Services - 539825-2019

14/11/2019    S220    Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Pleven: Air quality management

2019/S 220-539825

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obshtina Pleven
National registration number: 000413974
Postal address: pl. „Vazrazhdane“ No. 2
Town: Pleven
NUTS code: BG314 Плевен
Postal code: 5800
Country: Bulgaria
Contact person: Pavlina Stanchovska — gl. ekspert v otdel RP
E-mail: stefan.milev@pleven.bg
Telephone: +359 64881273
Fax: +359 64822414

Internet address(es):

Main address: https://pleven.bg/

Address of the buyer profile: https://pleven.imeon.bg/frmAOP.aspx?hidemenu=y

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pleven.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=DhzwkY8pTTg%3d
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Център за административно обслужване — Община Плевен
National registration number: 000413974
Postal address: пл. „Възраждане“ № 4
Town: Плевен
Postal code: 5800
Country: Bulgaria
Contact person: Людмила Иванова
Telephone: +359 64822414
E-mail: cao@pleven.bg
Fax: +359 64822414
NUTS code: BG314 Плевен

Internet address(es):

Main address: https://pleven.bg/

Address of the buyer profile: https://pleven.imeon.bg/frmAOP.aspx?hidemenu=y

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Разработване на комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021—2025 г. на община Плевен

Reference number: ОП-49
II.1.2)Main CPV code
90731100 Air quality management
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Настоящата обществена поръчка има за цел разработване на комплексната програма. Тази цел пряко допринася за постигане на целите на проекта и за изпълнение на заложените индикатори за проекта и процедурата. Като се вземат предвид приложимата нормативна уредба и Инструкцията за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за управление и оценка на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми, утвърдена със Заповед № РД-996/20.12.2001 г. на министъра на околната среда и водите, дейността включва изпълнението на следните основни задачи:

— набиране, систематизиране и анализ на пълнотата и качеството на информация за КАВ,

— набиране на допълнителна информация за КАВ,

— провеждане на социологическо проучване,

— комплексна оценка на КАВ в района за оценка и управление и др.

Пълният обхват на дейностите е посочен в техническата спецификация — раздел IХ от докум. за участие.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 171 680.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG314 Плевен
Main site or place of performance:

На територията на община Плевен

II.2.4)Description of the procurement:

Настоящата обществена поръчка има за цел разработване на комплексната програма. Тази цел пряко допринася за постигане на целите на проекта и за изпълнение на заложените индикатори за проекта и процедурата. Като се вземат предвид приложимата нормативна уредба и Инструкцията за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за управление и оценка на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми, утвърдена със Заповед № РД-996/20.12.2001 г. на министъра на околната среда и водите, дейността включва изпълнението на следните основни задачи:

— набиране, систематизиране и анализ на пълнотата и качеството на информация за КАВ,

— набиране на допълнителна информация за КАВ,

— провеждане на социологическо проучване,

— комплексна оценка на КАВ в района за оценка и управление,

— дисперсионно моделиране на разпространението на замърсяването и приноса на отделните източници на емисии, извършено за базовата година, включително анализ на резултатите от моделирането,

— анализ на причините за превишаване на нормите за КАВ: антропогенни източници, метеорологични и климатични фактори и т.н.,

— анализ на вече планираните/прилагани мерки за подобряване на КАВ,

— изготвяне на основни изводи и препоръки,

— формулиране на мерки/проекти за подобряване на КАВ в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива,

— прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на замърсителите за съответната целева (крайна) година на комплексна програмата въз основа на разработения сценарий за постигане на нормите,

— прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на замърсителите за междинна година,

— разработване на количествени показатели за въздействието на бъдещите мерки върху нивата на замърсителите/намаление на годишните емисии в резултат на приложената мярка,

— проучване и анализ за прогнозните разходи и възможни източници на финансиране за реализация на мерките,

— изготвяне на предварителен вариант на комплексната програмата,

— обществено обсъждане и съгласуване със заинтересовани институции,

— изготвяне на окончателна комплексна програма,

— дейности, свързани с екологична оценка (ЕО) по ЗООС.

Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат от изпълнителя, е посочен в техническата спецификация — раздел IХ от документацията за участие.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 171 680.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. по проект „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021-2025 г. на община Плевен“

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Възложителят не поставя изисквания относно годността за упражняване на професионална дейност

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическо и финансово състояние

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическо и финансово състояние

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът следва за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1 дейност — услуга, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

Под „идентичен или сходен предмет с тези на поръчката дейности — услуги“ се имат предвид дейности/услуги, свързани с актуализация и/или разработване на стратегически и/или планови документи в областта на мерките по опазване на околната среда.

При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид. Само за обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е предоставил следните основни услуги от конкретния вид)“.

Доказване:

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружено с удостоверения за добро изпълнение, което да съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът трябва да предложи екип от служители/експерти, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, които не са в конфликт на интереси и да отговарят на следните изисквания:

2.1. Ключов експерт 1:

Квалификация и умения — експертът следва да притежава специализирани познания в областта на дисперсионното моделиране и оценка въздействието върху околната среда и/или качеството на атмосферния въздух.

Професионален опит — да има опит при разработването на програми, свързани с опазване на околната среда и/или чистотата на атмосферния въздух.

2.2. Ключов експерт 2:

Квалификация и умения — експертът следва да притежава специализирани познания за работа със специализиран софтуер (AERMOD или еквивалентен).

Професионален опит — да има опит при разработването на програми, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух.

2.3. Ключов експерт 3:

Квалификация и умения — специализирани познания в сферата на планирането и програмирането на стратегически планови документи в сферата на опазване на околната среда, в частност подобряване качеството на атмосферния въздух.

Професионален опит — да има опит при разработването на програми, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух.

При подаване на офертата участникът следва да предостави изискуемата информация в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. „Образователна и професионална квалификация“:

Доставчикът на услугата или самият изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната образователна и професионална квалификация.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания, и документите се представят от тези членове.

* Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от екипа си отделни лица.

При подаване на оферта съответствието с изискванията по т. 2. се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството“), като посочи специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в това число:

— специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка),

— образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение),

— професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател),

— професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).

Доказване:

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява пор.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът следва за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1 дейност — услуга, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

2. Участникът трябва да предложи екип от служители/експерти, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, които не са в конфликт на интереси, и да отговарят на следните изисквания:

2.1. Ключов експерт 1:

Квалификация и умения — експертът следва да притежава специализирани познания в областта на дисперсионното моделиране и оценка въздействието върху околната среда и/или качеството на атмосферния въздух.

Професионален опит — да има опит при разработването на програми, свързани с опазване на околната среда и/или чистотата на атмосферния въздух.

2.2. Ключов експерт 2:

Квалификация и умения — експертът следва да притежава специализирани познания за работа със специализиран софтуер (AERMOD или еквивалентен).

Професионален опит — да има опит при разработването на програми, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух.

2.3. Ключов експерт 3.

Квалификация и умения — специализирани познания в сферата на планирането и програмирането на стратегически планови документи в сферата на опазване на околната среда, в частност подобряване качеството на атмосферния въздух.

Професионален опит — да има опит при разработването на програми, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Плащанията ще се извършват под формата на авансово, междинно и окончателно плащане съгласно условията на проектодоговора, а именно:

1) Авансово плащане в размер на 30 % от договорната цена, платимо в 1-месечен срок, считано от датата на подписване на договора. Участникът, определен за изпълнител, ако не е направил изричен отказ за получаване на авансово плащане в 10-дневен срок от подписването на договора, представя гаранция за авансово предоставени средства в размер, равен на стойността на тези средства.

2) Междинно плащане, в размер на 40 % от договорната цена платимо в 1-месечен срок, считано от датата на предаване от изпълнителя и приемане от страна на възложителя на предварителен вариант на комплексна програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на община Плевен. Ако участникът, определен за изпълнител, е направил изричен отказ за получаване на авансово плащане, размерът на междинното плащане е 70 % от дог.

Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/12/2019
Local time: 17:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/12/2019
Local time: 12:00
Place:

Заседателната зала на третия етаж на Община Плевен

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Прод. от раздел III.2.2)

3) Окончателно плащане в размер на 30 % от договорната цена, платимо в 1-месечен срок, считано от датата на приемане от ОБС — Плевен на окончателен вариант на комплексна програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на община Плевен.

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, предоставя гаранцията за изпълнение на договора в размер 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след изпълнение на договора. Когато участникът, определен за изпълнител, не е направил изричен отказ за получаване на авансово плащане в 10-дневен срок от подписването на договора, представя гаранция за авансово предоставени средства в размер, равен на стойността на тези средства.

По отношение гаранциите за изпълнение и за авансово предоставени средства важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.

Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция. В случай че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след изпълнение на договора;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с възложителя. Застраховката следва да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след изпълнение на договора.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и/или за авансово предоставени средства.

Възложителят отстранява участник, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Въз. отстранява участник в процедурата, когато е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изп. друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и/или който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

3. участници, които са свързани лица.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/11/2019