Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 539873-2019

Submission deadline has been amended by:  2473-2020
14/11/2019    S220

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése

2019/S 220-539873

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter vezérőrnagy
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001035292019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001035292019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Taszár környezeti kármentesítés

Hivatkozási szám: EKR001035292019
II.1.2)Fő CPV-kód
90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kaposvár, Hadkiegészítő Parancsnokság területéről származó szennyezett talaj tisztítása a Taszár repülőtér kijelölt helyszínén

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Taszár, 037/1 hrsz-ú területen belül kijelölt helyszín;

HM Védelemgazdasági Hivatal Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kaposvár, Hadkiegészítő Parancsnokság területéről származó szennyezett talaj tisztítása a Taszár repülőtér kijelölt helyszínén a KKD III.Fej. képező Műszaki dok.ban foglaltaknak megfelelően.

Nyertes AT feladata:

— 15 143 tonna „D” kármentesítési célállapot feletti koncentrációval szennyezett talaj szénhidrogén származékokkal szennyezett talaj (veszélyes hulladék, HAK 17 05 03) biológiai kezeléssel történő megtisztítása „D” kármentesítési határérték alá kb. 4 év alatt. (A szennyezett talaj ideiglenes tárolás céljából (veszélyes hulladékként) a kaposvári területről 2018. szeptemberében került átszállításra a Taszár repülőtér területén kialakított szigetelt helyszínre),

— a kezelt hulladék átadása takaróföldnek vagy átminősítését követően töltőanyagnak/egyéb anyagnak,

— a folyamatok monitorozása.

Részletezetten:

— A megvalósításhoz még szükséges hulladékkezelési engedélyek beszerzése és az engedélynek megfelelően a veszélyes hulladékkezelő/ártalmatlanító telephely kialakítása, kivitelezése (a telephely kapacitása: a 15 143 t szennyezett talajra (veszélyes hulladékra, HAK 17 05 03) kell vonatkoznia, amely ideiglenes tárolás céljából (veszélyes hulladékként) a kaposvári területről 2018. szeptemberében került átszállításra a Taszár repülőtér területén kialakított szigetelt helyszínre),

— csapadék- és csurgalékvíz-elvezetés terveinek elkészítése (1 db),

— a vonatkozó zöldhatósági és vízjogi engedélyekben, határozatokban, a kapcsolódó jogszabályokban szereplő előírások maradéktalan betartása,

— organizációs terv (1 db) készítése és egyeztetés a terület kezelőivel, beleértve a munkavédelmi intézkedéseket (munkaterület elkerítése, őrzése), a munkavégzés napi menetét, a zaj- és levegőszennyezés csökkentésére tervezett intézkedéseket,

— az érintett területen deponált szennyezett talaj (veszélyes hulladék, HAK 17 05 03) „D” kármentesítési határérték alá történő tisztítása kb. 4 év alatt,

— a tisztítás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, kezelése a vonatkozó, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint, a veszélyes hulladékok forgalmának megfelelő bizonylatolása,

— a kezelt hulladék átadása takaróföldnek vagy átminősítését követően töltőanyagnak/egyéb anyagnak (a hulladékgazdálkodási engedély szerint),

— a depóniák és vízgyűjtő medencék, csatlakozó vezetékrendszer felszámolása,

— kármentesítési záródokumentáció elkészítése (1 db),

— igénybevett területek rekultivációja, levonulás,

— a talajtisztítás megfelelő elvégzésének bizonylatolása (a beszerzendő hulladékgazdálkodási engedély alapján).

Elkészítendő dokumentumok:

a)Hulladékgazdálkodási eng.az üzemi gyűjtőhelyen tárolt veszélyes hulladék kezelésére (1db);

b)A környezetvédelmi hatóság által kiadott, talajtisztítás végrehajtásáról a jogerős jóváhagyó határozat (1 db).

c)Kármentesítési záródok. (a talajtisztítás vonatkozásában, 1 db) a hatósági eljárásnak megfelelő pldszámban. és jogszabályban előírt módon (papír alapú másolat, kötve + digitális adathordozón) kell leszállítani. AK részére további két (2) ezzel azonos (papír) pldt, továbbá egy pldt digitális (CD vagy DVD) adathordozón kell biztosítani.

A feladat végrehajt. során készítendő jelent.:

Nyertes AT a feladat végrehajt. során az alábbi jelent. köteles elkészíteni és megküldeni AK részére

— munkakezdő jelent. (a szerződés szerinti munkakezd. követő 30 napon belül)

— közbenső előrehaladási jelent. (negyedéves gyakorisággal)

— zárójelent.

A fenti jelent. nyertes ATnek kell benyújtani 2 pldányban,1 elektronikus pldányban digit. adathordozón (CD/DVD), magyar nyelven.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (AF, III.1.3. pont, M3).Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjel 0 hónap legkedvezőbb szintje: 36 hónap. / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (AF, III.1.3. pont, M4).Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjel 0 hónap legkedvezőbb szintje: 36 hónap. / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (AF, III.1.3. pont, M5).Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjel 0 hónap legkedvezőbb szintje: 36 hónap. / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 7
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/10/2019
Befejezés: 31/12/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-3.3.0-15-2019-00009 azonosítószámú projekt

II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban a kezdés dátumának kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a kiadó hivatalnak.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kezdés dátuma az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére.

Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1.§ (1) bekezdése és a 3.§ (1)-(3) bekezdései alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös Ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtania.

Az Ajánlatkérő a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.r. 8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Korm.r. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pont alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő hivatkozik a Korm.r. 18.§ (1) bekezdésben foglaltakra.

A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nemleges nyilatkozat is benyújtandó).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) AT a 321/2015. (X.30.) KR.21.§(3)bek.a) pontja alapján ism. a felhív. feladásától visszafelé szám.3 éven (36 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, szerződésszer.telj., veszélyes hulladékkezelésre von.legjelentősebb szolg.

M2) AT a 321/2015. (X.30.) KR.21.§ (3) bek.a) pontja alapján ism. a felhív. feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónap) belül befej., de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, szerződésszer.telj., olyan veszélyes hulladékkezelő/ártalmatlanító telephely (min. 10 000 tonna kapacitású) tervezésére, engedélyeztetésére, kialakítására és beüzemelésére vonatkozó legjelentősebb szolgáltatásait, mely tartalmazott szigetelt felületről összegyűjtött csurgalék- és csapadékvíz-kezelő rendszert. M1)-M2) von.:AK felhívja AT figyelmét, hogy a referencia több szerződésből is összetevődhet.

AT a Korm.r.21.§(3)b) alapján rendelkezzen az alábbi végzettséggel vagy képzettséggel,szakmai tapasztalattal rendelkező vagy azzal egyenértékű személlyel,akit a telj-be be kíván vonni (M3)-M5)):

M3) 1 fő a 297/2009. (XII. 21.) KR.1.sz.mell.1.1. p. szerinti szakértői jogos. megszerz. szüks.,a 297/2009.(XII. 21.)KR.2. sz.mell. I/1. pontjában feltüntetett végz. bármelyikével, és a 297/2009.(XII. 21.)KR.6.§(3) bek-ben felsorolt területek bármelyikében egyetemi szintű képzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevél esetén 5 év, főiskolai szintű képzésben vagy alapképzésben szerzett oklevél esetén 8 év szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember.

M4) 1 fő a 297/2009. (XII. 21.) KR. 1.számú mell.1.3 pont szerinti szakértői jogosultság megszerz. szüks.,a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet I/3. pontjában feltüntetett végzettségek bármelyikével, és a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében felsorolt területek bármelyikében egyetemi szintű képzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevél esetén 5 év, főiskolai szintű képzésben vagy alapképzésben szerzett oklevél esetén 8 év szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember.

M5) 1 fő 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 3. rész vízgazdálkodási építmények szakterület jogosultság megszerzéséhez szükséges, okleveles építőmérnökként 3 év, mélyépítés mérnök / közlekedésépítés mérnök / vízellátás mérnök / csatornázás mérnökként 4 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnöki vagy mélyépítés mérnöki / közlekedésépítés mérnöki / vízellátás mérnöki / csatornázás mérnöki végzettséggel rendelkező szakember.

M1)-M5) El. ig.:A Korm. r. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (AT-nek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) - (7) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK AT-(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalm.követelmények tekintetében az alábbi igaz. benyújt: M1-M2 szerinti referencianyil. vagy ig. az alábbi tartalommal: a szolg. tárgya, menny.;szerződéskötő másik fél megnevezése;a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpont);nyil. kell arról, hogy a telj. az előírásoknak és a szerz.-nek megfelelően történt-e.A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2). § szerint kell igazolni. M3)-M5) a telj.-be bevonni kívánt szakemb. ism.;a telj.-be bevonni kívánt szakemb. végz. vagy képz. igaz.dokum. egyszerű másolata;a telj.-be bevonni kívánt szakemb. által aláírt rendelk. állási nyil.;szakemb. által saját kezűleg aláírt szakm. önéletr. (a szakm.gyak. idő vonatk. év, hó bontásban, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalm. egyért.megáll legyen).

M3)-M5)von.:AK szakmai tapasztalat alatt a szakmai gyak.időt érti.Az egyenértékű jogosultságok elfogadásának részletes szabályait a KKD tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, olyan egy telephelyen megvalósult veszélyes hulladékkezelésre vonatkozó referenciával, amely minimum 10 000 tonna 17 05 03 hulladék azonosító kódú szénhidrogén-származékokkal (benzin és/vagy gázolaj és/vagy háztartási tüzelőolajjal) szennyezett, kármentesítésből származó talaj ártalmatlanítására és/vagy hasznosítására (biológiai lebontással) sor került. A mennyiséget a hulladékbevallásokkal szükséges igazolni.

M2) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett legalább 1 db szerződésszerűen teljesített, olyan veszélyes hulladékkezelő/ártalmatlanító telephely (min. 10 000 tonna kapacitású) tervezésére, engedélyeztetésére, kialakítására és beüzemelésére vonatkozó referenciával, mely tartalmazott szigetelt felületről összegyűjtött csurgalék- és csapadékvíz-kezelő rendszert.

M3) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább:

1 fő a 297/2009. (XII. 21.) KR.1.sz.mell.1.1. p. szerinti szakértői jogos. megszerz. szüks.,a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet I/1. pontjában feltüntetett végzettségek bármelyikével, és a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében felsorolt területek bármelyikében egyetemi szintű képzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevél esetén 5 év, főiskolai szintű képzésben vagy alapképzésben szerzett oklevél esetén 8 év szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

M4) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább:

1 fő a 297/2009. (XII. 21.) KR. 1.számú mell.1.3 pont szerinti szakértői jogosultság megszerz. szüks., a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet I/3. pontjában feltüntetett végzettségek bármelyikével, és a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében felsorolt területek bármelyikében egyetemi szintű képzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevél esetén 5 év, főiskolai szintű képzésben vagy alapképzésben szerzett oklevél esetén 8 év szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

M5) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább:

1 fő 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 3. rész vízgazdálkodási építmények szakterület jogosultság megszerzéséhez szükséges, okleveles építőmérnökként 3 év, mélyépítés mérnök / közlekedésépítés mérnök / vízellátás mérnök / csatornázás mérnökként 4 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnöki vagy mélyépítés mérnöki / közlekedésépítés mérnöki / vízellátás mérnöki / csatornázás mérnöki végzettséggel rendelkező szakemberrel.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés telj. kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbérfeltételeket a KKD 1. számú mellékletét képező Váll.szerz.tervezet tartalm.

AK hiv.a Kbt. 135.§(1),(5)és(6) bek., a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére.

A kifizetés utófinanszírozási formában történik.

Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-ban foglalt rendelkezések szerint.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor.

A szerz. 100 % vissza nem térítendő EU támogatásból valósulhat meg.

AK hiv. a Ptk. 6:186. §-ban foglaltakra.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).

AT nyert. eset. 7 db részszámla,a feladat zárásakor 1 db végszámla benyújtására jogosult. A számlázással kapcsolatos feltételeket a KKD 1. számú mellékletét képező Váll. szerz.tervezet tartalmazza.

Nyertes AT a műszaki átadás-átvételtől számított 60 hónap jótállási köt.vállal.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/12/2019
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/12/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

AK hivatkozik az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

AK hivatkozik az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlat benyújt. formai köv. a KKD tartalm.

2. A KR.30.§(4)bek.ért. az AK az M1)-M5) p.szerinti műszaki-szakmai alkalm.feltételeket a minősített ATk jegyz-hez képest szigorúbban hat.meg.

3. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd.szer. létrehozását a szerz.telj.hez.

4. AK helyszíni bej. lehetőségét bizt.

A helyszíni bej. helye:Taszár külterület 037/1 hrsz.

A helyszíni bej. időpontja: 26.11.2019,13:00 óra

A helyszíni bej. résztv. adatait (név, szül. név,anyja neve, szül. idő, szül. hely, szig. sz., munkahely) és a járművek adatait (gk. típus, szín, rendsz.) a katonai objektumbatörténő belépés érd. az EKR-ben meg kell küldeni AK részére 22.11.2019 10:00-ig. A helyszíni bejáráson nincs lehetőség kieg.táj-kérésre, az érd. gazd.szereplők a Kbt. 56. § (1) bek.foglaltak szerint az EKR-ben tehetik fel kérdéseiket. A helyszíni bejárásról AK jegyzőkönyvet készít, melyet minden gazd.szereplő részére 5 napon belül elektronikusan az EKR-ben hozzáférhetővé teszi.

5.A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető az EKR-ben.

6.AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bek.

7.AK a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját nem alkalm.

8.Az ajánlatok ért.

AK a Kbt.77.§(1) bek.tekintettel az alábbi felt.hat.meg:

Az ajánlat összpontsz. a részszemp. pontszámainak súlyszámokkal megszorzott értékek összege adja. A bírálat során a max.adható összpontsz. 100 pont.

Ajánlati ár

— Az ajánlatok részszemp.szerinti tartalmi elemeinek ért. során adható pontsz.alsó és felső határa:0-10,

— Ajánlati ár esetében AK a nettó ajánlati összárat értékeli. AK mindösszesen nettó ajánlati összár alatt az EKR / Közbeszerzési dokumentáció / Benyújtandó iratok jegyzéke / 12_sz_minta_kereskedelmi_ajánlat.docx mintának megfelelően az ajánlatban benyújtott Kereskedelmi ajánlat „MINDÖSSZESEN” sorában szereplő nettó ajánlati árat érti,

— A legalacsonyabb ellenszolg.tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát fordított arányosítás módszerével számítja AK.

M3)-M5) műszaki szakmai alkalmasság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel vagy képzettséggel rendelkező szakember többlet szakmai gyakorlati ideje

— Az ajánlati elem legkedv. szintjére (36 hónap) és az annál még kedvezőbb váll-ra egyaránt maximális (10) pontot ad,

— Az ajánlatok részszemp. szerinti tartalmi elemeinek ért. során adható pontszám alsó és felső határa:0-10,

— Ajánlatkérő a Felolvasólapon szereplő szakmai többlet gyakorlati időt értékeli. Az ajánlat pontsz. egyenes arányosítás módszerével szám. AK.

AK hivatkozik a KH 2019. évi 106.számú (2019. június 4.) útmutatójára.

9.A IV.2.6.) pontban megadott ajánl.köt.von. AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

10.FAKSZ adatai: Dr. Mondschein Anita (00556) Távoll. esetén: Székesi Tamás (00877)

Lev.cím: HM VGH 1555 Bp Pf.: 74.; e-mail: beszerzes@hm.gov.hu

11.AK ajánlati bizt. nem ír elő.

12.A szerz. bizt.mellékköt:

Késedelmi kötbér:

— alapja váll.díj nettó ért. 1 %-a /nap,

— max. mértéke a nettó váll. díj 20 %-a

Meghiúsulási kötbér:

— alapja a váll.díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a.

13. AT nyújtsa be a KKD II. Fej. 6. pontban és a IV. Fej.ben előírt dokumentumokat.

14.AT a KKD II. Fej. 6. pont I.alpont. fogl. szerint nyújtson be szakmai ajánlatot, melynek keretében mut. be a szerz. telj-hez szüks. taszári gyűjtőhelyen, szigetelt depóniában veszélyes hulladékként elhelyezett, olajjal szennyezett talaj kezelésére alkalmazandó terv. technológiát.

15.AT nyert. eset. 7 db részszla,a feladat zárásakor 1 db végszla benyújtására jogosult. A számlázással kapcsolatos feltételeket a KKD 1. számú mellékletét képező Vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.

16. A II.1.6) pontban megadott részajánlattétel kizárásának indokai: A kapcs. feladatrészek, ezen fő feladat engedélyeztetését és a végrehajtásának, azaz a tisztítás sikerességét hivatottak tám. Így a feladat szétválasztása mind koordinációban, munkaszerv.ben, engedélyeztetésben, engedélyben szereplő előírásoknak való megfelelésnek történő ellehetetlenülést okozna.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/11/2019