Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539359-2021

22/10/2021    S206

Poland-Nowy Sącz: Refuse and waste related services

2021/S 206-539359

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 189-491974)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Nowy Sącz
National registration number: 734-350-70-21
Postal address: Rynek 1
Town: Nowy Sącz
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 33-300
Country: Poland
Contact person: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@nowysacz.pl
Telephone: +48 184486600
Fax: +48 184437863
Internet address(es):
Main address: https://bip.malopolska.pl/nowysacz
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza oraz ich zagospodarowanie

Reference number: BZP.271.98.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza oraz ich zagospodarowanie.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:

2.1.odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych;

2.2.zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Nowego Sącza od dnia 1 stycznia 2022r. 1 (jednego) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w PSZOK

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej "specyfikacją”.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 189-491974

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Lot No: pkt 2
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

2. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia, zobowiązany jest do przekazywania odebranych z terenu miasta niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych (o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz.779 z późn.zm.). Z uwagi na powyższe najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zobowiązany będzie do udokumentowania, że posiada własną instalację do zagospodarowania odebranych z terenu miasta w/w odpadów komunalnych lub że zawarł umowy z instalacjami, do których będą przekazywane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenu miasta Nowego Sącza.

Read:

2.Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności instalacji komunalnych (o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz.779 z późn.zm.), do których przekazywane będą odebrane z terenu miasta Nowego Sącza odpady komunalne.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 05/11/2021
Local time: 09:30
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 23/12/2021
Read:
Date: 31/12/2021
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 09:30
Read:
Date: 05/11/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: