Supplies - 539618-2020

Submission deadline has been amended by:  597638-2020
11/11/2020    S220

Romania-Cluj-Napoca: Medical equipments

2020/S 220-539618

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Cluj-Napoca
National registration number: 4305857
Postal address: Str. Moților nr. 1-3
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400001
Country: Romania
Contact person: Lucia Lupea, Ramona Garda
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telephone: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Internet address(es):
Main address: www.primariaclujnapoca.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100106660
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizarea de echipamente medicale (lot 1 – un ventilator de transport, lot 2 – 10 monitoare funcții vitale, lot 3 – 9 paturi terapie intensivă) necesare pentru proiectul „Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin achiziția de echipamente medicale si de protecție medicală

Reference number: 4305857_2020_PAAPD1149828
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizarea de echipamente medicale (lot 1 – un ventilator de transport, lot 2 – 10 monitoare functii vitale, lot 3 – 9 paturi terapie intensivă) necesare pentru proiectul „Cresterea capacitatii Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin achizitia de echipamente medicale si de protectie medicala”; clarificarile se pot solicita cu 20 de zile anterior termenului-limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul consolidat se va publica cu 10 zile anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 408 399.75 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Achiziția a 10 monitoare funcții vitale

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33195100 Monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitia a 10 monitoare functii vitale.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 109 240.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIM Axa 9, cod SMIS 138377.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Achiziția a 9 paturi de terapie intensivă

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192150 Therapy beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitia a 9 paturi de terapie intensiva.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 219 327.75 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIM Axa 9, cod SMIS 138377.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Achiziția unui ventilator de transport

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitia unui ventilator de transport – cf. caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 79 832.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIM Axa 9, cod SMIS 138377.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti sustinatori si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor, in baza art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar.

Aceste documente pot fi:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii.

Se vor prezenta, dupa caz, si documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 sau alte documente edificatoare. In DUAE se vor cuprinde informatii privind: terti sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prev. art. 170 alin. (3), art. 183 si art. 193-195 din Legea 98/2016.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti sustinatori si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor, in baza art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar.

Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat, etc. pentru toate sediile) valabile la data prezentarii.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 si 167 din Legea 98/2016.

Declaratie privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 lit. a)-e) din Legea nr. 98/2016 – va fi prezentata de catre toti participantii la procedura impreuna cu DUAE.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti sustinatori si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor, in baza art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— primar: Emil Boc;

— presedinte comisie de evaluare: Ovidiu Cimpean;

— membrii comisiei de evaluare: Lupea Lucia, Ioan Bogdan, Daniel Apostol, Ramona Garda;

— experti cooptati: Bodolean Constantin si Rares Iusan.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Certificatul ONRC/documente echivalente emise în tara de rezidenta trebuie sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat in clasament pe primul loc; informatiile cuprinse în certificat/documentul echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. constatator emis de Oficiul Registrului Comertului emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul teritorial, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie actuale/reale la data limită de depunere a ofertelor.

Operatorii economici nerezidenți (străini) vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, conforme legii ţării de rezidenţă a operatorului economic.

Dacă un grup de operatori economici depun ofertă comună, atunci fiecare operator economic va trebui să prezinte și să îndeplinească această cerință pentru partea din contract pe care o execută. Documentele pentru persoane juridice străine vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Documentele justificative vor fi valabile la data prezentării în SICAP la solicitarea autorității contractante.

Aviz de functionare si anexele acestuia emis de Agentia Nationala a medicamentului si a Dispozitivelor medicale cf. art. 3 din Norme metodologice din 6.9.2016 de aplicare a titlului XX din Legea 95/2006 sau echivalent pentru operatorii economici straini.

Completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative(avizul de functionare si anexe/echivalent) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE respectiv documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență similară prin furnizarea de echipamente medicale, duse la bun sfârşit, la nivelul ultimilor trei ani. Experiența similară a furnizorului în livrarea unor produse similare celor din contract îl va ajuta pe acesta să își ducă la bun sfârșit contractul fără probleme majore, să se adapteze și să treacă de orice provocări sau obstacole care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului.

Loturile: 1, 2, 3. Proportia de subcontractare. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să o subcontracteze şi datele de recunoştere ale subcontractanţilor propuși. Subcontractantul/subcontractanţii propusi nu trebuie să se încadreze în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

Minimum level(s) of standards possibly required:

La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului, valoarea contractului (fără TVA), valoarea livrarilor similare, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care ofertantul a fost responsabil. La solicitarea autorităţii contractante, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, trebuie să prezinte documentele justificative: certificate/documente edificatoare emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar, care să confirme experiența similară, astfel cum a fost solicitată, respectiv din care să rezulte: beneficiarul, indiferent dacă acesta este autoritate contractantă sau client privat; obiectul contractului; valoarea contractului; valoarea livrarilor similare; data încheierii contractului; perioada derulării contractului; ponderea și/sau activitățile pentru care ofertantul a fost responsabil (dacă este cazul). Autoritatea contractanta se poate adresa direct beneficiarului final cu o cerere pentru confirmarea experientei similare declarate.

În DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi. Dacă prin subcontractare nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Se solicită tuturor ofertanţilor, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte şi acordul/acordurile de subcontractare, urmând ca documentele justificative ale subcontractantului/subcontractanţilor să fie prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului/subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Entitatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/12/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/04/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/12/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare, experti cooptati.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016.

Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul oferte si veti motiva optiunea Dvs.

Departajarea ofertelor cu punctaj egal se va face conform art. 139 alin. (3) din HG 395/2016.

DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare operator economic din grupul participant la procedură (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător). Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

In termen de sapte zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/11/2020