Works - 539722-2021

22/10/2021    S206

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

2021/S 206-539722

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 154-410186)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Adres pocztowy: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Dec-Doroba
E-mail: Malgorzata_Dec-Doroba@gkpge.pl
Tel.: +48 178756719
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych

II.1.2)Główny kod CPV
45251000 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule EPC („pod klucz”) elektrociepłowni gazowej opartej o silniki kogeneracyjne i kocioł rezerwowo-szczytowy wsparte instalacją OZE wraz z długoterminowym serwisem (LTSA) agregatów kogeneracyjnych. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ zamieszczonej na stronie

Zamawiającego w systemie zakupowym (https://swpp2.gkpge.pl/)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 154-410186

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 25/02/2022
Powinno być:
Data: 04/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: