Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539273-2021

22/10/2021    S206

Hungary-Pécs: Approval plans, working drawings and specifications

2021/S 206-539273

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 181-470073)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: 15735612202
Postal address: Széchenyi tér 1.
Town: Pécs
NUTS code: HU231 Baranya
Postal code: 7621
Country: Hungary
Contact person: Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Telephone: +36 308161441
Fax: +36 72514810
Internet address(es):
Main address: http://gov.pecs.hu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pécs Diána téri piac rekonstrukció - tervezés

Reference number: EKR000806172021
II.1.2)Main CPV code
71245000 Approval plans, working drawings and specifications
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Tervezési feladat akcióterületét Pécs egyik legforgalmasabb piactere a Diána téri piac, illetve a közvetlen a környezetében lévő zöldfelületek alkotják. A tárgyi fejlesztések megvalósítására két pályázat benyújtásával van lehetőség: egyrészt a Diána téri piac fejlesztése a TOP-6.1.3-15-PC1-2021-00003-as konstrukció keretében, mint helyi gazdaságfejlesztési projekt lehetséges, a kapcsolódó közterületek, zöldfelületek fejlesztésére pedig a TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004 zöld város pályázati felhívás keretében lehetséges.

Tervezőnek a tervezést ezért, a tervdokumentációk összeállítását az alábbi megbontásban szükséges elkészíteni:

1. A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója, TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004

2. A Diána téri piac rekonstrukciója, TOP-6.1.3-15-PC1-2021-00003

1.A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója, TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004

A Diána téri piac területének fejlesztése mellett fontos feladat a környező területek komplex fejlesztése. E beavatkozások célja, hogy a korábbiakban fejlesztésekkel nem érintett, de központi funkcióval rendelkező városi területeken a jobb lakossági életminőséget célzó fejlesztések valósuljanak meg. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a területet komplexen kívánja fejleszteni olyan formában, hogy a területen a jelenlegi elvárásoknak megfelelő parkok, esetleg további parkolók, közlekedő és pihenő zónák kerüljenek kialakításra. A tervezés során szükséges a zöldfelületek állagának megújítását és területének bővítését, a lakók és a környék gazdasági - kiszolgáló létesítményeinek parkolási igényeit, a tömbbelsők modernizációját megoldani.

2. A Diána téri piac rekonstrukciója, TOP-6.1.3-15-PC1-2021-00003

Az akcióterület északi részén található a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. tulajdonban lévő piacépület. Az épület korának látható jelei mutatkoznak az épületrészek külső és belsőépítészeti kialakításán. A piac épülete együttese rendezetlen, a pavilonok magasságbeli eltérése különböző műszaki problémát eredményeznek. A fák gyökerei által okozott feltüremkedések, egyenleten aszfalt eredményeznek balesetveszélyes felületűek. Csapadékvíz elvezetés nem megoldott, az ingatlanon lévő épületek korszerűtlenek, felújításra szorulnak. Általánosságban elmondható, hogy az épületek könnyűszerkezetes, a pavilonok pedig acélvázas kialakításúak. Az épületeken és az árusító pavilonokon hullámpala és hullámlemez fedés található. Egységes megjelenés nem jellemző a kialakult épületállományra. Megtalálható itt a zöldség-gyümölcs árun kívül, hús-hentesáru, pékáruk, vegyes élelmiszer, tej- és tejtermékek, iparcikk jellegű vegyes kereskedelem.

A piacépület 20840/3 hrsz.-ú központi belterületen található, nagyvárosias lakózónába tartozik. Tulajdoni lap szerint „kivett piactér” besorolású 1840 m2 alapterületű ingatlan. Fejlesztés során funkcióját megtartja, környezetrendezése és épületállománya kerül megújításra.

Területen 4 db saját tulajdonú pavilon van összesen 128,8 m2, illetve 10 db idegen tulajdonú pavilon összesen 274 m2. Pavilonok kihasználtsága 100%-os.

A piac felújítására, megújítására kerül sor, melynek fő célja, a helyi gazdaságfejlesztési célokhoz illeszkedve a baranyai kistermelőktől a pécsi fogyasztókhoz történő friss élelmiszer eljutásának megkönnyítése a rövid ellátási lánc pécsi végpontjának minőségi fejlesztése.

A fejlesztések megvalósításához szükséges terveit a pályázati forma kötöttségeihez igazodva az építési engedélyezési tervdokumentáció formai és tartalmi követelményeinek megfelelő terveket szükséges elkészíteni.

Az engedélyezési és kiviteli dokumentációs terveket pályázatonként 8-8 példány papír alapú és 1-1 db digitális pdf. és szerkeszthető példányban szükséges átadni.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 181-470073

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 20/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 29/10/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 20/10/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 29/10/2021
Local time: 12:00
Section number: VI.3
Place of text to be modified: További információk:
Instead of:

1. A Közbeszerzési Dokumentum rendelkezésre bocsátása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési

dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan.

Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat az http://ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.

2. A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, valamint a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak az irányadók.

A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik.

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. §(4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.

3. Részajánlattétel kizárása: A beszerzés tárgyának jellege, műszaki és gazdasági funkciójának egysége és egyéb sajátosságai nem teszik lehetővé a beszerzés tárgyának részekre bontását (Kbt. 61. § (4) bekezdés, a beszerzés több részre bontása a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését vonná maga után tekintve, hogy az ajánlattevői kör azonos. Ez alapján nem valószínűsíthető fokozottabb árverseny kialakulása, hiszen valamennyi feladat tekintetében azonos ajánlattevők versenyeznének egymással. A szolgáltatásnak nincs olyan egyértelműen meghatározható jellemzője, amely alapján különbséget lehetne tenni a szolgáltatás tartalma tekintetében. A közbeszerzés tárgyának jellemzője, hogy amennyiben egy ajánlattevő el tudja végezni valamely feladatot, akkor a tárgy szerinti többi feladatra is egyértelműen képes kell legyen.

4. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan

beérkeznie.

5. Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus

formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie.

6. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalommal.

A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

Felhívjuk a T. gazdasági szereplők figyelmét:

- az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet

be,

- az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).

7. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:

a) Felolvasólap

b) Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat

c) Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyilatkozat

d) Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

e) EEKD

f) Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat

g) Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pont szerinti nyilatkozat;

h) Kbt. 65. § (7) bek szerinti nyilatkozat (AT vagy közös AT számára - amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt

vevő szervezet bevonására nem kerül sor - a Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65. § (7) bek. tekintetében nemleges

tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.)

i) nyil.-ot üzleti titokról (adott esetben);

j) nyil.-ot a bemutatott szakemberekről.

8. Minősített AT-k: Kr.30. § (3)-(4) bek-e alapján III.1.1) SZ.1./ és III.1.3) M.1./ pont.

9. AK az eljárásban a Kbt. 105.§ (6) bekezdését alkalmazza. AK az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, ha csak egy érvényes

ajánlatot nyújtottak be.

10. A IV.2.6) pontban írt ajánlati kötöttség időtartama a Kbt. 81.§ (11) bekezdésével összhangban - 60 nap - kell értelmezni.

A II.2.7) pontban írt időtartamot az alábbiak szerint kell értelmezni:

Tervezési határidő:

Engedélyezési terv: Szerződéskötéstől számított 2 hónap

Kiviteli terv: Engedélyezési terv leadásától számított 2 hónap

11. AK előírja, a nyertes ATnek a szerz.kötés időpontjában rendelkeznie kell:

legalább 10 000 000,- HUF/év és 5 000 000,- HUF/kár összegű tervezési munkára vonatkozó - az altervezői keresztfelelősségre is kiterjedő tervezői felelősségbiztosítással.

12.Vállalkozó dok-ai: AK jelen eljárás keretében megkötendő szerződés telj-e során keletkező, szerzői jogvédelme alá eső

alkotásokon területi korl. nélküli, kizárólagos és 3. személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az

alkotások átdolg-ára is.

13. Irányadó jog: Kbt.,figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A megkötött szerz-re aKbt-ben foglalt

eltérésekkel a Ptk.

14.Fordítás KD I.2.

15.Hiánypótlás a Kbt. 71. § és a Kbt. 69. § (5) bek alapján

16.Elektronikus adatbázisok a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. alapján

17.Eljárás nyertese az az AT, aki az AK részére az EMFben és a KDben meghatározott feltételek alapján a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.

18.GSZ a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.

19.Az eljárásban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő

20.AK az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza

21.Támogatás: TOP-6.1.3-15-PC1-2021-00003 és TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004, utófinanszírozás, tám. intenzitás 100,000000 % uniós forrásból

22. Feltételes eljárás: Tárgyi projekt Támogatási Szerződésének aláírására még nem került sor, melyre figyelemmel amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni,

amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a Támogatási Szerződés megkötését és a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt. 135. § (12) bekezdés.]

23. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

FAKSZ: dr. Tóth Levente lajstrsz: 00234

Read:

1. A Közbeszerzési Dokumentum rendelkezésre bocsátása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési

dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan.

Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat az http://ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.

2. A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, valamint a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak az irányadók.

A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik.

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. §(4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.

3. Részajánlattétel kizárása: A beszerzés tárgyának jellege, műszaki és gazdasági funkciójának egysége és egyéb sajátosságai nem teszik lehetővé a beszerzés tárgyának részekre bontását (Kbt. 61. § (4) bekezdés, a beszerzés több részre bontása a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését vonná maga után tekintve, hogy az ajánlattevői kör azonos. Ez alapján nem valószínűsíthető fokozottabb árverseny kialakulása, hiszen valamennyi feladat tekintetében azonos ajánlattevők versenyeznének egymással. A szolgáltatásnak nincs olyan egyértelműen meghatározható jellemzője, amely alapján különbséget lehetne tenni a szolgáltatás tartalma tekintetében. A közbeszerzés tárgyának jellemzője, hogy amennyiben egy ajánlattevő el tudja végezni valamely feladatot, akkor a tárgy szerinti többi feladatra is egyértelműen képes kell legyen.

4. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan

beérkeznie.

5. Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus

formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie.

6. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalommal.

A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

Felhívjuk a T. gazdasági szereplők figyelmét:

- az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet

be,

- az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).

7. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:

a) Felolvasólap

b) Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat

c) Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyilatkozat

d) Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

e) EEKD

f) Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat

g) Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pont szerinti nyilatkozat;

h) Kbt. 65. § (7) bek szerinti nyilatkozat (AT vagy közös AT számára - amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt

vevő szervezet bevonására nem kerül sor - a Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65. § (7) bek. tekintetében nemleges

tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.)

i) nyil.-ot üzleti titokról (adott esetben);

j) nyil.-ot a bemutatott szakemberekről.

8. Minősített AT-k: Kr.30. § (3)-(4) bek-e alapján III.1.1) SZ.1./ és III.1.3) M.1./ pont.

9. AK az eljárásban a Kbt. 105.§ (6) bekezdését alkalmazza. AK az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, ha csak egy érvényes

ajánlatot nyújtottak be.

10. A IV.2.6) pontban írt ajánlati kötöttség időtartama a Kbt. 81.§ (11) bekezdésével összhangban - 60 nap - kell értelmezni.

A II.2.7) pontban írt időtartamot az alábbiak szerint kell értelmezni:

Tervezési határidő:

Engedélyezési terv: Szerződéskötéstől számított 2 hónap

Kiviteli terv: Engedélyezési terv leadásától számított 2 hónap

11. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján előírja, a nyertes ajánlattevő köteles - a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül - legalább 10 000 000,- HUF/év és 5 000 000,- HUF/kár összegű tervezési munkára vonatkozó - az altervezői keresztfelelősségre is kiterjedő felelősség biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

12.Vállalkozó dok-ai: AK jelen eljárás keretében megkötendő szerződés telj-e során keletkező, szerzői jogvédelme alá eső

alkotásokon területi korl. nélküli, kizárólagos és 3. személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az

alkotások átdolg-ára is.

13. Irányadó jog: Kbt.,figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A megkötött szerz-re aKbt-ben foglalt

eltérésekkel a Ptk.

14.Fordítás KD I.2.

15.Hiánypótlás a Kbt. 71. § és a Kbt. 69. § (5) bek alapján

16.Elektronikus adatbázisok a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. alapján

17.Eljárás nyertese az az AT, aki az AK részére az EMFben és a KDben meghatározott feltételek alapján a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.

18.GSZ a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.

19.Az eljárásban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő

20.AK az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza

21.Támogatás: TOP-6.1.3-15-PC1-2021-00003 és TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004, utófinanszírozás, tám. intenzitás 100,000000 % uniós forrásból

22. Feltételes eljárás: Tárgyi projekt Támogatási Szerződésének aláírására még nem került sor, melyre figyelemmel amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni,

amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a Támogatási Szerződés megkötését és a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt. 135. § (12) bekezdés.]

23. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

FAKSZ: dr. Tóth Levente lajstrsz: 00234

VII.2)Other additional information:

Ajánlatkérő a 2.sz. kiegészítő tájékoztatás tartalmára, az Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában meghatározott ajánlattételi határidőre - mely 2021. október 20. napja 10.00 órában került meghatározásra -, valamint a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által a folyamatba épített ellenőrzés során kibocsátott hiánypótlási felhívásában foglaltak teljesítésére figyelemmel az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.