There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Works - 539679-2021

22/10/2021    S206

Poland-Bydgoszcz: Construction work

2021/S 206-539679

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Postal address: ul. Ks. J. Schulza 5
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-315
Country: Poland
Contact person: Agata Budzyńska, Izabela Smejlis, Magdalena Urban
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Telephone: +48 523045369/387/279
Fax: +48 523045470
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci ciepłowniczej w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Bocianowo do ul. Chrobrego w Bydgoszczy

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci ciepłowniczej w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Bocianowo do ul. Chrobrego w Bydgoszczy oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prac i uzgodnień związanych z realizacją (w tym wycinki, nasadzenia zastępcze), dotyczy również odpłatnych i nieodpłatnych zajęć terenów.

Szczegóły znajdują się w SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
45231110 Pipelaying construction work
45232140 District-heating mains construction work
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
45112710 Landscaping work for green areas
45236000 Flatwork
71322200 Pipeline-design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia: rejon ulic: Sienkiewicza, Bocianowo, Chrobrego w Bydgoszczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

a) wykonanie spisu/ zestawienia opracowań wchodzących w skład zestawu przekazywanej dokumentacji projektowej,

b) uzyskanie mapy do celów projektowych,

c) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy/ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w tym akceptacja proponowanej trasy sieci oraz uzyskanie zgody wszystkich właścicieli terenów na czasowe zajęcie podczas realizacji zadania wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/ przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

W przypadku działek, na których projektowana jest sieć oraz działek, na które wejście będzie niezbędne celem poprawnego prowadzenia robót budowlanych, projektant zobowiązany jest uzyskać oświadczenie właściciela, władającego o wyrażeniu zgody na czasowe zlokalizowanie ciepłociągu na jego nieruchomości.

d) wykonanie projektu technicznego z obliczeniami zawartymi w egzemplarzu nr 4 projektu technicznego, z dopiskiem „wraz z obliczeniami”

e) wykonanie innych niezbędnych do realizacji opracowań, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni (wraz z uzyskaniem decyzji o wycince drzew/krzewów i wskazaniem nasadzeń zastępczych), projekt odbudowy nawierzchni, rozwiązania projektowe kolizji ciepłociągu z innym uzbrojeniem terenu (np. z siecią teletechniczną, energetyczną, wodociągową, gazową, z kablami sterowania ruchem ulicznym i innymi.) i z drogami itp.,

z uzgodnieniem ich w organach opiniujących (np. ZDMiKP, Policja, właściwy Wydział Urzędu Miasta Bydgoszczy) oraz z Odbiorcą – właścicielem/władającym terenem, na którym posadowiony jest podłączany obiekt oraz pozostałymi właścicielami terenów, dołączone do projektu budowlanego w formie załączników,

f) wykonanie zestawienia działek wraz z mapą obrębową z naniesioną trasą sieci ciepłowniczej, przez które przebiega inwestycja wraz z podaniem ich właściciela, władającego oraz podstawy do dysponowania,

g) uzyskanie: pozwolenia na budowę/przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o wycince drzew/krzewów oraz wskazania nasadzeń zastępczych i innych wymaganych dokumentów niezbędnych przy realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h) budowę wysokoparametrowej sieci rozdzielczej. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę/przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych i przekazaniu placu budowy.

i) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, opisanych w opracowanej dokumentacji projektowej.

j) Wykonanie robót polegających m.in. na

– budowie wysokoparametrowej, preizolowanej sieci ciepłowniczej od punktu włączenia: komora ciepłownicza K-3/17/1, zlokalizowana w rejonie skrzyżowania ulic: Bocianowo oraz Racławicka, połączenie z magistralą 2xDN300 do komory sekcyjnej, którą należy zaprojektować i wybudować w rejonie skrzyżowania ulic: Sienkiewicza oraz Chrobrego),

– zaprojektowaniu i wykonaniu w komorze K-3/17/1 wymiany przepustnicy z DN250 na DN300 (w kierunku ulicy Racławickiej),

– wymianie stropu w komorze K-3/17/1,

– w nowoprojektowanej komorze sekcyjnej w rejonie skrzyżowania ulic: Sienkiewicza oraz Chrobrego należy uwzględnić:

armaturę odcinającą w postaci przepustnic DN300, wyposażonych w napęd elektryczny,

odgałęzienia DN200 w obu kierunkach zakończone preizolowanymi zaworami kulowymi o takiej samej średnicy,

dla armatury odcinającej DN300 w komorze przewidzieć obejście DN40,

do komory doprowadzić zasilanie elektryczne, zawory kulowe, kołnierzowe DN50

(2 szt.) oraz spinkę sieciową wraz z manometrem. Należy przewidzieć montaż kryzy na spince sieciowej (otwór min. 2 mm) oraz kołnierzy zaślepiających za pierwszymi zaworami odcinającymi.

Szczegóły znajdują się w SWZ i załącznikach do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 360
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w SWZ i załącznikach do SWZ

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące:

1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.,

2) Zdolności technicznej lub zawodowej.

W odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 PLN)

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej minimum 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 PLN).

Do przeliczenia wartości finansowej określonej w nin. punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w art. 112 Ustawy PZP i odpowiednio w Rozdziale IX SWZ pkt 2 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 PLN), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 PLN).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów jak wyżej, może złożyć inne dokumenty, który w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Do przeliczenia wartości finansowej określonej w nin. Punkcie, a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

Szczegóły znajdują się w SWZ

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące:

1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.,

2) Zdolności technicznej lub zawodowej.

W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci lub przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych.

2) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności że:

- kierownik budowy posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie.

Uwaga:

Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tj. DZ.U. 2020 POZ. 1333 z.późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.

Wobec osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej wymaga się posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przysługiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmujących prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalności obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 112 Ustawy PZP i odpowiednio w Rozdziale IX SWZ pkt 3 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1. Wykaz robót budowlanych zawierający informacje, że Wykonawca nie wcześniej iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o średnicy DN 125, wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Powyższy wykaz dotyczy kierownika budowy, który będzie brał udział w realizacji zamówienia i posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych

Szczegóły znajdują się w SWZ.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Zgodnie z art. 57 Ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

Szczegóły znajdują się w SWZ.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia: 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, z wyłączeniem urządzeń i produktów objętych gwarancją producenta. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji. Gwarancja i rękojmia zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 4 do SWZ - Wzór umowy.

Szczegóły znajdują się w SWZ i załącznikach do SWZ.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Szczegóły dotyczące głównych warunków finansowych i uzgodnień płatniczych znajdują się w SWZ i załącznikach do SWZ.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

2. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na zasadach wskazanych w Rozdziale VIII SWZ,

3. Co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winien spełniać co najmniej jeden z warunków udziału w postępowaniu.

4. Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Szczegóły znajdują się w SWZ

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegóły dotyczące warunków realizacji umowy znajdują się w SWZ i załącznikach do SWZ, w szczególności w Załączniku nr 4 do SWZ - Wzór umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 13:05
Place:

Siedziba Zamawiającego

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Szczegółowe informacje dotyczące postepowania znajdują się w SWZ i załącznikach do SWZ:

Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik nr 2 – Formularz JEDZ

Załącznik nr 3 – Formularz – „Oferta”

Załącznik nr 4 – Wzór umowy na roboty budowlane

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Na podstawie art. 513 Ustawy PZP odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP,

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX Ustawy PZP.

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

Szczegóły znajdują się w SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021