Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539683-2021

22/10/2021    S206

Slovakia-Bratislava: Construction work for electricity power lines

2021/S 206-539683

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
National registration number: 35829141
Postal address: Mlynské nivy 59/A
Town: Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 82484
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Blažena Porubská
E-mail: blazena.porubska@sepsas.sk
Telephone: +421 250692206
Internet address(es):
Main address: https://www.sepsas.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladanie-profilov/detail/2644
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434120
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://obstaravanie.sepsas.sk
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Realizácia stavby "Preizolácia V043 EBO V2 - Bošáca", Realizácia stavby "Preizolácia V044 Križovany – EBO V2" a Realizácia stavby „Preizolácia V496 Križovany – Bošáca“

II.1.2)Main CPV code
45231400 Construction work for electricity power lines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je zhotovenie diela Realizácia stavby "Preizolácia V043 EBO V2 - Bošáca", Realizácia stavby "Preizolácia V044 Križovany - EBO V2" a Realizácia stavby "Preizolácia V496 Križovany - Bošáca" v členení:

1. Realizácia stavby "Preizolácia V043 EBO V2 - Bošáca" (ďalej len stavba č. 1) v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Preizolácia 400 kV vedenia V043 EBO V2 - Bošáca, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany dodávateľa odovzdaná v zmysle bodu 9.26 Zmluvy o dielo alebo podľa aktualizovanej dokumentácie pre realizáciu stavby vyhotovenej zhotoviteľom.

2. Realizácia stavby "Preizolácia 400 kV vedenia V044 Križovany - EBO V2" (ďalej len stavba č. 2) v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Preizolácia 400 kV vedenia V044 Križovany - EBO V2, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany dodávateľa odovzdaná v zmysle bodu 9.26 Zmluvy o dielo alebo podľa aktualizovanej dokumentácie pre realizáciu stavby vyhotovenej zhotoviteľom.

3. Realizácia stavby "Preizolácia V496 Križovany - Bošáca" (ďalej len stavba č. 3) v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Preizolácia V496 Križovany - Bošáca, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany dodávateľa odovzdaná v zmysle bodu 9.26 Zmluvy o dielo alebo podľa aktualizovanej dokumentácie pre realizáciu stavby vyhotovenej zhotoviteľom.

Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, časť B2, v Zmluvách o dielo s prílohami, vrátane prílohy č. 12 k súťažným podkladom - Dokumentácia pre realizáciu stavby, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTAL VO.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 082 500.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kombinácia stavieb č. 1 a 3 ( t.j. Stavba č. 1 - Realizácia stavby Preizolácia V043 EBO V2 - Bošáca a Stavba č. 3 - Realizácia stavby Preizolácia V496 Križovany - Bošáca)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45315400 High voltage installation work
71323100 Electrical power systems design services
71355200 Ordnance surveying
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK02 Západné Slovensko
Main site or place of performance:

Ochranné pásmo 400 kV vedenia V043 EBO V2 Bošáca a portál v ESt Bošáca a v EBO V2

Ochranné pásmo 400 kV vedenia V496 Križovany Bošáca a portál v ESt Križovany a v ESt Bošáca

II.2.4)Description of the procurement:

Časť č. 1 zahŕňa:

1. Realizácia stavby "Preizolácia V043 EBO V2 - Bošáca" (ďalej len stavba č. 1) v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Preizolácia 400 kV vedenia V043 EBO V2 - Bošáca, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany dodávateľa odovzdaná v zmysle bodu 9.26 Zmluvy o dielo alebo podľa aktualizovanej dokumentácie pre realizáciu stavby vyhotovenej zhotoviteľom.

2. Realizácia stavby "Preizolácia V496 Križovany - Bošáca" (ďalej len stavba č. 3) v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Preizolácia V496 Križovany - Bošáca, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany dodávateľa odovzdaná v zmysle bodu 9.26 Zmluvy o dielo alebo podľa aktualizovanej dokumentácie pre realizáciu stavby vyhotovenej zhotoviteľom.

Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, časť B2, v Zmluvách o dielo s prílohami, vrátane prílohy č. 12 k súťažným podkladom - Dokumentácia pre realizáciu stavby, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTAL VO.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 792 300.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 32
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

k bodu II.2.7 Dĺžka trvania zákazky pri stavbe č. 1 je 20 mesiacov a pri stavbe č. 3 je 32 mesiacov.

k bodu II.2.6 Hodnota bez DPH pre stavbu č. 1 je 2 356 100,00 EUR a pre stavbu č. 3 je 3 436 200,00 EUR.

Napriek skutočnosti, že časť č. 1 bude vyhodnocovaná ako celok t. j. úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu bez DPH za túto časť predmetu zákazky (celková cena stavby č. 1 a stavby č. 3 spolu) budú uzatvorené dve samostatné zmluvy t. j. ZoD na Realizáciu stavby "Preizolácia V043 EBO V2 - Bošáca" a ZoD na Realizácia stavby "Preizolácia V496 Križovany - Bošáca".

II.2)Description
II.2.1)Title:

Stavba č. 2 (t.j. Realizácia stavby "Preizolácia V044 Križovany - EBO V2" )

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45315400 High voltage installation work
71323100 Electrical power systems design services
71355200 Ordnance surveying
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK02 Západné Slovensko
Main site or place of performance:

Ochranné pásmo 400 kV vedenia V044 Križovany - EBO V2 a portál v ESt Križovany a v EBO V2

II.2.4)Description of the procurement:

Realizácia stavby" Preizolácia 400 kV vedenia V044 Križovany - EBO V2" (ďalej len stavba č. 2) v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Preizolácia 400 kV vedenia V044 Križovany - EBO V2, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany dodávateľa odovzdaná v zmysle bodu 9.26 Zmluvy o dielo alebo podľa aktualizovanej dokumentácie pre realizáciu stavby vyhotovenej zhotoviteľom.

Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, časť B2, v Zmluvách o dielo s prílohami, vrátane prílohy č. 12 k súťažným podkladom - Dokumentácia pre realizáciu stavby, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTAL VO.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 290 200.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 20
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona alebo zápisom v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona. V zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona sa požaduje, aby mal uchádzač zapísaný predmet činnosti, ktorý ho oprávňuje realizovať daný predmet zákazky a oprávnenie podľa § 15 alebo § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo rovnocenné oprávnenie vydané v štáte sídla, alebo miesta podnikania uchádzača. Ostatné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO. Obstarávateľ podľa § 38 ods. 2 zákona stanovuje aj podmienku podľa § 40 ods. 6písm. g) zákona, tzn. že obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Obstarávateľ je subjekt, ktorý nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu - § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu uchádzači musia predložiť všetky doklady uvedené v bodoch 1.2.1 až 1.2.6 časti A.2 súťažných podkladov.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže v súlade s § 33 ods. 1 zákona.

Bližšie informácie k finančnému a ekonomickému postaveniu uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú

zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Technickú spôsobilosť a odbornú spôsobilosť preukáže uchádzač v súlade s:

- § 34 ods. 1 písm. a) zákona,

- § 34 ods. 1 písm. b) zákona,

- § 34 ods. 1 písm. g) zákona,

- § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona.

Bližšie informácie k technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zábezpeka je stanovená na každú časť zvlášť:

1. Zábezpeka stanovená na časť č. 1 je 250 000,00 EUR

2. Zábezpeka stanovená na časť č. 2 je 50 000,00 EUR

V prípade, že uchádzač predloží ponuku na časť č. 1 predmetu zákazky a zároveň aj ponuku na časť č. 2 predmetu zákazky, zábezpeku musí zložiť za každú časť samostatne.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktorú sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Financovanie bude realizované z vlastných zdrojov obstarávateľa. Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných

podmienok, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch v časti B1 "Návrh zmluvy na dodanie predmetu zákazky".

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 32.1 súťažných podkladov, určitú právnu formu napríklad podľa § 56 ods. 1 a § 293 a nasl. Obchodného zákonníka alebo § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/01/2022
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/01/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/01/2022
Local time: 10:00
Place:

K bodu IV.2.7:Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 17.01.2022 o 10.00. hod. na časť č. 1 a o 10:30 hod. na časť č. 2 v sídle obstarávateľa: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, prízemie, školiaca miestnosť.

Information about authorised persons and opening procedure:

Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie. Bližšie informácie sú uvedené v bode 24 časti A.1 SP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.Súťažné podklady s prílohami (ďalej len SP),ako aj Zmluvy o dielo (ďalej len ZoD) s prílohami sú dostupné v

Profile obstarávateľa:https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2644 a na portáli SEPS PORTÁL VO:

https://obstaravanie.sepsas.sk

2.Obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom

SEPS PORTÁL VO,ktorý je dostupný na webovej adrese https://obstaravanie.sepsas.sk

3.V prípade potreby vysvetlenia podmienok,uvedených v oznámení alebo SP môže ktorýkoľvek zo zaregistrovaných a prihlásených záujemcov v súlade s § 48 zákona požiadať o ich vysvetlenie písomnou formou prostredníctvom SEPS PORTÁL VO v slovenskom jazyku. Vysvetlenie obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona prostredníctvom funkcionality SEPS PORTÁL VO všetkým záujemcom,ktorí sú mu v predmetnej zákazke v SEPS PORTÁL VO známi a zverejní prostredníctvom SEPS PORTÁL VO a v profile obstarávateľa.

4.Ponuky-všetky doklady a ostatné dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tvoriace ponuku musia byť predložené elektronicky prostredníctvom SEPS PORTÁL VO v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2) a to ako skeny požadovaných dokladov,vyhotovené z ich originálov

alebo ich úradne osvedčených kópií.Obstarávateľ určil pre predloženie elektronickej ponuky formát kódovania a

šifrovania vo formáte PDF, v strojovo čitateľnom tvare.

5.Obstarávateľ podľa § 38 ods.2 zákona stanovuje aj podmienku podľa § 40 ods.6 písm. g) zákona,tzn. že

obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania záujemcu/uchádzača,ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie,že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

6.Prílohou SP je vyplnená Časť I. JED-u, t.j. strana č. 3 Prílohy 2 k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie EÚ 2016/7 z 05.01.2016,ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie. Obstarávateľ dáva do pozornosti záujemcom,že vzor formulára JED-u, umožňujúci jeho priame vypĺňanie, je zverejnený na webovom sídle ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky dokument604.html a údaje uvedené v Časti I. JED-u obsahujúce informácie týkajúce sa postupu a identifikácie obstarávateľa,aby si do neho sami preniesli/prepísali.

7.Každá časť predmetu zákazky sa bude vyhodnocovať zvlášť. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za konkrétnu časť v EUR bez DPH. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.3 SP.

8.Na každú stavbu č.1-3 predmetu zákazky obstarávateľ uzavrie jednu samostatnú zmluvu s jedným uchádzačom. Zákazka je rozdelená na 2 časti.Uchádzač môže predložiť samostatnú ponuku na jednu z týchto častí alebo ponuku na každú z uvedených časti. Bližšie informácie sú uvedené v bode 3 SP.

9.V súlade s § 56 ods.8 a nasl.zákona obstarávateľ stanovuje,že úspešný uchádzač je povinný poskytnúť

obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie ZoD tak, aby mohla byť uzavretá do 45 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods.2 až 7 zákona,ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.

10.Obstarávateľ bude od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy v rámci súčinnosti požadovať doklady uvedené v bode 32.6.časti A.1 SP.

11.Vzhľadom na charakter predmetu zákazky obstarávateľ podľa § 38 ods.4 zákona vyžaduje,aby určité podstatné

úlohy vykonal priamo sám úspešný uchádzač alebo v prípade skupiny dodávateľov,ktorýkoľvek člen skupiny. Bližšie

informácie sú uvedené v SP a v návrhu ZoD, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.

12.Ďalšie informácie a požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v SP,ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.

13.Štatistická informácia pre ÚVO-vzhľadom na podmienky účasti,technické špecifikácie, kritériá a podmienky plnenia zmluvy v predmetnom verejnom obstarávaní sa uplatňujú sociálne aspekty-písm.c).

14.Nariadená dovolenka obstarávateľa je od 27.12.2021 do 31.12.2021.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021