Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539339-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Engineering design services

2021/S 206-539339

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 198-516797)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: OBLASTNO PaTNO UPRAVLENIE - SOFIYa
National registration number: 0006950890260
Postal address: bul. TsAR BORIS III No..215 et.5
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1618
Country: Bulgaria
Contact person: BOYANA SVETOSLAVOVA STANEVA
E-mail: boqnastaneva@gmail.com
Telephone: +359 893510516
Internet address(es):
Main address: http://www.api.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/22787

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно- възстановителни работи на пътни съоръжения по четири обособени позиции

II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за всяка една от обособените позиции и да се сключат договори с тях за изработване на цялостни и законосъобразни технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътните съоръжения обект на поръчката.

Целта на Техническите проекти за всяка една от обособените позиции е:

Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътни съоръжения;

Изработените проектни решения трябва да осигурят съответствието с изискванията към строежите по реда на чл. 169 от ЗУТ;

Проектните документации да осигуряват всички необходими, съобразно спецификата на обекта, части и да бъдат изработени в обем и съдържание, достатъчни за изпълнение на строителството, с конкретни проектни решения, видове и количества СМР и т. н.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 198-516797

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3)
Place of text to be modified: Списък и кратко описание на критериите за подбор
Instead of:

Изисква се участникът в процедурата, за всяка обособена позиция, да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, а именно да е изпълнил дейност/и по изготвяне на технически и/или идеен проект/и за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт (рехабилитация) на път от Републиканската пътна мрежа (РПМ) ), и/или на улица, и/или на път от Общинската пътна мрежа (ОПМ) и/или на път с еквивалентни характеристики извън страната, който да включва поне едно пътно съоръжение (виадукт и/или надлез и/или подлез и/или мост и/или естакада) със светъл отвор не по-малък от 10 метра.

Read:

Изисква се участникът в процедурата, за всяка обособена позиция:

1. да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата

УТОЧНЕНИЕ: При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че: Не се приемат Прединвестиционни проучвания; За изпълнена ще се счита дейност, за която има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението, за което обстоятелство следва да посочи в ЕЕДОП наименование, № и дата на съответния документ и/или съответен линк в публичния регистър; Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно или няколко възлагания, както и по отношение на един или няколко проекта!

2. да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ дейности по проектиране.

УТОЧНЕНИЕ: При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че: При доказване на минималното изискване е в сила разпоредбата на чл. 64, ал. 3, ал. 5, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП!

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отваряне на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:

Валиден/ни сертификат/и, издаден/и от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващ/и съответствието на стоките със съответния стандарт.

Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден/ни сертификат/и през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.

3. Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка (ОП), екип от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката и частите на съответните обекти, съгласно техническите задания за проектиране. Всеки проектант от екипа трябва да притежава пълна проектантска правоспособност по съответната част, съгласно изискванията на чл. 230 от ЗУТ и Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).

Всеки член на екипа следва да има пълна проектантска правоспособност от Камарата на архитектите, съгласно ЗКАИИП или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации

Всеки член на екипа задължително представя удостоверение за пълна проектантска правоспособност валидено за целия срок на изпълнение на обществената поръчка.

Екипът за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

А) Ръководител на екипа - 1 брой, който да има висше образование по специалност „Транспортно строителство” или „Пътно строителство”, или „Строителство на сгради и съоръжения”, или „Промишлено и гражданско строителство” или еквивалентна специалност.

Специфичен опит (СО): участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство в най-малко 1 изготвен технически и/или идеен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт път от Републиканската пътна мрежа (РПМ) ), и/или на улица, и/или на път от Общинската пътна мрежа (ОПМ) и/или на път с еквивалентни характеристики извън страната, който да включва поне едно пътно съоръжение (виадукт и/или надлез и/или подлез и/или мост и/или естакада) със светъл отвор не по-малък от 10метра.

Б) Главен проектант по част „Конструктивна“ - 1 брой, който да има висше образование по специалност „Транспортно строителство” или „Пътно строителство”, или „Строителство на сгради и съоръжения”, или „Промишлено и гражданско строителство”, или еквивалентна специалност...прод. в VI.3

VII.2)Other additional information: