Services - 539444-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Utrecht: Diensten voor ontwikkeling van business intelligence software

2021/S 206-539444

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 183-476606)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Utrecht
Nationaal identificatienummer: 71663234
Postadres: Stadsplateau 1
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3521 AZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Patricia Mattheijssen
E-mail: p.mattheijssen@utrecht.nl
Telefoon: +31 302860000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.utrecht.nl/inkoop
Adres van het kopersprofiel: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/inkoopbeleid/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobiliteits Data Systeem (MDS)

Referentienummer: 2021-OOR-108
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212482 Diensten voor ontwikkeling van business intelligence software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Utrecht is voornemens een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot de implementatie, hosting, doorontwikkeling en onderhoud van een Mobiliteits Data Systeem. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar met opties tot verlenging van twee keer twee jaar. Deze 4 jaar is inclusief implementatie.

De gemeente is voornemens om aan één inschrijver de opdracht te gunnen. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 183-476606

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:
72212600 Diensten voor ontwikkeling van database- en besturingssoftware
48611000 Databasesoftware
48461000 Analytische of wetenschappelijke software
Te lezen:
48461000 Analytische of wetenschappelijke software
48611000 Databasesoftware
72212600 Diensten voor ontwikkeling van database- en besturingssoftware
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 28/10/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 16/11/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:

Looptijd in maanden: 3

Te lezen:

Looptijd in maanden: 6

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 28-10-2021

Plaatselijke tijd: 11:00

Te lezen:

Datum: 16-11-2021

Plaatselijke tijd: 11:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De inschrijvingsdatum wordt verschoven naar 16 november 2021. De vragen in de 2e vragenronde moeten uiterlijk op 27 oktober 2021 zijn gesteld via Tenderned. De 2e Nota van Inlichtingen wordt gepubliceerd op 2 november 2021.