Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539699-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Works for complete or part construction and civil engineering work

2021/S 206-539699

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
National registration number: 015314758
Postal address: Pl. Starynkiewicza 5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-015
Country: Poland
Contact person: Anna Pikor Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Telephone: +48 224455311
Fax: +48 224455315
Internet address(es):
Main address: www.mpwik.com.pl
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizacja komory nr 5 zbiornika wody czystej (II etap), Stacja Strefowa, 03-019 Warszawa ul. Waligóry 2, dzielnica Białołęka

Reference number: 00075/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021
II.1.2)Main CPV code
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Modernizacja komory nr 5 zbiornika wody czystej (II etap), Stacja Strefowa, 03-019 Warszawa ul. Waligóry 2, dzielnica Białołęka

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 3 980 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Modernizacja komory nr 5 zbiornika wody czystej (II etap), Stacja Strefowa, 03-019 Warszawa ul. Waligóry 2, dzielnica Białołęka

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

szczegółowe określenie terminu realizacji zamówienia znajduje się w projekcie umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 071-182015
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Modernizacja komory nr 5 zbiornika wody czystej (II etap), Stacja Strefowa, 03-019 Warszawa ul. Waligóry 2, dzielnica Białołęka

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Remontowo – Budowlany ARGO – BUD Artur Gołofit
Postal address: ul. Podkowy 13
Town: Pasikonie
NUTS code: PL926 Żyrardowski
Postal code: 05-085
Country: Poland
E-mail: biuro@argobud.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 784 770.37 PLN
Total value of the contract/lot: 3 980 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt III.1.2 ogłoszenia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III 1.2 ogłoszenia.

2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.2): Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w IDW (pkt 6.8 IDW, z uwzględnieniem obowiązku złożenia dokumentów tam wskazanych).

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, IDW oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu wskazanemu w pkt 1.2.2. IDW.

5. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego w częściach. Każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach. Wartość części zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach, do których odsyła art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Wartość całości zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach, do których odsyła art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są:

a) odwołanie,

b) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 505-578 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579-590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza - Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / +48 224587803
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021