejmują sporządzenie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dwóch, w założeniu mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem budynków dla dwóch odrębnych inwestorów, na odrębnych działkach należących do Sądu Apelacyjnego w Warszawie (działka 2/4) oraz Województwa Mazowieckiego (działki 2/2,2/3).

7) Budynki powinny być spójne estetycznie i kubaturowo, zgodnie z uwarunkowaniami decyzji o lokalizacji celu publicznego. Jednakże należy je projektować jako niezależne od siebie jednostki własnościowe i administracyjne. Należy zaprojektować budynki w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę pozwalającego na rozpoczęcie i zakończenie budowy niezależnie dla każdego z budynków. Organizator dopuszcza możliwość odrębnej realizacji (etapowania) Inwestycji dla Zadań 1 i 2.

8) Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, Koncepcji funkcjonalno-przestrzennych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji na działkach ewidencyjnych nr 2/2, 2/3, 2/4 oraz części działek ewidencyjnych nr 5 i 48/1 z obrębu 5-02-08, przy ul. Świętojerskiej 9, w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.10)Criteria for the selection of participants:

O udział w Konkursie może ubiegać się Uczestnik konkursu który:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

c) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż: w okresie ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego dla budowy budynku użyteczności publicznej (z wyłączeniem parkingów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal magazynowych) o powierzchni całkowitej budynku nie mniejszej niż 7.000 m2, dla której uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

d) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Restricted
Minimum number: 1
Maximum number: 999
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

1) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, zagospodarowania terenu i powiązanie przestrzenne z otoczeniem – 35%

2) Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne projektowanych budynków – 35%

3) Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku, rozwiązania proekologiczne i energooszczędne w projektowanych budynkach – 20%

4) Maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie Pracy konkursowej – 10%

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 17/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Polish
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: yes
Number and value of the prize(s) to be awarded:

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

1) Nagrody pieniężne

I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto

II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto

III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto

2) Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda).

IV.3.2)Details of payments to all participants:
IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:
arch. Jacek Lenart – Przewodniczący Sądu Konkursowego
arch. Jacek Krych – Sędzia referent
dr inż. prof. PW arch. Jerzy Grochulski – Sędzia konkursowy
Sędzia Sądu Apelacyjnego Beata Waś – Sędzia konkursowy
arch. Malwina Łazęcka – Malińska – Sędzia konkursowy
arch. Wojciech Wagner – Sędzia konkursowy
arch. Grzegorz Chruściel – Sędzia konkursowy
mgr inż. Agnieszka Klimczak – Sędzia konkursowy
arch. Piotr Śmierzewski – Sędzia zapasowy
inż. Teresa Roszkowska-Śliź – Sędzia zapasowy

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Nazwa konkursu: Opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla Inwestycji „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”

KONKURS SARP nr 1013

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom oraz innym podmiotom przewidzianym Ustawą, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021