Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539256-2021

22/10/2021    S206

Poland-Dąbrowa Tarnowska: Software implementation services

2021/S 206-539256

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 202-527880)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Opieki Zdrowotnej
National registration number: 871-15-36-472
Postal address: ul. Szpitalna 1
Town: Dąbrowa Tarnowska
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-200
Country: Poland
Contact person: Monika Kozioł
E-mail: dzp@zozdt.pl
Telephone: +48 146443245
Fax: +48 146443245
Internet address(es):
Main address: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Zakup licencji oprogramowania szpitalnego wraz z wdrożeniem” w ramach projektu: "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)„

Reference number: 21/21/ZP
II.1.2)Main CPV code
72263000 Software implementation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

„Zakup licencji oprogramowania szpitalnego wraz z wdrożeniem” w ramach projektu: "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 202-527880

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Instead of:

.

Read:

Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości:

44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:• pieniądzu• gwarancjach bankowych,• gwarancjach ubezpieczeniowych,

• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa a art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019r., poz 310, 938, 1572). Ustala się następujące sposoby wniesienia wadium: przelew na rachunek bankowy Zamawiającego (dotyczy pieniężnej formy wniesienia wadium) Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej – nr konta: 40 9462 0003 2001 0000 4053 0002 dokonany skutecznie przed upływem terminu składania ofert. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis: „Wadium w postępowaniu nr 21/21/ZP „Zakup licencji oprogramowania szpitalnego wraz z wdrożeniem” w ramach projektu: "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)„

Section number: VI.3
Instead of:

.

Read:

Ilekroć w dalszej części SWZ jest mowa o:„Platformie Zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”. Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego Rozdziału;- zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zespołu Opieki Zdrowotnej; https://zozdt.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.-Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.- Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

- Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa https://zozdt.ezamawiajacy.pl, tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Section number: VI.3
Instead of:

.

Read:

Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;- Włączona obsługa JavaScript;- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:- Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:

- Składając Ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania. Zamawiający prosi o przesyłanie zapytań do treści SWZ także w wersji edytowalnej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiającego udostępnia na stronie prowadzonego postępowania. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. Treść niniejszej SWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

Section number: VI.3
Instead of:

.

Read:

Wszelkie zmiany treści SWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Pzp. Złożenie więcej niż jednej oferty w sytuacjach nieprzewidzianych w ustawie Pzp spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Treść oferty musi być zgodna z treścią SWZ. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają swojego pełnomocnika, pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego wykorzystania przez Wykonawcę Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.18 w związku z art. 74 ustawy Pzp złożona oferta wraz z załącznikami jest jawna i podlega udostępnieniu od chwili jej otwarcia, przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec wraz z przekazaniem takich informacji i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca powinien więc wykazać, iż są to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

Section number: VI.3
Instead of:

.

Read:

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, natomiast pozostała część jawna oferty winna być zawarta w osobnych plikach. Zamawiający dopuszcza skompresowanie oferty do jednego pliku archiwum (ZIP). Zamawiający informuje, iż w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych nie dopuszcza kompresji pliku archiwum w formacie RAR. W 19 przypadku próby zastosowania formatu kompresji RAR nie będzie możliwe jego złożenia za pomocą Platformy.Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005r. (sygn. akt III CZP 74/05) ich odtajnieniem.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pomocą Platformy. Sposób złożenia, wycofania oferty został opisany w Instrukcji zamieszczonej na Platformie dostępnej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacje na temat składania Oferty wraz z załącznikami poprzez elektroniczną Platformę Zakupową znajdują się w instrukcji zamieszczonej na stronie Platformy pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). - załącznik nr 4 do SWZ. W części IV tego oświadczenia wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α: „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.Zamawiający nie wymaga złożenia przez podwykonawcę jednolitego dokumentu, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa punkcie 1.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru).

Section number: VI.3
Instead of:

.

Read:

Wykonawca do oferty składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przedmiotowy przepis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ). Dowód wniesienia Wadium Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (Załącznik nr 3 do SWZ)Próbka oferowanego asortymentu w postaci prezentacji (załącznik nr 9)Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp, art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

Section number: VI.3
Instead of:

.

Read:

oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącej sytuacji ekonomicznej lub finansowej:dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy czym suma ubezpieczenia na przedmiot zamówienia nie może być niższa niż 1 000 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej:wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na wdrożeniu systemu informatycznego na kwotę nie niższą niż 600 000,00 zł zł każda. Dla potwierdzenia należytego wykonania lub wykonywania tych usług, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu odpowiedni dokument, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ:wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ: minimum 1 kierownik wdrożenia/ projektu posiadający:wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe z zakresu zarzadzania projektami, doświadczenie w co najmniej 3 wdrożeniach systemu informatycznego na stanowisku kierownika wdrożenia/projektu co najmniej 3 specjalistów posiadających co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie wdrożeniach systemów informatycznych.W celu potwierdzenia oświadczenia o posiadaniu certyfikatu. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli że oferowane oprogramowanie zostało stworzone przed podmiot posiadający certyfikat ISO 9001 lub rónoważny w zakresie projektowania i wykonywania systemów informatycznych, oraz zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli że oferowane oprogramowanie zostanie wdrożone przez podmiot posiadający certyfikat ISO 27001 lub równoważny w zakresie wdrożenia oferowanego systemu – jeśli dotyczy. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w 1.8 pkt 1 SWZ- składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w 1.6 pkt 1 SWZ; zaświadczenia, o którym mowa w 1.8 pkt 2 SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w 1.8 pkt 3 SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w 1.8 pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Section number: VI.3
Instead of:

.

Read:

nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa w 1.9 pkt 1 SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w 1.9 pkt 2 SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 1.8 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis 1.8 SWZ stosuje się odpowiednio. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w punkcie 1.6 SWZ składa każdy z Wykonawców. Przepis punktu 1.9 – 1.11 SWZ stosuje się odpowiednio.W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu dokumenty i oświadczenia wskazane w punkcie 1.8 ppkt 1 - 4, 6 SWZ Wykonawca składa również w stosunku do podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1.8 SWZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanychw postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,o którym mowa w punkcie 1.8 SWZ, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt 1.8 SWZ, aktualne na dzień złożenia. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VII.2)Other additional information: