Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539271-2021

22/10/2021    S206

Poland-Serock: Refuse and waste related services

2021/S 206-539271

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 202-527959)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto i Gmina Serock
Postal address: Rynek 21
Town: Serock
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Postal code: 05-140
Country: Poland
Contact person: Robert Piekarzewski
E-mail: r.piekarzewski@serock.pl
Telephone: +48 227828817
Fax: +48 227827573
Internet address(es):
Main address: https://serock.ezamawiajacy.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock w okresie od dnia 1.02.2022 r. do 31.01.2023r.

Reference number: OŚRiL.271.2.2.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1) Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock w okresie od dnia 1.02.2022r. do 31.01.2023 r.

2) Zamówienie podzielone jest na dwie części:

Część 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Część 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku przy ul. Nasielskiej 21 oraz odpadów zbieranych w aptekach i placówkach medycznych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 202-527959

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Instead of:

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium:

1) dla części I zamówienia: 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych);

2) dla części II zamówienia: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

Read:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium:

1) dla części I zamówienia: 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych);

2) dla części II zamówienia: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego w ramach każdej z części zamówienia. Przedmiotowe zamówienia obejmowałyby:

- dla Części 1 zamówienia odbieranie i zagospodarowanie odpadów w miesiącach kolejnych po zakończeniu obowiązywania umowy podstawowej na warunkach oraz wg zakresu określonych w niniejszej SWZ;

- dla Części 2 zamówienia odbieranie i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w miesiącach kolejnych po zakończeniu obowiązywania umowy podstawowej na warunkach oraz wg zakresu określonych w niniejszej SWZ;

Warunki udzielenia w/w zamówień:

a) zamówienia zostaną udzielone w jednym lub kilku zamówieniach, stosownie do wysokości środków finansowych jakie Zamawiający będzie posiadał na ich realizację,

b) wycena usług objętych zamówieniami, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie wykonana każdorazowo przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu do akceptacji i ewentualnej korekty w wyniku podjętych negocjacji.

c) w przypadku gdy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie dojdzie do ustalenia wzajemnie akceptowanych warunków realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający odstąpi od udzielenia zamówienia Wykonawcy, które zrealizował zamówienie podstawowe,

d) zamówienia zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą.

VII.2)Other additional information: