Prekės - 539267-2019

14/11/2019    S220

Rumunija-Bukareštas: Magnetinio rezonanso introskopijos įranga

2019/S 220-539267

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Complexul Multifuncțional Caraiman
Nacionalinis registracijos Nr.: 23410107
Adresas: Str. Caraiman nr. 33A
Miestas: Bucureşti
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pašto kodas: 011561
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Monica Ghiță
El. paštas: achizitii.caraiman@yahoo.com
Telefonas: +40 760644901
Faksas: +40 212241307
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.cmcaraiman.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100267786
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Asistență Medicală Generală

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Furnizare, instalare și amenajare spații pentru echipamente medicale: lot 1 – furnizare, instalare și amenajare spațiu pentru RMN minim 1,5 T echipament de imagistică m […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Nuorodos numeris: 7750/23.10.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33113000 Magnetinio rezonanso introskopijos įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Acord-cadru – furnizare, instalare si amenajare spatii pentru echipamente medicale: lot 1 – furnizare, instalare si amenajare spatiu pentru RMN minim 1,5 T echipament de imagistica medicala prin rezonanta magnetica nucleara si lot 2 – furnizare, instalare si amenajare spatiu pentru Computer Tomograf 128 slice, conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 37 760 000.00 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius: 2
Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartis, apimančias šias pirkimo dalis ar pirkimo dalių grupes:

Operatorii economici pot depune oferta pentru 1 lot sau pentru toate loturile conform art. 141 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lot 2. Furnizare, instalare și amenajare spațiu pentru Computer Tomograf 128 slice

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33115000 Tomografijos prietaisai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

C.M. Caraiman, Str. Caraiman nr. 33A, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Furnizare, instalare si amenajare spatiu pentru Computer Tomograf 128 slice, conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Componenta tehnică / Lyginamasis svoris: 60
Kaina - Lyginamasis svoris: 40
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 17 860 000.00 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lot 1. Furnizare, instalare și amenajare spațiu pentru RMN minim 1,5 T echipament de imagistică medicală prin rezonanță magnetică nucleară

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33113000 Magnetinio rezonanso introskopijos įranga
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

C.M. Caraiman, Str. Caraiman nr. 33A, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lot 1. Furnizare, instalare si amenajare spatiu pentru RMN minim 1,5 T echipament de imagistica medicala prin rezonanta magnetica nucleara.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Componenta tehnică / Lyginamasis svoris: 60
Kaina - Lyginamasis svoris: 40
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 19 900 000.00 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Autoritatea contractanta va verifica (in)existenta unei situatii de excludere prevazuta la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, in legatura cu subcontractantii propusi. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 174 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.

In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.

Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 – membrii cu functii de decizie:

— director general, Gomes Iuliana Livia,

— sef Serviciul Financiar Contabilitate, Iancu Florentina,

— consilier superior, Firulescu Adrian,

— sef Serviciul Achizitii Publice-Investitii, Urmarire Contracte, Monica Ghita.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor de mai sus: certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta. Se va completa DUAE.

Operatorii economici trebuie sa detina aviz emis de M.S. pentru activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform art. 7 din O.M.S. 1008/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii a dispozitivele medicale cu modificarile completarile ulterioare, precum si pentru activitatile de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipamentele medicale ofertate – prin completarea DUAE, urmand ca documentele justificative, asumate prin DUAE, avizele emise de M.S. sau pentru ofertantii straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante si doar de catre o […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Loturile 1, 2. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertantii, eventual subcontractantii/asociatii/tertii sustinatori sa dovedeasca conform prevederilor art. 175 alin. (2) din Legea 98/2016 ca au o cifra de afaceri minim anuala in valoare de: lot 1 – furnizare, instalare si amenajare spatiu pentru RMN minim 1,5 T echipament de imagistica medicala prin rezonanta magnetica nucleara = 19 900 000 RON fara TVA; lot 2 – furnizare, instalare si amenajare spatiu pentru Computer Tomograf 128 slice = 17 860 000 RON fara TVA.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Ofertantii, eventual subcontractantii/asociatii/tertii sustinatori vor completa la nivelul DUAE informatiile aferente situatiei lor, cifra de afaceri minim anuala in valoare de: lot 1 – furnizare, instalare si amenajare spatiu pentru RMN minim 1,5 T echipament de imagistica medicala prin rezonanta magnetica nucleara = 19 900 000 RON fara TVA, lot 2 – furnizare, instalare si amenajare spatiu pentru Computer Tomograf 128 slice = 17 860 000 RON fara TVA. Documentele justificative urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv pentru subcontractanti/asociati/terti sustinatori) la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: contabile (ex., situatii financiare/declaratii extrase bancare/rapoarte de audit/alte documente edificatoare) care sa releve faptul ca în ultimul an ofertantul a înregistrat cifra de afaceri declarata in DUAE.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Loturile 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se solicita operatorului economic cu experienta similiara privind contractul de furnizare in ultimii 3 ani in valoarea cumulata minim (fara TVA) de: lot 1 – furnizare, instalare si amenajare spatiu pentru RMN minim 1,5 T echipament de imagistica medicala prin rezonanta magnetica nucleara = 19 900 000 RON fara TVA; lot 2 – furnizare, instalare si amenajare spatiu pentru Computer Tomograf 128 slice = 17 860 000 RON fara TVA.

Loturile 1, 2. Diplome de studii si calificari profesionale. Instalarea, configurarea, instruirea personalului, testarea și punerea n funcțiune a echipamentelor medicale se va face de catre persoane calificate sau autorizate pentru modelul de echipament ofertat, cf. art. 179 lit. g) din Legea 98/2016. Ofertantul va prezenta certificatele de instruire/școlarizare pentru tehnicienii/inginerii care vor interveni asupra eventualelor defecțiuni, revizii, intervenii ale acestora. Aceste certificări vor fi pentru modelele echipamentelor ofertate.

Loturile 1, 2. Efectivele medii anuale de personal. Declaratie privind personalul de specialitate care va asigura instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului beneficiarului, precum si service in perioada de garantie a echipamentelor. Se va completa documentul unic de achizitie Europeana (DUAE).

Loturile 1, 2. Proportia de subcontractare. Informatii privind subcontractarea (daca este cazul).

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Ofertantii, eventual subcontractantii/asociatii/tertii sustinatori vor completa la nivelul DUAE informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative: documente/certificate edificatoare (document constator privind indeplinirea obligatiilor contractuale, PV de receptie, alte documente relevante de sustinere a cerintei) din care sa rezulte furnizarea de produse similare in valoarea cumulata de minim: lot 1 – furnizare, instalare si amenajare spatiu pentru RMN minim 1,5 T echipament de imagistica medicala prin rezonanta magnetica nucleara = 19 900 000 RON fara TVA, lot 2 – furnizare, instalare si amenajare spatiu pentru Computer Tomograf 128 slice = 17 860 000 RON fara TVA. Documentele probate vor fi emise si contrasemnate de beneficiar si vor contine informatii privind partile contractante, valorile, obiectul detaliat al contractului, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si daca este cazul, eventualele prejudicii.

Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere in acest sens. Se va completa documentul unic de achizitie Europeana (DUAE).

Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere in acest sens. Se va completa documentul unic de achizitie Europeana (DUAE).

Modalitatea de demonstrare preliminara prin DUAE daca este aplicabil, ofertantii vor include in DUAE informatiile cu privire la subcontractantul/subcontractantii propusi/tertii sustinatori si numarul, data contractului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. In cazul in care operatorii economici decid sa subcontracteze o parte din acordul-cadru/contract si se bazeaza pe capacitatile subcontractantului pentru executarea partii respective, trebuie completat un DUAE separat pentru astfel de subcontractanti. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. In cazul in care un operator economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitatea cu prevederile Legii 98/2016 de catre 1 sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezent intr-un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/canditatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori/sustinatorii, din care sa rezulte modul de indeplinire.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 19/12/2019
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 19/04/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 19/12/2019
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Orice modificare a contractului subsecvent/acordului-cadru are efect doar dacă se realizează cu respectarea legii, în scris și se semnează de sau în numele ambelor părți. Modificarea contractului subsecvent/acordului-cadru se poate realiza fie prin act adițional la contractului subsecvent/acordului-cadru, fie prin dispoziție emisă de achizitor. În cazul modificărilor contractului subsecvent/acordului-cadru realizate prin act adițional, semnarea de sau în numele părților este obligatorie. În cazul modificărilor contractului subsecvent/acordului-cadru și pentru care, conform prevederilor legii, nu este necesar să se întocmească act adițional la contractul subsecvent/acordul-cadru, partea notificată își manifestă acordul asupra modificărilor contractului subsecvent/acordului-cadru prin confirmarea, în scris, a primirii documentului, cu respectarea clauzelor stipulate in contractul subsecvent/acordul-cadru.

(a) Părțile au dreptul, pe durata contractului subsecvent/acordului-cadru, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al contractului subsecvent/acordului-cadru, în limitele legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din H.G. nr. 395/2016 (art. 164 și 165),

(b) Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt prevăzute în lege, sunt stabilite în cadrul contractului subsecvent/acordului-cadru, și sunt singurele modificări ale contractului subsecvent/acordului-cadru care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire,

(c) În cazul în care, în prezentul contract subsecvent/acord-cadru, nu sunt stabilite modificările nesubstanțiale, se aplică prevederile legii,

(d) Modificările contractului subsecvent/acordului-cadru, astfel cum sunt stabilite in contract subsecvent/acord-cadru, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul a fost declarat câștigător, putând permite selecția altui ofertant decât contractantul, astfel cum a fost selectat sau ar fi putut fi acceptată altă ofertă decât cea a contractantului sau ar fi putut fi atrași şi alți participanți la procedura de atribuire,

(e) Prin prezentul contract subsecvent/acord-cadru nu pot fi efectuate modificări substanțiale.

Evaluarea modificărilor contractului subsecvent/acordului-cadru și a circumstanțelor acestora: identificarea circumstanțelor care generează modificarea contractului subsecvent/acordului-cadru este în sarcina ambelor părți.

Modificările contractului subsecvent/acordului-cadru se realizează de părți, ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor contractantului în cadrul contractului subsecvent/acordului-cadru. Modificarea contractului subsecvent/acordului-cadru prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului contractului subsecvent/acordului-cadru, care constă în produsele pe care contractantul se obligă să le furnizeze în conformitate cu prevederile din prezentul contract subsecvent/acord-cadru, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din caietul de sarcini precum și a celorlalte anexe ale contractului subsecvent/acordului-cadru, care fac parte integrantă din contractul subsecvent/acordul-cadru, în următoarele situații:

(i) revizuirea termenului de livrare a produselor,

(ii) revizuirea termenelor de plată,

(iii) orice alte modificări nesubstanțiale care nu afectează caracterul general al contractului.

Contractele subsecvente vor fi incheiate in limita fondurilor bugetare alocate. Pretul va ramane nemodificat pe toata perioada de derulare a contractului de furnizare. Nu se ajusteaza pretul.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: http://www.cnsc.ro
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
12/11/2019