Werken - 539776-2022

04/10/2022    S191

Nederland-Utrecht: Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden

2022/S 191-539776

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Evelien Bremer
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31066712: Aankondiging van een wijziging project renovatie Velsertunnel

Referentienummer: 31066712
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45351000 Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Oorspronkelijke Aanbesteding:

- de Opdrachtgever wenst het verkeerstunneldeel van de Velsertunnel en een drietal viaducten voor wat betreft civiele delen als de tunnel technische installaties te renoveren;

- het Meerjarig Onderhoud is gericht op het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van (delen van) het Areaal gedurende 7 jaar.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 52 358.81 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45351000 Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Noordzee

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte beschrijving

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Sinds 2020 wordt de Japanse Duizendknoop bestreden bij de Velsertunnel. Aangezien deze plantensoort schade (en overlast) kan aanrichten aan omliggende percelen van bewoners en de tunnel zelf, dient hier proactief actie op te worden ondernomen. Er is op dit moment nog geen structurele oplossing bekend in de markt om de Japanse Duizendknoop volledig te doen verwijderen/uitroeien. Een van de alternatieve (tussentijdse) oplossingen is de Japanse Duizendknoop zeer frequent te verwijderen door ze te maaien en (chemisch) af te voeren. Het te onderhouden gebied valt binnen de scope van het renovatie- en onderhoudscontract. Om de werkzaamheden in één hand te houden in verband met eindverantwoordelijkheid en de kennis die aanwezig is bij de opdrachtnemer, worden deze werkzaamheden bij huidige Opdrachtnemer belegd.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

31066712: Aankondiging van een wijziging project renovatie Velsertunnel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Combinatie Hyacinth V.O.F.
Postadres: Trondheim 22
Plaats: Barendrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2993LE
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 358.81 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/09/2022