Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539248-2021

22/10/2021    S206

Poland-Dąbrówka: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2021/S 206-539248

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 191-496645)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Dąbrówka
National registration number: 1434052
Postal address: ul. Tadeusza Kościuszki 14
Town: Dąbrówka
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Postal code: 05-252
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Moczulska
E-mail: zamowienia@dabrowka.net.pl
Telephone: +48 297578077
Fax: +48 297578220
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.dabrowka.net.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbrówka w 2022 roku.

Reference number: 271.1.11.2021
II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbrówka w 2022 roku.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 191-496645

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,

2) Wykaz narzędzi, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych wykonanych lub wykonywanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o masie łącznej minimum - 1.000 Mg rocznie.

b) dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia a w szczególności co najmniej:

- 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

- 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

- 1 samochodem przystosowanym do transportu kontenerów KP-7;

c) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

- 5 osobami, pracownikami bezpośrednio wykonującymi usługę (kierowcy i ładowacze).

Read:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,

2) Wykaz narzędzi, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych wykonanych lub wykonywanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o masie łącznej minimum - 1.000 Mg rocznie.

b) dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia a w szczególności co najmniej:

- 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

- 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

- 1 samochodem przystosowanym do transportu kontenerów KP-7;

- oraz ewentualnie innymi pojazdami umożliwiającymi odbiór odpadów w pojemnikach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.

c) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

- 5 osobami, pracownikami bezpośrednio wykonującymi usługę (kierowcy i ładowacze).

Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 40 000,00 złotych.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, jeszcze przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez wykonawcę albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego.

Read:

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 20 000,00 złotych.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, jeszcze przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez wykonawcę albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 15/10/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 25/10/2021
Local time: 14:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 12/01/2022
Read:
Date: 22/01/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 15/10/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 25/10/2021
Local time: 15:00
VII.2)Other additional information: