Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539237-2021

22/10/2021    S206

Czechia-České Budějovice: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 206-539237

Design contest notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Statutární město České Budějovice
National registration number: 00244732
Postal address: nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Town: České Budějovice
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Postal code: 37001
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Kamila Kulhánová
E-mail: senovaznenamesti@havelpartners.cz
Telephone: +420 734437881
Internet address(es):
Main address: https://www.c-budejovice.cz
Address of the buyer profile: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/459883
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/459883
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/459883
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Reference number: 21151
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services
71320000 Engineering design services
71221000 Architectural services for buildings
71242000 Project and design preparation, estimation of costs
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem Soutěže je návrh nové podoby Senovážného náměstí v Českých Budějovicích. Senovážné náměstí historicky patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství v Českých Budějovicích, které stojí v hierarchii na nejvyšší úrovni vedle náměstí Přemysla Otakara II. a Mariánského náměstí a má potenciál být centrem „kulturního okrsku“ kolem budov kulturního domu, spolkového domu, muzea, divadla a knihovny.

Senovážné náměstí navíc výrazným způsobem ovlivňuje užívání a vnímání širšího území centra na jih od historického jádra města České Budějovice:

- je umístěné na hranici bývalého hradebního okruhu a urbanisticky spojuje historické centrum s předměstím

- je významným dopravním uzlem, kde se napojuje městský okruh a obsluha MHD na centrum města

- je obklopeno řadou významných veřejných i soukromých staveb, které slouží především kultuře a školství

- je významným krajinným prvkem, který v širším kontextu navazuje na park Na sadech a na nábřeží Malše

V současnosti Senovážné náměstí neslouží funkci náměstí, protože urbanistické, architektonické a dopravní řešení takové využití v řadě míst nepodporuje. Od konce 60. let město hledá jeho podobu a funkci a současné řešení je z pohledu možného potenciálu území spíše provizorního charakteru. Jeho rekonstrukce a dostavba je příležitostí vytvořit kvalitní veřejné prostranství pro 21.století, které může vhodně doplnit některé funkce stávajícího historického centra a zároveň mu částečně odlehčit. Záměr úpravy náměstí navazuje na schválený Strategický plán města České Budějovice na období 2017-2027, opatření C.2.2 a C.2.3 a platný Územní plán města. Účelem a posláním Soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu Soutěže, které splní požadavky Zadavatele obsažené v Soutěžních podmínkách a v jejích přílohách a vybrat účastníky, s nimiž bude v Zadávacím řízení navazujícím na Soutěž v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 ZZVZ Zadavatel jednat o zadání Následné zakázky. Zadavatel má v úmyslu v návaznosti na Soutěž zadat v JŘBU Následnou zakázku, jejímž předmětem bude zpracování následujících výkonových fází služeb při zpracování projektové dokumentace ve vztahu k projektové části Soutěže (s výjimkou FS2) v souladu se Standardy služeb architekta ČKA:

FS 1 Příprava projektu,

FS 2 Dopracování soutěžního návrhu v rozsahu projektové i ideové části (zhotovení architektonické studie),

FS 3 Projekt pro umístění stavby,

FS 4 Projekt pro povolení stavby,

FS 5 Projekt pro provádění stavby,

FS 6 Soupis prací a dodávek,

FS 7 Autorský dozor.

Soutěž o návrh je vyhlašována jako dvoufázová, užší, architektonicko-urbanistická. Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci jsou 450.000.000,- Kč bez DPH.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Restricted
Number of participants to be contemplated: 8
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

Kritériem pro hodnocení soutěžních návrhů v 1. fázi Soutěže je celková kvalita soutěžního návrhu.

V rámci hodnotícího kritéria „celková kvalita soutěžního návrhu“ budou soutěžní návrhy v 1. fázi Soutěže hodnoceny z hlediska architektonické koncepce soutěžního návrhu, dopravního a krajinářského řešení, vhodnosti a přiměřenosti navrženého řešení s ohledem na charakter soutěžního místa, uživatelské přívětivosti navrženého řešení, environmentálně odpovědného přístupu, a míry naplnění Soutěžního zadání.

Kritériem pro hodnocení soutěžních návrhů v 2. fázi Soutěže je celková kvalita soutěžního návrhu.

V rámci hodnotícího kritéria „celková kvalita soutěžního návrhu“ budou soutěžní návrhy v 2. fázi Soutěže hodnoceny z hlediska architektonické koncepce soutěžního návrhu, dopravního a krajinářského řešení, vhodnosti a přiměřenosti navrženého řešení s ohledem na charakter soutěžního místa, uživatelské přívětivosti navrženého řešení, environmentálně odpovědného přístupu, míry naplnění Soutěžního zadání a ekonomické přiměřenosti předkládaného řešení. Míru naplnění hodnotícího kritéria, kterou nelze vyjádřit kvantitativně, bude u jednotlivých soutěžních návrhů porota hodnotit na základě zkušeností a odborných znalostí jejích jednotlivých členů. Tento způsob posouzení soutěžních návrhů je plně v diskreci poroty a účastníci Soutěže podáním soutěžního návrhu s tímto způsobem hodnocení soutěžních návrhů vyjadřují svůj souhlas.

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 16/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Czech
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: yes
Number and value of the prize(s) to be awarded:

Celková částka na ceny a náhrady výloh v Soutěži se stanovuje ve výši 3.000.000, - Kč. První cena se stanovuje ve výši 700.000, - Kč. Druhá cena se stanovuje ve výši 400.000, - Kč. Třetí cena se stanovuje ve výši 300.000, - Kč. Vyplacená cena bude zahrnuta do celkového honoráře za plnění Následné zakázky v případě, že mezi Zadavatelem a oceněným účastníkem bude uzavřena Smlouva za honorář obvyklý. Zadavatel vyplatí každému účastníkovi, který podal do 1. fáze Soutěže soutěžní návrh, který byl následně porotou posouzen a hodnocen, náhradu výloh ve výši 200.000, - Kč. Náhrady výloh ve 2. fázi Soutěže nebudou vypláceny. Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA může porota, ve výjimečných případech rozhodnout, že některé z vypsaných cen a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem. Ve zvláštních případech může porota rozhodnout o jiném rozdělení celkové částky na jednotlivé ceny. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu o průběhu Soutěže, spolu se záznamem o hlasování řádných členů poroty.

IV.3.2)Details of payments to all participants:

Zadavatel vyplatí každému účastníkovi, který podal do 1. fáze Soutěže soutěžní návrh, který byl následně porotou posouzen a hodnocen, náhradu výloh ve výši 200.000, - Kč. Náhrady výloh ve 2. fázi Soutěže nebudou vypláceny.

IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:
prof. Ing. arch. Jan Jehlík, architekt, č. autorizace ČKA 01607 (řádný člen poroty, nezávislá část, předseda poroty)
Ing. arch. MgA. Michal Fišer, architekt, č. autorizace ČKA 03536 (řádný člen poroty, nezávislá část)
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, architekt, č. autorizace ČKA 03571 (řádný člen poroty, nezávislá část)
prof. Ing. arch. Vladimír Krátký, architekt, č. autorizace ČKA 00048 (řádný člen poroty, nezávislá část)
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, architekt, č. autorizace ČKA 03156 (řádný člen poroty, nezávislá část)
Mgr. A. Luboš Zemen, architekt, č. autorizace ČKA 03006 (náhradník poroty, nezávislá část)
Ing. arch. Jiří Brůha, architekt, č. autorizace ČKA 00103 (náhradník poroty, nezávislá část)
Mgr. Juraj Thoma, Statutární město České Budějovice, náměstek primátora statutárního města České Budějovice pro územní plán, strategický plán a rozvoj, kulturu, Jihočeské divadlo, p. o. (řádný člen poroty, závislá část, místopředseda poroty)
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Statutární město České Budějovice, náměstek primátora statutárního města České Budějovice pro informační technologie, cestovní ruch, školství, sociální věci, základní a mateřské školy, domy pro seniory, Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, p. o. (řádný člen poroty, závislá část)
Ing. Andrea Nádravská, Statutární město České Budějovice, členka rady statutárního města České Budějovice (řádný člen poroty, závislá část)
Pavel Hroch, Jihočeský kraj, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro problematiku jihočeského venkova, kulturu a kulturní dědictví, památkovou péči, krajské dotace, řízení zřizovaných organizací v rámci rezortu, podpora MAS a přeshraniční spolupráci v rámci svěřené kompetence (řádný člen poroty, závislá část)
Ing. Ivo Moravec, Statutární město České Budějovice, náměstek primátora statutárního města České Budějovice pro správu veřejných statků, veřejné zakázky, životní prostředí, Pohřební ústav města České Budějovice, p.o., FCC České Budějovice, s.r.o. a Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o. (náhradník poroty, závislá část)
Ing. Petr Holický, Statutární město České Budějovice, náměstek primátora, plnění úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: investiční výstavba, finance a ekonomika, evropské fondy, koncepce dopravy, územní rozvoj, architektura a urbanismus (náhradník poroty, závislá část)
Michal Šebek, Statutární město České Budějovice, člen zastupitelstva města České Budějovice (náhradník poroty, závislá část)
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje (náhradník poroty, závislá část)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Přizvaní odborníci: Ing. arch. Miroslav Vodák, architekt, předseda Komise pro architekturu a územní rozvoj statutárního města České Budějovice, Ing. arch. Vladimír Dolejšek, Útvar hlavního architekta Magistrát města České Budějovice, architekt, urbanista, Ing. Daniel Šnejd, Národní památkový ústav, ředitel územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, Ing. Lenka Marcínová, Útvar hlavního architekta Magistrát města České Budějovice, krajinářská architektka, Ing. Petr Polák, Útvar hlavního architekta Magistrát města České Budějovice, dopravní inženýr města České Budějovice. Pomocné orgány poroty: Mgr. Kamila Kulhánková - sekretář soutěže, Ing. arch. Tomáš Zdvihal - přezkušovatel soutěžních návrhů. Předpokládaná hodnota činí 31.000.000 Kč bez DPH a sestává se z předpokládané hodnoty Následné zakázky ve výši 28.000.000 Kč bez DPH a dále výše cen a odměn ve výši 3.000.000 Kč.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021