Services - 539463-2021

22/10/2021    S206

België-Evere: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij

2021/S 206-539463

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 196-510287)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten"
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_15
Postadres: Eversestraat, 1
Plaats: Evere
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: François NGOY
E-mail: Moma.NgoyPondamali@mil.be
Telefoon: +32 24415489
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mil.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424761

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meerjarige overeenkomst voor het recurrent groenonderhoud van de militaire kwartieren van Defensie (6 percelen)

Referentienummer: MRMP-I/S-21ISVER-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

militaire kwartieren bestaan grotendeels uit groene zones die moeten onderhoud worden.

Dit contract betreft recurrente prestaties zoals algemeen groenonderhoud, maaien van de groene zones, snoeien van hagen, alternatieve onkruidbestrijding….

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 196-510287

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Verslag van de Informatievergadering (18/10/2021)