Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539677-2021

Submission deadline has been amended by:  598633-2021
22/10/2021    S206

Romania-Galați: Overpass construction work

2021/S 206-539677

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA
National registration number: 11776466
Postal address: Strada: Portului, nr. 34
Town: Galati
NUTS code: RO224 Galaţi
Postal code: 800025
Country: Romania
Contact person: Mihaela-Alina Nicolau
E-mail: achizitii@apdmgalati.ro
Telephone: +40 236/460660/121
Fax: +40 236/460140
Internet address(es):
Main address: http://www.romanian-ports.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129662
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Port-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Execuție lucrări din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galati – Etapa II –Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară”

Reference number: 11776466_2020_PAAPD1119724
II.1.2)Main CPV code
45233144 Overpass construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Proiectul” Platformă Multimodală Galați – Etapa II – Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară” – reprezintă a doua etapă a proiectului” Platformă Multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua central Rhin – Dunăre/Alpi” şi are că scop realizarea de investiții în infrastructura rutieră și feroviară de acces în port, astfel:

Infrastructura rutieră:

- sunt vizate investiții pentru infrastructura necesară activităților care sunt responsabilitatea Statului; (considerate a nu avea un caracter economic);

- infrastructura publică rutieră ce va fi modernizată în cadrul acestui obiectiv investițional este și va fi disponibilă ulterior finalizării, în mod gratuit, oricăror și tuturor utilizatorilor, (nefiind exploatată din punct de vedere comercial);

- aceasta nu este dedicată activității unui operator portuar și nici nu este legată exclusiv de Platforma Multimodală Galați, ci este deschisă publicului făcând parte din rețeaua națională și europeană de transport;

- ulterior modernizării, infrastructura va fi administrată de CNAIR, autoritatea competentă din Romania care administrează infrastructura publică națională rutieră, nefiind exploatată de CN APDM, UAT Galați.

Infrastructura feroviară:

- este vizată relocarea liniei de cale ferata care strabate portul Galați;

- aceasta este administrată de ctre CFR și asigură accesul în celelalte porturi situate în aval de portul Bazinul Nou (în cadrul căruia va fi amplasată Platforma Multimodală Galați). Linia de cale ferata „Cântar” nu este legată de Platforma Multimodală Galați;

- aceasta cale ferată nu va fi exploatată economic, în sensul în care nu se va percepe o taxă pentru utilizarea ei, însă este destinată a fi utilizată de către instituțiile și societățile care își desfășoară activitatea în port.

- aceasta este deschisă oricaror utilizatori care doresc că marfurile lor să ajungă, pe calea transportului feroviar, în porturile situate în aval de portul Bazinul Nou, spre a fi transbordate pe Dunăre. Ulterior relocării, aceasta linie de cale ferată va fi administrată de CFR Infrastructură, compania națională care administrează întreaga infrastructură publică feroviară.

Termen până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de 21 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Entitatea Contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări în a 14 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 68 710 292.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
45233128 Roundabout construction work
45234100 Railway construction works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

Galați

II.2.4)Description of the procurement:

Proiectul” Platformă Multimodală Galați – Etapa II – Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară” – reprezintă a doua etapă a proiectului” Platformă Multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua central Rhin – Dunăre/Alpi” şi are că scop realizarea de investiții în infrastructura rutieră și feroviară de acces în port, astfel:

Infrastructura rutieră:

- sunt vizate investiții pentru infrastructura necesară activităților care sunt responsabilitatea Statului; (considerate a nu avea un caracter economic);

- infrastructura publică rutieră ce va fi modernizată în cadrul acestui obiectiv investițional este și va fi disponibilă ulterior finalizării, în mod gratuit, oricăror și tuturor utilizatorilor, (nefiind exploatată din punct de vedere comercial);

- aceasta nu este dedicată activității unui operator portuar și nici nu este legată exclusiv de Platforma Multimodală Galați, ci este deschisă publicului făcând parte din rețeaua națională și europeană de transport;

- ulterior modernizării, infrastructura va fi administrată de CNAIR, autoritatea competentă din Romania care administrează infrastructura publică națională rutieră, nefiind exploatată de CN APDM, UAT Galați.

Infrastructura feroviară:

- este vizată relocarea liniei de cale ferata care strabate portul Galați;

- aceasta este administrată de ctre CFR și asigură accesul în celelalte porturi situate în aval de portul Bazinul Nou (în cadrul căruia va fi amplasată Platforma Multimodală Galați). Linia de cale ferata „Cântar” nu este legată de Platforma Multimodală Galați;

- aceasta cale ferată nu va fi exploatată economic, în sensul în care nu se va percepe o taxă pentru utilizarea ei, însă este destinată a fi utilizată de către instituțiile și societățile care își desfășoară activitatea în port.

- aceasta este deschisă oricaror utilizatori care doresc că marfurile lor să ajungă, pe calea transportului feroviar, în porturile situate în aval de portul Bazinul Nou, spre a fi transbordate pe Dunăre. Ulterior relocării, aceasta linie de cale ferată va fi administrată de CFR Infrastructură, compania națională care administrează întreaga infrastructură publică feroviară.

Execuție lucrări din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galati – Etapa II –Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară.

Descrierea detaliata este prezentata în Caietul de sarcini și alte documente edificatoare anexate la documentatia de atribuire.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate) – 5 puncte / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 2. Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor 40 puncte. / Weighting: 40
Price - Weighting: 55
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 78
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM - Etapa II” (cod proiect 120940), Cod apel: POIM/309/1/3/Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală. OS 1.3 Apel de proiecte pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie şi dezvoltarea infrastructurii portuare situate pe reţeaua TEN-T Core

II.2.14)Additional information

Finanțarea obiectivului de investitii este asigurata din fonduri externe nerambursabile, conform Contract de Finanțare nr. 78 din 23.09.2020, cod SMIS 120940.

Având în vedere că în urma procedurilor derulate anterior, și anulate ca urmare a lipsei depunerii ofertelor, s-a actualizat devizul general, astfel încât este necesar încheierea unui act adițional la contrac... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1: Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător trebuie să demonstreze că nu se încadrează în situatiile prevăzute de dispozițiile art. 177 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE sectiunea "Motive de excludere" - pct. A "Motive referitoare la condamnari penale de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

Documente suport pentru probarea cerinței:

- Cazierul judiciar al operatorului economic;

- Cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Cerința 2: Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător trebuie să demonstreze că nu se încadrează în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 178 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE, secțiunea "Motive de excludere" - pct. B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale".

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în după aplicarea criteriului de atribuire.

Documente suport pentru probarea cerintei:

- Certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor restante catre bugetul general consolidat de stat si bugetul local (declarație pentru punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata) din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestuia;

Nota:

- Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.

Cerința nr. 3: Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător trebuie să demonstreze că nu se încadrează în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE sectiunea "Motive de excludere" - pct. C. "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerința nr. 4: Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător trebuie să demonstreze că nu se încadrează în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 72 si art. 73 din Legea nr. 99/2016 (conflict de interese))

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE si se va incarca în SEAP Formularul nr. 3.

Persoanele cu functie de decizie în cadrul entitatii contractante, precum si cele ce participa la organizarea, derularea si finalizarea procedurii din partea autorității contractante sunt:

• Cebanu Ștefănescu Mirela Delia, Președinte AGA

• Nițu Mărioara, membru AGA

• Alexandrescu Nicolae, membru Consiliu Administrație

• Dragomir Daniel Ionuț, membru Consiliu Administrație

• Spuza Daniel-Bogdan, membru Consiliu Administrație

• Vlad Sonia -Andreea ,membru Consiliu Administrație

• Stanciulescu Valentin, membru Consiliu Administrație

• Dobre Robert Răzvan, membru Consiliu Administrație

• Vizinteanu Nicolae, Director General CN APDM Galati

• Tivilichi Dan Nicolae, Director General Adjunct CN APDM Galati

• Cozma Simona Adriana, Director Economic

• Spiridon Adina, manager financiar UIP CN APDM Galati

• Cristian Danut Mihai, Director Comercial CN APDM SA Galati

• Bălan Viorel, Director Exploatare CN APDM SA Galați

• David Gabriela, Manager Proiect UIP CN APDM SA Galati

• Ciubrei Luigi Marius, Manager tehnic UIP CN APDM SA Galati

• Amariei Aurora, Expert contractare activitati investitionale UIP CN APDM SA Galati

• Polelungi Otilia, Asistent Manager Proiect UIP CN APDM SA Galati

• Duia Lilica, Viza CFP CN APDM SA Galati

• Nicolau Mihaela-Alina, Expert contractare activitati investitionale UIP CN APDM SA Galati

• Lungu Mihaela, Expert eficientizare investitii UIP CN APDM SA Galati

• Vizinteanu Daniel, consilier juridic CN APDM SA Galați

• Petre Georgiana – Administrator, din partea prestatorului de servicii SC Team Pro Strategy Consulting SRL

Experți cooptați din partea SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING SRL pentru evaluarea ofertelor:

1. Cainicianu Marian – Expert drumuri,

2. Elisabeta Varlan- Expert devize,

3. Meirosu Mihai Expert-Expert instalații gaze,

4. Mihai Iuga- Expert Cai ferate

5. Vagauna Alexandru - Expert instalații electrice

Persoanele juridice responsabile cu întocmirea documentațiilor tehnico – economice incluse în Documentația de Atribuire (denumirea) : Asocierea Ingenieria Especializada Obra Civil e Industrial S.A. – Baicons Impex S.R.L.

Note:

1. Ofertanții, ofertanți asociați, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 177, 178, 180 si art. 73 din Legea nr. 99/2016. Operatorii economici care participă pe cont propriu vor depune un singur DUAE. Operatorii economici care se bazează pe capacitățiile altor entități (terți sustinatori/ subcontractanti) vor depune un DUAE propriu și câte un DUAE completat de tertul sustinator/subcontractant prin raportare la partea sustinuta/subcontractata. Operatorii economici care depun ofertă în asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/ grupului, inclusiv liderul acesteia.

2. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul terțului susținător împreună cu anexele la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora, acordul de asociere și acordul de subcontractare.

3. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamentul ferm și anexa vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul 1 după aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autorității contractante. Documentele suport vor fi prezentate în original/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul” și vor fi însoțite, dacă este cazul, de traducerea autorizată în limba română.

4. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

5. În cazul operatorilor economici străini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Documentele emise în altă limbă decat limbă română trebuie să fie însoțite de traduceri autorizate, în limba română.

6. Prezumția de legalitate și autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau copie, în vederea participării la procedura de atribuire. Analizarea documentelor prezentate de ofertanți de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Cerinta 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, de unde sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul completeaza DUAE sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. A "Capacitatea de a corespunde cerintelor", conform art.202, alin.(1), lit. a din Legea nr. 99/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in dupa aplicarea criteriului de atribuire intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Persoane juridice romane: Documente de confirmare - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere

Persoane juridice straine: Documente de confirmare – Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conform legii tarii de rezidenta a operatorului economic, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Nota:

Note: Toate documentele justificative care atesta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale a operatorilor economici vor contine informatii reale, valabile si actuale la data prezentarii acestora.

Pentru persoanele ju... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri anuale pentru ultimii 3 ani financiari (2018, 2019, 2020) trebuie sa fie de minim 50.000.000 lei. Pentru conversia în lei, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati si de a indica nivelul cifrei de afaceri anuale pentru ultimii 3 ani. De asemenea, se va prezenta angajamentul tertului sustinator pana la termenul limita de depunere a ofertelor, daca este cazul. Fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre un tert, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand odata cu oferta un angajament in acest sens din partea tertului – Formularul nr. 4 ANGAJAMENT ferm privind sustinerea financiara a ofertantului/grupului de operatori economici si Anexa la Formular nr. 4. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul ferm si anexa vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul 1 dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante. Documente justificative pot fi dupa caz: bilantul contabil sau extrase de bilant înregistrat la organele competente, raport de audit sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic si tertul sustinator vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178, art. 180, art. 73 din Legea nr. 99/2016. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator impreuna cu anexele la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, acordul de asociere si acordul de subcontractare. Nedepunerea odata cu DUAE a documentelor mentionate anterior poate face subiectul unei solicitari de clarificare. Nota: Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători, fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat1.Ofertantul trebuie sa faca dovada experienței similare în domeniile Construcţii poduri și Construcţii rutiere şi drumuri, demonstrând că în ultimii 5 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a executat constructie noua si/sau modernizare de poduri și/sau construcţii rutiere şi/sau drumuri și/sau pasaje supraterane si/sau viaducte în valoare cumulată de minim 25.000.000 Lei fara TVA la nivelul a maxim 3 contracte. 2.Ofertantul trebuie sa faca dovada experienței similare în domeniul Construcţii căi ferate şi transport urban pe șină, demonstrând că în ultimii 5 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a executat constructie noua si/sau modernizare de construcţii căi ferate şi/sau transport urban pe şină în valoare cumulată de minim 6.500.000 Lei fara TVA la nivelul a maxim 3 contracte.

Proportia de subcontractareSe va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.

Minimum level(s) of standards possibly required:

DUAE conform document ”capacitate tehnică RF rel octombrie 2021” atașat documentației de atribuire.

DUAE, conform document ”capacitate tehnică RF rel octombrie 2021” atașat documentației de atribuire.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Cuantum: 1% din valoarea estimată, respectiv 687102,92 lei. Valabilitatea garanției de participare: 6 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.In cazul prezentarii garantiei în alta moneda, cursul de schimb la care se va face echiv leu/alta valuta va fi cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este 6 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul BANCA TRANSILVANIA GL: RO59BTRL01801202A11573XX RON sau BRD GL: RO92BRDE180SV03879201800 RON sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Garantia de participare obligatoriu se va posta in SEAP (scanata) semnata cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat digital calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in cuantumul si pentru perioada prevazuita in documentatia de atribuire. In cazul instrumentului de garantare se va avea in vedere ca acestea sa confirme irevocabilitatea garantiei constituita si trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate conform art. 42 din HG 394/2016. In cazul depunerii ofertei in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator. In caz contrar, se considera ca acesta si-a retras ofer... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Finanțarea obiectivului de investitii este asigurata din fonduri externe nerambursabile, conform Contract de Finanțare nr. 78 din 23.09.2020, cod SMIS 120940.

Având în vedere că în urma procedurilor derulate anterior, și anulate ca urmare a lipsei depunerii ofertelor, s-a actualizat devizul general, astfel încât este necesar încheierea unui act adițional la contractul de finanțare nr. 78 din 23.09.2020, cod SMIS 120940, după emiterea Deciziei DG COMP privind ajutorul de stat.

Clauză supensivă :

Procedura de atribuire a contractului de achizitie publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive in sensul că încheierea contractului de achiziție sectorială este condiționată de alocarea creditelor angajament/bugetare suplimentare cu aceasta destinatie, semnarea contractului de lucrări făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislatiei privind finanțele publice.

Având in vedere dispozițiile legii nr. 99/2016 privind achizitiile publice și HG nr. 395/2016, cu modificările și completarile ulterioare, Entitatea Contractantă precizeaza că va incheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor angajament / bugetare cu aceasta destinație.

In cazul in care , indiferent de motive, sumele nu vor fi alocate, Entitatea Contractanta, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 225 alin. 1 lit. C, teza a II-a din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție sectorială

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Entitatea Contractantă si/sau Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și orice altă structură funcțională implicată in implementarea acestui proiect și/sau Guvernul Romaniei nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire/nesemnarea contractului de lucrari, în termenul propus.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condiției suspensive de mai sus, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/12/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/12/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

-

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Termen până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de 21 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Entitatea Contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări în a 14 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

In cazul în care potentialii ofertanti sesizeaza eventuale necorelari intre listele de cantitati, partea scrisa și partea desenata aferente proiectului tehnic, au posibilitatea de a solicita clarificari cu privire la inadvertente sesizate, iar în caz contrar acestia nu vor mai avea dreptul de a propune modificari ale clauzelor contractuale asupra aspectelor antementionate.

In cazul in care in urma clasamentului intocmit conform criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate – pret dintre ofertele admisibile se constata existenta a 2 sau mai multe oferte cu acelasi punctaj, oferta declarata castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare ”pretul ofertei” care are ponderea cea mai mare. Daca si in acest caz exista doi sau mai multi operatori care au obtinut acelasi punctaj aferent factorilor de evaluare ”pretul ofertei”, autoritatea contractanta va departaja ofertantii luand in considerare punctajul aferent celui de-al doilea factor de evalaure ”gradul de adecvare”.

Dacă si in continuare exista doi sau mai multi operatori care au obtinut acelasi punctaj aferent factorilor de evaluare ”pretul ofertei” si ”grad de evaluare”, autoritatea contractanta va departaja ofertantii luand in considerare punctajul aferent celui de-al treilea factor de evaluare ”metodologie”. In cazul exceptional in care egalitatea persista, comisia de evaluare va solicita clarificari in SEAP, in sensul reofertarii preturilor, inainte de finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii care primesc aceasta solicitare de clarificari vor putea reoferta pretul prin depunerea unui nou document, in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condițiile legii si incarcate in SEAP, ca raspuns la solicitarea de clarificari transmisa de autoritatea contractanta in SEAP.

Clasamentul final se va face luand in considerare pretul reofertat. Dimensiunea maxima permisă a fisierelor incarcate in SEAP este de maxim 40 MB, numărul acestora fiind nelimitat.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii nr.101/2016 modificarile și completarile în vigoare

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Birou juridic - CN APDM SA GALATI
Postal address: Galati, str. Portului nr. 34, jud. Galati
Town: Galati
Postal code: 800025
Country: Romania
E-mail: juridic@apdmgalati.ro
Telephone: +40 236460660
Internet address: www.apdmgalati.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021