Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539724-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Road tunnel construction work

2021/S 206-539724

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 193-503706)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
National registration number: PL
Postal address: Ul. Targowa 74
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 03-734 Warszawa
Country: Poland
Contact person: Ewa Wróbel - PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Wileńska 10A, 03-414 Warszawa, (wysoki parter)
E-mail: ewa.wrobel@plk-sa.pl
Fax: +48 0224732155
Internet address(es):
Main address: http://www.plk-sa.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Kobyłce, realizowanego w ramach projektu: Prace na linii E75 na odc. Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odc. Warszawa Rembertów – Sadowne

Reference number: IREZA1.292.26.2021.d
II.1.2)Main CPV code
45221241 Road tunnel construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest Wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Kobyłce, realizowanego w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej:SWZ) - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Tomie IV SWZ - Przedmiary Robót; Tomie V SWZ - Dokumentacja Projektowa - część opisowa i rysunkowa.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c) Ustawy. Zakres zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c) Ustawy oraz warunki na jakich zostaną udzielone określa OPZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 193-503706

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: w sekcji III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe w pkt 1.2 Specjalista ds. ochrony środowiska
Instead of:

Specjalista ds. ochrony środowiska - 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) wykształcenie wyższe w zakresie biologia, botanika, ekologia, leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska;

Doświadczenie

-minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie koordynacji prac związanych ze sporządzaniem raportów o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji w sektorze transportu oraz

- wykazanie się autorstwem lub współautorstwem co najmniej trzech raportów o oddziaływaniu na środowisko dla liniowych projektów inwestycyjnych w sektorze transportu oraz

-wykazanie się uzyskaniem minimum dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym co najmniej jednej w zakresie inwestycji liniowej transportu lądowego.

Pod pojęciem „inwestycji liniowych transportu lądowego” Zamawiający rozumie wyłącznie przedsięwzięcia dotyczące dróg, linii kolejowych. Droga i linia kolejowa w przypadku takich inwestycji musi być przedsięwzięciem głównym a nie dodatkowym w stosunku do innego przedsięwzięcia (m.in. drogi dojazdowe/układy transportowe na lotniskach, farmach wiatrowych, przy obiektach kubaturowych, wzdłuż gazociągów, linii elektrycznych nie spełniają powyższych wymagań).

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Read:

Specjalista ds. ochrony środowiska - 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) wykształcenie wyższe w zakresie biologia, botanika, ekologia, leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska;

Doświadczenie

-minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie koordynacji prac związanych ze sporządzaniem raportów o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji w sektorze transportu oraz

- wykazanie się autorstwem lub współautorstwem co najmniej trzech raportów o oddziaływaniu na środowisko dla liniowych projektów inwestycyjnych w sektorze transportu oraz

-wykazanie się uzyskaniem minimum dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub minimum dwóch uzgodnień w zakresie ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w tym co najmniej jednej/jednego w zakresie inwestycji liniowej transportu lądowego.

Pod pojęciem „inwestycji liniowych transportu lądowego” Zamawiający rozumie wyłącznie przedsięwzięcia dotyczące dróg, linii kolejowych. Droga i linia kolejowa w przypadku takich inwestycji musi być przedsięwzięciem głównym a nie dodatkowym w stosunku do innego przedsięwzięcia (m.in. drogi dojazdowe/układy transportowe na lotniskach, farmach wiatrowych, przy obiektach kubaturowych, wzdłuż gazociągów, linii elektrycznych nie spełniają powyższych wymagań).

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

VII.2)Other additional information: