Usługi - 539233-2021

22/10/2021    S206

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

2021/S 206-539233

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Warszawie
Adres pocztowy: Pl. Krasińskich 2/4/6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-207
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski
E-mail: zamowienia@waw.sa.gov.pl
Tel.: +48 222798500
Faks: +48 222798552
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.waw.sa.gov.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-719
Państwo: Polska
E-mail: dnwi@mazovia.pl
Tel.: +48 225979550
Faks: +48 225979551
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mazovia.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W konkursie stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://1013.konkurs.sarp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://1013.konkurs.sarp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd powszechny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla Inwestycji „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych ...

Numer referencyjny: ZP-761-1/21
II.1.2)Główny kod CPV
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu Pracy konkursowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego dotyczących Inwestycji i zawartych w Materiałach do Konkursu. Praca konkursowa niespełniająca ww. wymogów zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.

2) Konkurs jest ograniczony i jednoetapowy.

3) Zaproponowane rozwiązania konkursowe powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie, określonym w Regulaminie konkursu i w całości oraz w najkorzystniejszy sposób realizować szczegółowy opis przedmiotu Konkursu ujęty w Materiałach do Konkursu.

4) W ramach sporządzania Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej powinny być spełnione zasady ładu przestrzennego poprzez takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo - społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne określone w szczególności w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5) Zaproponowane Koncepcje funkcjonalno-przestrzenne, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do Konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w Materiałach do Konkursu.

6) Opracowania konkursowe obejmują sporządzenie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dwóch, w założeniu mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem budynków dla dwóch odrębnych inwestorów, na odrębnych działkach należących do Sądu Apelacyjnego w Warszawie (działka 2/4) oraz Województwa Mazowieckiego (działki 2/2,2/3).

7) Budynki powinny być spójne estetycznie i kubaturowo, zgodnie z uwarunkowaniami decyzji o lokalizacji celu publicznego. Jednakże należy je projektować jako niezależne od siebie jednostki własnościowe i administracyjne. Należy zaprojektować budynki w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę pozwalającego na rozpoczęcie i zakończenie budowy niezależnie dla każdego z budynków. Organizator dopuszcza możliwość odrębnej realizacji (etapowania) Inwestycji dla Zadań 1 i 2.

8) Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, Koncepcji funkcjonalno-przestrzennych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji na działkach ewidencyjnych nr 2/2, 2/3, 2/4 oraz części działek ewidencyjnych nr 5 i 48/1 z obrębu 5-02-08, przy ul. Świętojerskiej 9, w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

O udział w Konkursie może ubiegać się Uczestnik konkursu który:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

c) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż: w okresie ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego dla budowy budynku użyteczności publicznej (z wyłączeniem parkingów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal magazynowych) o powierzchni całkowitej budynku nie mniejszej niż 7.000 m2, dla której uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

d) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

1) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, zagospodarowania terenu i powiązanie przestrzenne z otoczeniem – 35%

2) Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne projektowanych budynków – 35%

3) Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku, rozwiązania proekologiczne i energooszczędne w projektowanych budynkach – 20%

4) Maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie Pracy konkursowej – 10%

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/11/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

1) Nagrody pieniężne

I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto

II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto

III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto

2) Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
arch. Jacek Lenart – Przewodniczący Sądu Konkursowego
arch. Jacek Krych – Sędzia referent
dr inż. prof. PW arch. Jerzy Grochulski – Sędzia konkursowy
Sędzia Sądu Apelacyjnego Beata Waś – Sędzia konkursowy
arch. Malwina Łazęcka – Malińska – Sędzia konkursowy
arch. Wojciech Wagner – Sędzia konkursowy
arch. Grzegorz Chruściel – Sędzia konkursowy
mgr inż. Agnieszka Klimczak – Sędzia konkursowy
arch. Piotr Śmierzewski – Sędzia zapasowy
inż. Teresa Roszkowska-Śliź – Sędzia zapasowy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Nazwa konkursu: Opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla Inwestycji „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”

KONKURS SARP nr 1013

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom oraz innym podmiotom przewidzianym Ustawą, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021