Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539461-2021

22/10/2021    S206

Polska-Rozprza: Usługi związane z odpadami

2021/S 206-539461

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 186-483190)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rozprza
Adres pocztowy: Al. 900-lecia 3
Miejscowość: Rozprza
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Zająć
E-mail: zamowienia@rozprza.pl
Tel.: +48 446496108
Faks: +48 446158006
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rozprza.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rozprza

Numer referencyjny: IZP.271.1.10.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rozprza w roku 2022

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 186-483190

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych:

1) zmieszanych (niesegregowanych i pozostałych po segregacji) w ilości 1043,96 Mg;

2) segregowanych w ilości 762,65 Mg w tym:

a) szkło w ilości 329,58 Mg;

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali w ilości 293,18 Mg;

c) papier w ilości 64,97 Mg;

d) odpady biodegradowalne w ilości 74,92 Mg.

Powinno być:

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych:

1) zmieszanych (niesegregowanych i pozostałych po segregacji) w ilości 1134 Mg;

2) segregowanych w ilości 822,76 Mg w tym:

a) szkło w ilości 329,58 Mg;

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali w ilości 293,18 Mg;

c) papier w ilości 95 Mg;

d) odpady biodegradowalne w ilości 105 Mg.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 24/12/2021
Powinno być:
Data: 01/01/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: