Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539358-2021

22/10/2021    S206

Poland-Wrocław: Architectural, engineering and planning services

2021/S 206-539358

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 196-510271)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
Postal address: ul. św. Elżbiety 3
Town: WROCŁAW
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-111
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Morawiec
E-mail: zp@zzk.wroc.pl
Telephone: +48 3328118
Fax: +48 3328123
Internet address(es):
Main address: http://bip.zzk.wroc.pl
Address of the buyer profile: http://bip.zzk.wroc.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków położonych przy ul. Pszennej 13, ul. Skwierzyńskiej 27a i ul. Szczęśliwej 6a we Wrocławiu.

Reference number: ZZK - NZ/241/3400/135/21
II.1.2)Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo -kosztorysowej na remont i przebudowę danego budynku w zakresie szczegółowo opisanym w wytycznych do opracowania dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla poszczególnych budynków, 2) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Wrocławia o pozwoleniu na budowę oraz potwierdzenia złożenia wniosku w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Wrocławia o wydanie zaświadczenia, że decyzja stała się ostateczna dla poszczególnych budynków/uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych, 3) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 196-510271

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Instead of:

3.Odnośnie pkt 1 ppkt 2 Wykonawca ma wykazać, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej branże: budowlaną, sanitarną i elektryczną (co najmniej projekt budowlany, projekt techniczny i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych) dla budowy, remontu lub przebudowy obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 500 m2, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, remont lub przebudowę obiektu kubaturowego/ zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych na budowę, remont lub przebudowę obiektu kubaturowego. Przez obiekt kubaturowy należy rozumieć wielorodzinne budynki mieszkalne i/lub mieszkalno – usługowe, o co najmniej dwóch kondygnacjach nadziemnych, którym można przypisać parametr objętości wyrażony w metrach sześciennych (oprócz budowli i obiektów małej architektury). 2) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: a) architektonicznej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające projektowanie w powyższych specjalnościach, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 4. Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa oświadczenie aktualne na dzień składania ofert na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej jednolitym dokumentem), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia (wzór załącznik nr 2 do SWZ). 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Zamawiający może w każdym czasie i na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Zamawiający żąda od Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dołączenia do oferty (oprócz jednolitego dokumentu) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór, załącznik nr 5 do SWZ).

cd III.1.2

Read:

3.Odnośnie pkt 1 ppkt 2 Wykonawca ma wykazać, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej branże: budowlaną, sanitarną i elektryczną (co najmniej projekt budowlany, projekt techniczny lub wykonawczy i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych) dla budowy, remontu lub przebudowy obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 500 m2, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, remont lub przebudowę obiektu kubaturowego/ zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych na budowę, remont lub przebudowę obiektu kubaturowego. Przez obiekt kubaturowy należy rozumieć wielorodzinne budynki mieszkalne i/lub mieszkalno – usługowe, o co najmniej dwóch kondygnacjach nadziemnych, którym można przypisać parametr objętości wyrażony w metrach sześciennych (oprócz budowli i obiektów małej architektury). 2) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: a) architektonicznej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające projektowanie w powyższych specjalnościach, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 4. Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa oświadczenie aktualne na dzień składania ofert na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej jednolitym dokumentem), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia (wzór załącznik nr 2 do SWZ). 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Zamawiający może w każdym czasie i na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Zamawiający żąda od Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dołączenia do oferty (oprócz jednolitego dokumentu) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór, załącznik nr 5 do SWZ).

cd III.1.2

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 08/11/2021
Local time: 11:30
Read:
Date: 15/11/2021
Local time: 11:30
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 08/11/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 15/11/2021
Local time: 12:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 05/02/2022
Read:
Date: 12/02/2022
VII.2)Other additional information: