Services - 539522-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Utrecht: Diensten in verband met informatietechnologie

2021/S 206-539522

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Marilyn Inge
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telefoon: +31 615609651
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31156813: Vervangen SCADA-bovenlaag Hollandsche IJsselkering (HIJK)

Referentienummer: 31156813
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zuid-Holland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Zie inkoopplan

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 15/01/2021
Einde: 01/10/2027
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 005-007552

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

31156813: Vervangen SCADA-bovenlaag Hollandsche IJsselkering (HIJK)

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
18/12/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Siemens Mobility B.V.
Nationaal identificatienummer: 71002693
Postadres: Werner von Siemensstraat 7
Plaats: ZOETERMEER
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2712 PN
Land: Nederland
E-mail: justin.au-yeung@siemens.com
Telefoon: +31 652441543
Internetadres: http://www.siemens.nl
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 465 000.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De wijziging betreft de levering en installatie van ICT-hardware om een cyber security risico tegen te gaan. En voor het veilig en functioneel houden van het bedieningssysteem.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
71600000 Diensten voor technische testen, analyse en adviezen
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel, Hollandsche IJsselkering.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vervangen van het besturingssysteem, de SCADA bovenlaag, van de Hollandsche IJsselkering. De wijziging betreft de levering en installatie van ICT-hardware om een cyber security risico tegen te gaan. En voor het veilig en functioneel houden van het bedieningssysteem.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 3
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 2 935.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Siemens Mobility B.V.
Postadres: Werner von Siemensstraat 7
Plaats: Zoetermeer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2712 PN
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Vervangen van het besturingssysteem, de SCADA bovenlaag, van de Hollandsche IJsselkering. De wijziging heeft betrekking op diverse aanvullende werkzaamheden aan het bediening- en besturingssysteem die in het kader van veiligheid noodzakelijk zijn.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Het is niet mogelijk om het project zonder de aanvullende werkzaamheden te voltooien. De aanvulling stond niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken. Verandering van de Opdrachtnemer is niet mogelijk gezien het om cyber security gevoelige materie gaat. Het is technisch ongewenst om twee Opdrachtnemers tegelijk aan het besturingssysteem te laten werken en het leidt tot een aanzienlijke kostenstijging. De ICT-hardware is nodig voor een veilig en functioneel bedieningssysteem.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 22 728.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 487 728.00 EUR