Services - 539411-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Utrecht: Uitwerken van gegevens

2021/S 206-539411

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 201-524315)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Nationaal identificatienummer: 12629279
Postadres: Tiberdreef 12 -24, IUC Belastingdienst
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3561 GG
Land: Nederland
Contactpersoon: Albert van Rooij
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.belastingdienst.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bedrijfsinformatie Diensten

Referentienummer: IUC21-640
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72300000 Uitwerken van gegevens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht heeft betrekking op de levering van bedrijfsinformatie via een online oplossing met betrekking tot specifieke entiteiten en markten voor analytische doeleinden. De toekomstige opdrachtnemer levert een online oplossing, waarin gebruikers data kunnen zoeken, filteren, sorteren, selecteren, categoriseren, presenteren, monitoren en exporteren.

Binnen de Rijksoverheid is er op veel plekken behoefte aan gegevens over entiteiten. Naast de behoefte aan basale informatie bestaat er een behoefte aan:

• FIOD en NWVA: ter ondersteuning van opsporingsactiviteiten;

• Douane: om de financiële gezondheid van partijen waarmee hij samenwerkt te monitoren;

• Defensie en (IUC) Belastingdienst: in de voorbereiding van aanbestedingen, ter ondersteuning van inkopers in het kader van risicobeheersing en om contractmanagement uit te voeren;

• Ministerie Economische Zaken: ten behoeve van inzicht in bedrijfsstructuren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 201-524315

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 23/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 24/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De sluitingsdatum voor de ontvangst van Inschrijvingen is aangepast van 23 november, naar 24 november 2021, 10:00 uur.