Services - 539461-2021

22/10/2021    S206

Polska-Rozprza: Usługi związane z odpadami

2021/S 206-539461

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 186-483190)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rozprza
Adres pocztowy: Al. 900-lecia 3
Miejscowość: Rozprza
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Zająć
E-mail: zamowienia@rozprza.pl
Tel.: +48 446496108
Faks: +48 446158006
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rozprza.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rozprza

Numer referencyjny: IZP.271.1.10.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rozprza w roku 2022

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 186-483190

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych:

1) zmieszanych (niesegregowanych i pozostałych po segregacji) w ilości 1043,96 Mg;

2) segregowanych w ilości 762,65 Mg w tym:

a) szkło w ilości 329,58 Mg;

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali w ilości 293,18 Mg;

c) papier w ilości 64,97 Mg;

d) odpady biodegradowalne w ilości 74,92 Mg.

Powinno być:

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych:

1) zmieszanych (niesegregowanych i pozostałych po segregacji) w ilości 1134 Mg;

2) segregowanych w ilości 822,76 Mg w tym:

a) szkło w ilości 329,58 Mg;

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali w ilości 293,18 Mg;

c) papier w ilości 95 Mg;

d) odpady biodegradowalne w ilości 105 Mg.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 24/12/2021
Powinno być:
Data: 01/01/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: