Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539297-2021

22/10/2021    S206

Polska-Bydgoszcz: Usługi projektowania wnętrz

2021/S 206-539297

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 203-530688)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bydgoszcz
Krajowy numer identyfikacyjny: 092351297
Adres pocztowy: ul. Jezuicka 1
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-102
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska - Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525858046
Faks: +48 525858273
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie wystawy stałej Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym kompleksu Młyna Rothera przy ul. Mennica w Bydgoszczy

Numer referencyjny: WZP.271.18.2021.E
II.1.2)Główny kod CPV
79932000 Usługi projektowania wnętrz
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie wystawy stałej Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym kompleksu Młyna Rothera przy ul. Mennica w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach określonych w SWZ z załącznikami. Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach wskazanych poniżej, przy czym nadrzędnym dokumentem jest załącznik nr 1 - Scenariusz merytoryczny wystawy. Załączniki należy rozpatrywać wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. zaprojektowania, wykonania i uruchomienia wystawy stałej Parku Kultury zlokalizowanej na parterze i I piętrze Spichrza Zbożowego Młynów Rothera w Bydgoszczy. Zakres dotyczący ewentualnych robót budowlanych i wyposażenia na II, III i IV piętrze (pomieszczenia biurowe, konferencyjne, coworkingowe, sala wielofunkcyjna, w tym przestrzeń do wystaw czasowych) będzie przedmiotem oddzielnego zamówienia publicznego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 203-530688

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 196

Powinno być:

Okres w dniach: 154

VII.2)Inne dodatkowe informacje: