Supplies - 539696-2020

11/11/2020    S220

Romania-Iaşi: Bicycles

2020/S 220-539696

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Iaşi
National registration number: 4541580
Postal address: Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11
Town: Iaşi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700064
Country: Romania
Contact person: Gabriela Badarau
E-mail: licitatii@primaria-iasi.ro
Telephone: +40 232258190
Fax: +40 232258190
Internet address(es):
Main address: www.primaria-iasi.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100106738
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Procurarea și livrarea utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale cu și fără montaj, a dotărilor și a activelor necorporale. Achiziție servicii de consultanță pt. elaborare PT și DE. Achiziție servicii de asistență tehnică aferente proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor – Iași Velocity”

Reference number: 4541580/2020/100264
II.1.2)Main CPV code
34430000 Bicycles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Procurarea și livrarea utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale cu și fără montaj, a dotărilor și a activelor necorporale. Achiziție servicii de consultanță pt. elaborare PT și DE. Achiziție servicii de asistență tehnică aferente proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor – Iași Velocity”, conform caietului de sarcini.

Termenul-limita in care autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări: 11 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 17 402 822.78 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45223220 Structural shell work
71335000 Engineering studies
71356200 Technical assistance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Municipiul Iasi.

II.2.4)Description of the procurement:

Procurarea și livrarea utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale cu și fără montaj, a dotărilor și a activelor necorporale. Achiziție servicii de consultanță pt. elaborare PT și DE. Achiziție servicii de asistență tehnică aferente proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor – Iași Velocity”, conform caietului de sarcini.

Valoarea estimata – 17 402.822,78 RON compusa din:

— servicii de consultanță pentru elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție: 136 000,00 RON;

— procurarea si livrarea utilajelor, echipamentelor tehnologice si funcționale, cu și fără montaj, inclusiv montajul acestora; procurarea si livrarea dotărilor; procurarea și livrarea activelor necorporale): 17 236 822,78 RON;

— servicii de consultanță – asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor: 30 000,00 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Experiență – inginer proiectant planificare si optimizare sisteme de transport. Inginer proiectant planificare si optimizare sisteme de transport – studii absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent. Experiență similară specifică – participarea la realizarea a minimum un proiect/contract de implementare de sisteme de bike sharing inteligente, independente energetic sau similar, la nivelul căruia a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în contract. În vederea unei raportări unitare în procedura de evaluare a ofertelor, prin contracte/proiecte similare se înțelege, fără a fi limitativ, proiecte/contracte de implementare/extindere de sisteme integrate automate de închiriere mijloace de transport alternativ independente energetic în regim self-service. / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Experiență – inginer proiectant sisteme de mobilitate alternative. Inginer proiectant sisteme de mobilitate alternative – studii absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent. Experiență similară specifică – participarea la realizarea a minimum un proiect/contract de implementare de sisteme de bike sharing inteligente, independente energetic sau similar, la nivelul căruia a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în contract. În vederea unei raportări unitare în procedura de evaluare a ofertelor, prin contracte/proiecte similare se înțelege, fără a fi limitativ, proiecte/contracte de implementare/extindere de sisteme integrate automate de închiriere mijloace de transport alternativ independente energetic în regim self-service. / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Experiență – expert tehnologia informației si comunicații. Expert tehnologia informației si comunicații – studii absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent; deținerea de cunoștințe specifice privind sisteme de comunicații și securitate a datelor de nivel profesional (CCSP sau similar), dovedite prin cursuri, specializări, diplome etc. Experiență similară specifică – participarea la realizarea a minimum un proiect/contract de implementare de sisteme de bike sharing inteligente, independente energetic sau similar, la nivelul căruia a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în contract. În vederea unei raportări unitare în procedura de evaluare a ofertelor, prin contracte/proiecte similare se înțelege, fără a fi limitativ, proiecte/contracte de implementare/extindere de sisteme integrate automate de închiriere mijloace de transport alternativ independente energetic în regim self-service. / Weighting: 6
Price - Weighting: 82
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program/proiect Programul Operational Regional – POR.

II.2.14)Additional information

Finanțarea se va realiza:

— 2 % buget local;

— 13 % buget stat;

— 85 % fonduri UE nerambursabile.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) – vor fi valabile la momentul prezentări;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare,de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Atât subcontractantul, cat si terțul susținător completează cate un DUAE distinct, conform prevederilor art. 170 alin. (3) si art. 183 din Legea nr. 98/2016.

Se va prezenta declarația privind neîncadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016, fata de persoanele ce dețin funcții de conducere in cadrul autorității contractante. Declarația se va depune de către toți ofertanții si se va depune odată cu DUAE (secțiunea „Formulare”). Declarația se va depune de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant și terț susținător),

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz.

In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit terțul susținător al ofertantului este alta decât Romania, angajamentul ferm de susținere se va depune in limba romana, tradus si legalizat la notar.

Informații pentru persoanele juridice străine: se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți/ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători) cu informațiile ce caracterizează situația lor. Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea eligibilității. Pentru ofertanții nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce privește existenta sau inexistența unei situații de excludere dintre cele descrise.

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt următoarele:

— Mihai Chirica – primar;

— Denisa Liliana Ionascu – secretar;

— Apetroaei Maria – director general DGEFPL;

— Cazuc Carmen – director executiv DGEFPL;

— Dumitru Petru Tomorug – director executiv DISIDU;

— Oteleanu Cristina Daniela – director Direcția juridica;

— Viorica Bostan – director executiv Direcția tehnica si servicii comunitare;

— Beatrice Elena Fotache – director executiv, Direcția proiecte europene;

— Puiu Teodora – control financiar preventiv ;

— comisia de evaluare – Catalin Boghiu, Campanu Anca, Alexandrescu Radu, Cazuc Razvan, Simirad Costel

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la momentul prezentării certificatului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC/ORC.

În cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire si/sau în cazul subcontractării unor lucrări, fiecare membru al asocierii si/sau subcontractant trebuie sa facă dovada ca pentru partea din contract pe care o realizează, are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC/ORC.

Atat subcontractantul, cat si tertul sustinator completeaza cate un DUAE distinct conform prevederilor art. 170 alin. (3) si art. 183 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele juridice/fizice străine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilității.

Acestea vor fi eliberate de autorități ale țării de origine prin care să dovedească o formă de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țară în care ofertantul/candidatul este stabilit, însoțite de traducerea autorizată în limba română. Documentele vor fi, însoțite de traducerea autorizată în limba romană. Obiectul contractului trebuie saaibă corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. Informațiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentării acestora.

Nota: in cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul este alta decat Romania, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate. Documentele suport vor fi actualizate la zi la momentul prezentarii documentelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanții vor prezenta lista furnizărilor de produse in cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privați. Prin lista furnizărilor de produse, ofertantul trebuie facă dovada ca in ultimii trei ani, calculați pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost furnizate in conformitate cu normele profesionale in domeniu, produse similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura, cu o valoare totala fără TVA mai mare sau cel puțin egala cu 15 000 000,00 RON, in cadrul unuia sau mai multor contracte. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului-limita prevăzut in anunțul de participare publicat, astfel încât daca se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) si perioada aferentă experienței similar Operatorii economici trebuie sa demonstreze experiența in activități având ca obiect furnizarea de echipamente pentru sisteme integrate automate de închiriere mijloace de transport alternativ independente energetic in regim self-service.

Proportia de subcontractare. Se va indica proportia de subcontractare, daca este cazul.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va prezenta, inițial, in formularul DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative constând in (enumerarea nefiind cumulativă): copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepție; certificări de bună execuție; certificate constatatoare; reprezentând certificări de buna execuție pentru acele livrări de produse pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea îndeplinirii cerinței privind experiența similara. Respectivele certificări vor trebui sa indice:

(a) obiectul furnizării astfel încât sa fie furnizate toate informațiile solicitate si necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similara;

(b) beneficiarii, indiferent daca aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați;

(c) valoarea in RON fără TVA;

(d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de început si data de finalizare) in care s-a executat contractul;

(e) locul livrării produselor si

(f) sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu. Certificările vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) care probează îndeplinirea celor asumate in DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate in DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Nota: documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțite de traducere autorizata în limba româna.

Nota: pentru contractele reprezentând experiența similara in ultimii trei ani, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Cei trei ani se vor calcula prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita inițial prin invitația de participare, chiar daca ulterior inițierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.

Se va completa DUAE atat de catre ofertant, cat si de subcontractant si se va prezenta acordul de subcontractare odata cu DUAE.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/12/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/04/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/12/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Eventualele răspunsuri la clarificări se vor atașa la anunțul de participare. Aceste răspunsuri vor face parte din documentația de atribuire și este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute în vedere. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, având obligația sa își legalizeze din punct de vedere formal asocierea, numai în cazul în care oferta comuna va fi declarata câștigătoare. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica și profesionala se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Municipiul Iaşi – Serviciul achiziții publice
Postal address: Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11
Town: Iaşi
Postal code: 700064
Country: Romania
E-mail: licitatii@primaria-iasi.ro
Telephone: +40 232267582/189
Fax: +40 258190
Internet address: www.primaria-iasi.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/11/2020